Newyddion Cyffredinol

Arestio sawl yn ystod wythnos gyntaf ymgyrch gyrru dan ddylanwad

20-12-2018

Canlyniadau Ymgyrch Atal Gyrru Dan Ddylanwad yr Haf

24-08-2018

Rheoli Car

07-08-2018

Gwersi diogelwch i blant ysgol

12-06-2018

Dysgwyr i gael gwersi gyrru ar draffyrdd

31-05-2018

Carys Ofalus

25-04-2018

Pass Plus

08-03-2018

Aaron

28-02-2018

Ysgol Brynaerau

27-02-2018

Arestio am yrru o dan ddylanwad

26-01-2018

Carys Ofalus

08-01-2018

Dweud hwyl fawr a diolch

04-01-2018

Ysgol Edmwnd Prys, Gellilydan

19-12-2017

Ysgol Y Gorlan

15-12-2017

Peryglon tacsis twyllodrus

20-11-2017

Pass Plus

03-10-2017

Carys Ofalus

28-09-2017

Gwrthdrawiadau ffordd a achosodd anafiadau i lawr 11%

25-07-2017

Croeswyr Plant Ysgol

30-05-2017

Wedi pasio eich prawf gyrru? Dyma'r newyddion da...

22-05-2017

Cadw’n pobl ifanc yn ddiogel

02-05-2017

Ysgol Penygroes

24-04-2017

Cynllun arloesol yn annog modurwyr i yrru’n ddiogel

16-03-2017

Cofiwch

01-03-2017

Wedi pasio eich prawf gyrru? Dyma'r newyddion da...

21-02-2017

Ysgol Talysarn

16-02-2017

Ysgol Cefn Coch

16-02-2017

Cystadleuaeth Cerdyn Nadolig

07-02-2017

Tywydd Garw

23-01-2017

Neges y Nadolig arall

21-12-2016

Mwy o Ysgol Bro Lleu

15-12-2016

Ysgol Bro Lleu

15-12-2016

Cwis

09-12-2016
Cwis

Dim Yfed a Gyrru

07-12-2016

Disgyblion Ysgolion Cynradd Gwynedd yn annog modurwyr i gymryd pwyll

11-11-2016

Targedu’r rhai hynny sy’n gyrru wrth ddefnyddio ffôn symudol

08-11-2016

Erlyn gyrwyr drwy ddefnyddio tystiolaeth ffilm

18-10-2016

Byddwch yn Weladwy

12-10-2016

Ffair y Glas

16-09-2016

Pokemon Go

19-07-2016

Pass Plus Cymru

24-06-2016

Peidio gyrru o dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau.

20-06-2016

Cefnogi ymgyrch cenedlaethol sy’n targedu gyrrwyr sy’n defnyddio ffonau symudol

26-05-2016

Gwelliannau Diogelwch Ffyrdd

26-05-2016

Stopio dros 1,400 o bobl ar draws Cymru am beidio â gwisgo gwregys diogelwch

22-04-2016

Gwelliannau Diogelwch Ffyrdd

04-04-2016

Gofal! Plant yn chwarae

24-03-2016

Ymgyrch Darwen

22-03-2016

Archebwch le ar weithdy Beicio Diogel am ddim!

18-03-2016

Plant Ysgol Friog

17-03-2016

Gwisgwch wregys – ac arbedwch fywyd

08-03-2016
Mae’r heddlu ar draws Cymru wedi gwneud adduned i daclo modurwyr a theithwyr sydd ddim yn gwisgo gwregys diogelwch fel rhan o Ymgyrch Gwregysau Cymru Gyfan sy’n cychwyn heddiw (dydd Llun, Mawrth 7fed). Mae swyddogion yn lledaenu’r neges y gall ‘gwisgo gwregys arbed bywyd’ ac fe fyddant yn cadw llygad ar y ffyrdd am y rhai sy’n anwybyddu’r gyfraith.

Clwb Ffermwyr Ifanc yn cynnal sesiwn ar Ddiogelwch y Ffyrdd

07-03-2016
Derbyniodd Uned Diogelwch y Ffyrdd, Cyngor Gwynedd wahoddiad yn ddiweddar gan Glwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Nantlle i gynnal sesiwn ar faterion amrywiol diogelwch y ffyrdd. Gan fod Cyngor Gwynedd yn gweithio'n gyson i weld gostyngiad yn nifer o yrwyr ifanc / teithwyr sy’n cael eu lladd a’u hanafu’n ddifrifol ar eu ffyrdd roedd hyn yn gyfle i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd diogelwch y ffyrdd. Mae’n ffaith bod gyrwyr ifanc mewn mwy o berygl o gael eu lladd neu eu hanafu'n ddifrifol ar y ffyrdd ac mae eu grŵp oedran hwy sef 17-25 sydd fwyaf mewn perygl.

Disgyblion Ysgolion Cynradd Gwynedd yn annog modurwyr i gymryd pwyll

23-02-2016
Yn dilyn pryderon gan gymunedau ynglŷn â materion diogelwch ffyrdd o amgylch Ysgol Cae Top, Bangor, Ysgol Bodfeurig, Tregarth ac Ysgol Gynradd Llanbedrog, penderfynodd Cyngor Gwynedd gyd-weithio gyda disgyblion yr ysgolion i fynd i’r afael â’r broblem. Penderfynwyd ceisio lleihau'r risg i ddisgyblion sy'n mynychu’r ysgolion drwy ofyn iddynt gymryd rhan mewn cystadleuaeth i greu poster gyda'r nod o annog gyrwyr i beidio â goryrru yng nghyffiniau'r ysgol. Dywedodd Shirley Williams, o Uned Diogelwch y Ffyrdd Cyngor Gwynedd:

Arolygon Cyflymder

11-02-2016

Disgyblion Talysarn yn cymryd rhan mewn cynllun diogelwch ffyrdd cenedlaethol

01-02-2016
Mae disgyblion Blwyddyn 1 a 2 Ysgol Gynradd Talysarn wedi bod yn cymryd rhan yng nghynllun Kerbcraft, sef cynllun diogelwch ffyrdd cenedlaethol yn ddiweddar. Cynllun yw hwn sydd wedi ei anelu at addysgu disgyblion 5-7 oed am sut i groesi’r ffordd yn ddiogel ac i gynorthwyo plant ifanc i wneud y penderfyniadau cywir wrth integreiddio â thraffig.

Teithio Llesol

27-01-2016
Yn dilyn yr ymgynghoriad cyhoeddus, mae Cyngor Gwynedd wedi cynhyrchu adroddiad i Lywodraeth Cymru yn amlygu casgliadau'r ymgynghoriad, datganiad o'r llwybrau yng Ngwynedd a

Tywydd Garw

20-01-2016
Os oes rhaid i chi deithio mewn tywydd gaeafol, cofiwch: • Gyrrwch yn arafach gan adael digon o amser a lle i stopio. Fe ddylech adael o leiaf tair gwaith gymaint o le ag arfer rhyngoch chi a’r car o’ch blaen. • Breciwch yn araf rhag i chi sgidio. Os bydd eich olwynion yn cloi, tynnwch eich troed oddi ar y brêc. • Trowch eich goleuadau ymlaen er mwyn i fodurwyr eraill allu eich gweld a chliriwch unrhyw rew neu eira oddi ar y car cyn i chi gychwyn ar eich taith • Gyrrwch yn araf ar eira, yn y gêr uchaf posibl. • Peidiwch â chymryd yn ganiataol y gall eich cerbyd ymdopi ym mhob tywydd. Gall hyd yn oed cerbydau gyriant pedwar olwyn gael problemau ar ffyrdd y gaeaf. • Cariwch esgidiau cerdded a dillad pob tywydd yn y car rhag ofn y bydd yn rhaid i chi fynd allan i wthio’r car neu y bydd yn rhaid i chi gerdded i rywle.

Galw a’r Reid w?r Motor Beics Gwynedd a Môn

14-12-2015
Galw pob beiciwr modur, er bod rhai ar eu beiciau modur bob adeg o'r flwyddyn a rhai eraill yn cadw eu beiciau o dan do tan y gwanwyn. Ond, dyma’r adeg i baratoi am yr hyn sydd o’ch blaen. Pam na chysylltwch chi â chanolfan BikeSafe yn agos atoch chi?

Cystadleuaeth flynyddol Cynghorau Cymru i ddylunio poster.

03-12-2015
I gyd fynd ac ymgyrch gwrth yfed a gyrru’r Heddlu 2015 gwahoddwyd pob ysgol uwchradd yng Nghymru i gymryd rhan mewn cystadleuaeth dylunio poster. Roedd y poster buddugol o bob Cyngor yn cael ei anfon ymlaen i gael eu beirniadu gyda gwobr yn seiliedig ar bedwar rhanbarth yr Heddlu.

Cadw’r ffyrdd yn ddiogel y Nadolig hwn

01-12-2015
Y Nadolig yma bydd yr heddlu’n targedu gyrwyr sy’n peryglu eu bywydau a bywydau pobl eraill drwy yrru o dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau. Wedi ei arwain gan Heddlu Gwent ar ran y pedwar llu Gymraeg, bydd yr ymgyrch mis o hyd yn cychwyn ar y 1af o Ragfyr 2015 ac yn para tan at y 1af o Ionawr 2016. Y llynedd yng Ngwynedd roedd 15,627 o fodurwyr yn rhan o’r ymgyrch gydag 76 ohonynt yn rhoi profion positif neu’n gwrthod cymryd prawf.

Gwella Diogelwch Ffyrdd yn Ysgol Cymerau

01-12-2015
Cynhaliwyd cyfarfod safle yn ddiweddar rhwng aelodau staff Ysgol Cymerau a swyddogion o Uned Diogelwch y Ffyrdd Cyngor Gwynedd i drafod sut y byddai modd gwella sefyllfa diogelwch ger yr ysgol ym Mhwllheli. Fel rhan o’r gwaith, bydd arwyddion 20mya yn cael eu gosod ger y safle i atgoffa modurwyr eu bod yn gyrru ger ysgol gyda disgyblion yr ysgol yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth arlunio i greu arwyddion diogelwch ffordd.

Uned Diogelwch Ffyrdd yn lansio cynllun ar gyfer Gyrrwyr Hyn

26-11-2015
A hithau’n Wythnos Diogelwch Ffyrdd Cenedlaethol, mae tîm diogelwch ffyrdd Cyngor Gwynedd wedi lansio cynllun ‘Gyrwyr Hyn’ yn Lyfrgell Bangor. Fel rhan o’r ymgyrch, mae’r uned Diogelwch Ffyrdd yn hybu’r hyfforddiant sydd ar gael yn rhad ac am ddim i yrwyr hyn 65+. Cefnogir y cynllun gan Lywodraeth Cymru. Dywedodd Paula Owen, Swyddog Diogelwch Ffyrdd Cyngor Gwynedd: “Mae’r cynllun yn gyfle i unigolion fynd allan gyda hyfforddwr gyrru cymwys yn eu car eu hunain am daith fer, ar ffyrdd cyfarwydd, er mwyn cael awgrymiadau a chyngor ar sut i aros yn ddiogel wrth y llyw. Bydd hyn yn help i drigolion hyn gael cadw’r anibynniaeth maent yn gael drwy yrru car. Fel rhan o’r lansiad yn Llyfrgell Bangor, roedd cyfle hefyd i holi am newidiadau yn y gyfraith a beth sydd raid ei wneud i fod yn yrrwr diogel.”

‘Diogela Dy Ben’ - annog plant i wisgo helmed wrth seiclo i’r ysgol

26-11-2015
Yn ddiweddar cynhaliodd yr Uned Diogelwch y Ffyrdd, Cyngor Gwynedd gystadleuaeth efo disgyblion Ysgol Y Gorlan, Tremadog er mwyn annog y plant i wisgo helmed wrth iddynt seiclo i ag o’r ysgol. Dywedodd Shirley Williams, Swyddog o’r Uned Diogelwch y Ffyrdd: “Cyflwynwyd nifer o bosteri gwych i’r gystadleuaeth, ac anodd iawn oedd dewis enillydd. Fodd bynnag penderfynodd y beirniaid rhoi’r wobr gyntaf i Gwenno Medi Jones.”

Angen gwirfoddolwyr ar gyfer Cynllun Gwylio Cyflymder

24-11-2015
Mae Heddlu Gogledd Cymru yn chwilio am wirfoddolwyr er mwyn helpu i atal modurwyr rhag goryrru ar draws y rhanbarth. Wedi ei lansio cyn Wythnos Genedlaethol Diogelwch y Ffyrdd, mae’r Cynllun Gwylio Cyflymder yn ceisio addysgu gyrwyr am beryglon goryrru ar yr un pryd â delio â phryderon trigolion lleol am oryrru drwy eu cymunedau.

Swyddogion Diogelwch y Ffyrdd

24-11-2015
Dyma lun rhai o Swyddogion Diogelwch y Ffyrdd Ysgol gyda Dona Direidi yn brynhawn Gwobrwyo Ysgolion Môn . Cynhaliwyd y diwrnod cyn gwyliau’r haf, cyfle ydoedd i ddathlu gwaith pedwar prosiect cyfarwydd ar yr Ynys, sef: Swyddogion Diogelwch y Ffyrdd Ysgol (Uned Diogelwch y Ffyrdd Cyngor Sir Ynys Môn,) Ysgolion Bike It (Sustrans), Ysgolion Masnach Deg ac Ysgolion Eco.

Rainbows Pwllheli

19-11-2015
Mae Rainbows Pwllheli wedi bod yn gweithio’n galed i ennill ei bathodyn diogelwch Ffyrdd. Bu rhaid iddynt wneud amryw o weithgareddau i brofi eu bod yn gwybod sut i ymddwyn ger ffyrdd prysur a'u bod yn

Cyngor Gwynedd yn cefnogi cynllun Pass Plus Cymru gyrwyr ifanc

28-10-2015
Mae Cyngor Gwynedd yn cefnogi cynllun Diogelwch Ffyrdd Cymru sy’n ceisio taclo’r nifer uchel o yrwyr a theithwyr ifanc sy’n dioddef oherwydd damweiniau ffyrdd bob blwyddyn. Nod cynllun Pass Plus Cymru sy’n agored i yrwyr ifanc rhwng 17 a 25, sydd wedi pasio’u trwydded yrru, yw sicrhau rhagor o sgiliau a phrofiad gyrru iddynt er mwyn ceisio lleihau’r risg iddynt fod ynghlwm a damweiniau ffyrdd.

Ysgol Bro Hedd Wyn

07-10-2015
Yn dilyn gwelliannau Diogelwch Ffyrdd gan y Gwasanaeth Trafnidiaeth a Gofal Stryd i wella sefyllfa diogelwch ger Ysgol Bro Hedd Wyn, Trawsfynydd, cymerodd y disgyblion ran mewn cystadleuaeth arlunio i greu arwyddion 20mya fydd

Ysgol Morfa Nefyn

05-10-2015
Yn ddiweddar bu i’r Uned Diogelwch y Ffyrdd, ynghyd â chymeriad Carys Ofalus ymweld â disgyblion Ysgol Morfa Nefyn i drafod amryw o faterion diogelwch y ffyrdd yn ogystal â thrafod y posibilrwydd o'r disgyblion barhau a’u gwaith

Gwersi diogelwch ffyrdd . . . .. . ..

18-08-2015
Yn ddiweddar bu i ddisgyblion Blwyddyn 1 a 2 Ysgol y Gorlan, Tremadog ddysgu am ddiogelwch ffyrdd fel rhan o gynllun Kerbcraft sy’n cael ei weinyddu gan Gyngor Gwynedd. Mae Kerbcraft yn hybu diogelwch plant ac yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Ysgol y Gorlan . . . . . .

17-08-2015
Dyma lun hyfryd o blant Ysgol Y Gorlan, Tremadog yn cymryd rhan yn Wythnos Cerdded i'r Ysgol. Mae'r ymgyrch yn annog rhieni a phlant i adael y car gartref a chymryd y cyfle i fwynhau’r awyr agored a chadw'n heini trwy gerdded

Disgyblion Abererch yn annog modurwyr i gymryd pwyll!

12-08-2015
Yn dilyn pryderon gan y gymuned yngl?n â materion diogelwch ffyrdd o amgylch Ysgol Abererch, penderfynodd Gwasanaeth Trafnidiaeth a Gofal Stryd Cyngor Gwynedd gyd-weithio efo disgyblion yr ysgol i fynd i afael â’r broblem.

Ffigyrau diweddaraf

30-07-2015
Dengys ffigyrau damweiniau ffyrdd diweddaraf yr heddlu yng Nghymru am 2014 bod 103 o bobl wedi’u lladd ar ffyrdd Cymru'r llynedd, sef gostyngiad o 7% o gymharu â 2013. Fodd bynnag, mae Partneriaid Diogelwch Ffyrdd Cymru’n dal yn bryderus fod y gwelliant bychan yn y ffigyrau damweiniau yn cael eu cuddio gan y cynnydd yn y nifer o feicwyr modur a laddwyd neu eu hanafu’n ddifrifol ar ffyrdd Cymru. (10% yn uwch na’r cyfartaledd am 2004 – 2008)* Meddai Susan Storch, Cadeirydd Diogelwch y Ffyrdd Cymru, “Mae Cymru’n croesawu beicwyr modur sy’n cael eu denu’n naturiol gan y golygfeydd ysblennydd, y ffyrdd troellog a’r busnesau beiciau modur cyfeillgar. Fodd bynnag, mae’r Partneriaid yn bryderus nad yw cymaint yn cyrraedd adref yn ddiogel, ar ddiwrnod allan neu’n beicio yn ôl ac ymlaen i’r gwaith.”

Wedi pasio eich prawf gyrru? Dyma'r newyddion da...

17-07-2015
…beth am ddarganfod mwy o dechnegau, awgrymiadau a syniadau gyrru am £20 yn unig (os ydych chi rhwng 17-25 oed ac yn byw yng Ngwynedd neu Môn).

Ysgol Bro Lleu.

23-06-2015
Yn dilyn cwynion gan Bennaeth yr Ysgol o barcio anystyriol a pheryglus ger Ysgol Bro Lleu, Penygroes, datblygodd Swyddog o Wasanaeth Trafnidiaeth a Gofal Stryd y Cyngor brosiect diogelwch ar y ffyrdd gyda disgyblion Blwyddyn 6 i fynd i afael a'r broblem a lleihau'r risg i ddisgyblion sy'n mynychu Ysgol Bro Lleu. Fel rhan o'r prosiect cymerodd y disgyblion ran mewn cystadleuaeth creu poster gyda'r nod o annog gyrwyr, gan gynnwys rhieni i beidio â pharcio ar linellau melyn igam ogam yng nghyffiniau'r ysgol.

Diwrnod Diogelwch Cyfanswm yn RAF Fali

16-06-2015
Mynychodd Diogelwch y Ffyrdd Gwynedd a Môn a'u partneriaid Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru a Heddlu Gogledd Cymru ar ddiwrnod Diogelwch Cyfanswm yn RAF y Fali ddydd Gwener.

Teithio llesol - ymgynghoriad

11-06-2015
Bydd ymgynghoriad cyhoeddus yn agor yn ystod mis Mehefin 2015 ble bydd cyfle i unrhyw un leisio eu barn ar y ddarpariaeth llwybrau ar gyfer cerddwyr a beicwyr yng Ngwynedd.

Rheol 20mya y Tu Allan i Ysgolion

02-06-2015
Parthau a Therfynau 20mya "Mae ymchwil yn dangos bod lleihau cyflymder ar yr heolydd yn lleihau difrifoldeb gwrthdrawiadau'n sylweddol ac yn annog mwy o bobl i gerdded. Mae oddeutu 560 o derfynau a pharthau 20mya yng Nghymru, y mae llawer ohonynt wedi'u hariannu gan Lywodraeth Cymru.”

YSGOL Y PARC, CAERGYBI

28-05-2015
Mae Swyddogion Diogelwch y Ffyrdd Ysgol Y Parc yn hynod o weithgar. Maent wedi bod yn nosbarthiadau’r Babanod i drafod Rheolau’r Groes Werdd ac wedi benthyg: lon, pafin a chroesfan pelican smalio gan Uned Diogelwch y Ffyrdd Cyngor Sir Ynys Môn i ddangos i’r plant bach sut i groesi’n ddiogel. Yn ystod y sesiwn buont yn trafod y pwysigrwydd o afael llaw oedolyn, edrych y ddwy ffordd a gwrando cyn croesi.

Gwersi diogelwch ffyrdd i ddisgyblion Ysgol Tregarth

28-05-2015
Yn ddiweddar oedd disgyblion Blwyddyn 1 Ysgol Tregarth wedi bod yn dysgu am ddiogelwch ffyrdd fel rhan o gynllun Kerbcraft sydd yn cael i weinyddu gen Cyngor Gwynedd. Mae Kerbcraft yn hybu diogelwch plant ac yn cael i ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Ymgyrch Atal Yfed a Gyrru Haf 2015

28-05-2015
Mae Partneriaeth Diogelwch Ffyrdd Gwynedd a Môn wedi bod yn codi ymwybyddiaeth o’r Ymgyrch Atal Yfed a Gyrru`r Haf drwy hyrwyddo diogelwch ar y ffyrdd ymysg gyrwyr ifanc ar gampws Coleg Menai yn y ddwy sir. Aethpwyd â “Fan” Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a gefnogwyd gan staff Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, Paul Jones a Paul Williams i’r colegau ym mis Mai i godi ymwybyddiaeth o’r Ymgyrch ynghyd â Subaru Gwasanaethau Tân ac Achub Gogledd Cymru a Heddlu Gogledd Cymru a oedd yn egluro’r prawf cyffuriau a roddir ar ochr y ffordd ac sydd wedi bod yn cael ei orfodi ers mis Mawrth 2015.

Meithrinfa Newry, Caergybi

29-04-2015
Credai staff Meithrinfa Newry bod o’n bwysig dysgu'r plant am beryglon y lon a sut i groesi’n ddiogel o oedran cynnar. Bydd y staff yn aml yn mynd a’r plant am dro yn y dref a byddant yn defnyddio pob cyfle i ddysgu’r plant am sut

Gwelliannau

16-04-2015
Yn dilyn gwelliannau Diogelwch Ffyrdd gan y Gwasanaeth Trafnidiaeth a Gofal Stryd i wella sefyllfa diogelwch ger Ysgol Y Gorlan, Tremadog, cymerodd y disgyblion ran mewn cystadleuaeth arlunio i greu arwyddion 20mya fydd yn cael eu lleoli ar y ffordd fawr pob pen i fynedfa’r ysgol. Roedd beirniadu’r gystadleuaeth yn anodd iawn gan fod y lluniau i gyd o safon uchel. Wedi ystyriaeth fanwl iawn gan ddau feirniad annibynnol, cyhoeddwyd yr enillwyr, sef y Dosbarth Meithrin a Harriet Barton. Llongyfarchiadau mawr iddynt.

DAL ATI I YRRU

12-03-2015
Wrth i ni heneiddio, mae’n fwy tebygol y cawn ni ein niweidio ar y ffordd, ac mae o fantais deall mwy am y peryglon a sut i'w hosgoi. Mae’r ffyrdd, cynnydd yn y traffig a’r mathau o geir rydym yn eu gyrru i gyd wedi newid cymaint dros y blynyddoedd felly, gallai hyn fod yn adeg dda i yrwyr dros 60 oed fanteisio ar asesiad gyrru am ddim sy’n cael ei ariannu gan Gyngor Gwynedd. Mae’r asesiad gyrru am ddim ar gael i bob gyrrwr sy’n 60 oed a throsodd ac mae’n gyfle i unigolion fynd allan gyda hyfforddwr gyrru cymwys yn eu car eu hunain am daith fer, ar ffyrdd cyfarwydd, er mwyn cael awgrymiadau a chyngor ar sut i aros yn ddiogel wrth y llyw. Bydd cyfle hefyd i holi am newidiadau yn y gyfraith a beth sydd raid ei wneud i fod yn yrrwr diogel.

Diogelwch ffyrdd – Cyngor Gwynedd ar y blaen

15-01-2015
Mae ymgyrch diogelwch y ffordd sydd wedi ei anelu at gwtogi faint o yrwyr beic modur sy’n cael eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol wedi derbyn clod cenedlaethol i Gyngor Gwynedd a bydd yn cael ei ddefnyddio fel y patrwm ar gyfer ymgyrchoedd eraill yng Ngwynedd a thu hwnt. Yn ôl ystadegau a gasglwyd o wrthdrawiadau dros y blynyddoedd diweddar, mae gyrwyr beiciau modur ymysg y defnyddwyr ffordd fawr sydd fwyaf tebygol o fod mewn damwain yma yng Ngwynedd yn arbennig ar yr A494 rhwng Y Bala a chyffordd Y Ddwyryd. Crëwyd partneriaeth rhwng Cyngor Gwynedd, y gwasanaethau brys, yr Asiantaeth Cefnffyrdd, y Parc Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru er mwyn lleihau damweiniau yn effeithio beiciau modur drwy ganolbwyntio ar y lôn benodol hon a defnyddiwyd Fframwaith Diogelwch y Ffordd Llywodraeth Cymru fel canllaw ar gyfer y prosiect. Dywedodd y Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet y Cyngor sy’n gyfrifol am ddiogelwch ffordd: “Yn ystod 2011, roedd 39% o'r rhai a laddwyd neu a anafwyd yn ddifrifol mewn damweiniau ar ffyrdd Cymru yn yrwyr beiciau modur, er nad oeddynt ond un y cant o’r holl draffig. Rwy'n si?r y byddai’r rhan fwyaf o bobl yn cytuno bod y nifer o bobl sy’n cael eu lladd neu’n cael anafiadau drwg iawn yn peri cryn bryder.

DIWRNOD PLANT MEWN ANGEN

02-01-2015
Bu nifer o ysgolion Ynys Môn yn cymryd rhan mewn sawl gweithgaredd i gasglu arian i Blant Mewn Angen. Yn un ysgol cafodd y plant ddod i’r ysgol wedi gwisgo fel eu harwyr. Penderfynodd un hogan fach wisgo fel Croeswr Plant Ysgol . Mae’r Croeswyr Plant Ysgol yn arwyr go iawn, maent yn gweithio tu allan drwy'r flwyddyn ym mhob tywydd yn gofalu am ddiogelwch ein plant. Diolch yn fawr iawn i bob Croeswr Plant Ysgol am eu cyfraniad gwerthfawr at ddiogelwch ar y ffyrdd.

Moctels

04-12-2014
Er mwyn cefnogi ymgyrch Atal Yfed a Gyrru Nadolig 2014 a lansiwyd ar 1af o Rhagfyr ac a fydd yn parhau drwy fis Rhagfyr, mynychodd Ymgynghorydd Diogelwch y Ffordd Ynys Môn, Bethan Parry a Swyddog Ymwybyddiaeth Alcohol, Cara Williams ystafelloedd cyffredin chweched dosbarth ysgolion uwchradd Môn i gynnig coctels di-alcohol i fyfyrwyr. Buont yn codi ymwybyddiaeth myfyrwyr o gael eu diodydd wedi eu sbeicio a sut i rwystro hynny a hefyd y peryglon o fod dros y cyfyngiad alcohol a ganiateir pe baent yn gyrru cerbyd y bore canlynol, yn arbennig yn dilyn partïon wrth i ni nesáu at y Nadolig. Gyda diolch i bob un o'r pum ysgol uwchradd ar yr ynys, cymerodd 400 o fyfyrwyr ran a derbyn y cyngor. Yn ystod yr ymgyrch flwyddyn ddiwethaf bu Heddlu Gogledd Cymru yn gyfrifol am gynnal 18,159 o brofion anadlu gyda 107 ohonynt yn gadarnhaol. Roedd rhai o’r darlleniadau uchaf a gofnodwyd yn ystod yr ymgyrch yng Ngogledd Cymru yn 133, 129 a 124 - y cyfyngiad cyfreithiol yw 35 micro gram o alcohol mewn 100 mililitr o anadl. Mae’r tri unigolyn wedi eu cyhuddo ac maent wedi ymddangos, o flaen y llysoedd. Bydd y flwyddyn hon yn dathlu 50fed pen-blwydd yr ymgyrch hysbysebu yfed a gyrru gyntaf sydd, ynghyd â gwell gorfodaeth, wedi arwain at i nifer y marwolaethau ar y ffyrdd ostwng o 1,640 yn 1967 i 230 yn 2012.

Ymgyrch Gwrth Yfed a Gyrru Nadolig 2014

03-12-2014
Maen hanner can mlynedd ers lansio’r ymgyrch atal yfed a gyrru cyntaf, mae Heddlu Gogledd Cymru heddiw yn lansio eu hymgyrch blynyddol yn erbyn modurwyr sy’n gyrru o dan ddylanwad alcohol a chyffuriau. Arweinir yr ymgyrch eleni gan Heddlu Dyfed Powys a hynny rhwng dydd Llun 1 Rhagfyr 2014 a 1af Ionawr 2015. Dros y pedair wythnos nesaf bydd miloedd o fodurwyr yn cael eu stopio wrth i dimau o’r pedwar Heddlu - Dyfed Powys, Gogledd Cymru, De Cymru a Gwent, fynd ati i gynnal profion anadl ochr y ffordd mewn amrywiaeth o leoliadau a gwahanol amseroedd ledled y wlad. Y llynedd, cynhaliwyd 18,159 o brofion anadl yng Ngogledd Cymru gyda 107 o’r rheini yn bositif. Roedd rhai o’r darlleniadau uchaf a gafwyd yn ystod yr ymgyrch y llynedd yn 133, 129 a 124 gyda’r lefel gyfreithiol yn 35 microgram o alcohol ym mhob 100 mililitr o anadl. Eleni, bydd heddluoedd o bob rhan o’r wlad yn canolbwyntio ar yrru o dan ddylanwad cyffuriau neu alcohol ac yn gorfodi’r gyfraith ym mhob rhan o’r wlad. Bydd hyn ochr yn ochr ag ymgyrchoedd hysbysebu, cyfryngau cymdeithasol a bydd rhai heddluoedd yn enwi’r gyrwyr hynny y mae gwasanaeth Erlyn y Goron yn penderfynu eu herlyn. Meddai’r Prif Arolygydd Darren Wareing o Uned Plismona’r Ffyrdd yr Heddlu: “Os byddwch yn yfed a gyrru'r Nadolig hwn byddwch yn cynyddu eich siawns o ladd rhywun diniwed, chi eich hun neu’r ddau, a hynny’n sylweddol. Mae mor syml â hynny.

Pum Ffactor Angheuol

02-12-2014
Cafodd dros 200 o fyfyrwyr yng Ngholeg Menai Llangefni gyfle i ddysgu gwersi gwerthfawr am ddiogelwch y ffordd pan gafwyd cyflwyniad gan Sioe Deithiol Deadly impacts ar safle’r Coleg. Cafwyd cyflwyniad graffig iawn gan y Parafeddyg Dermot O'Leary ac Arweinydd Tîm Diogelwch Cymunedol y Gwasanaeth Tân Sharon Bouckley a chafodd rhai o’r myfyrwyr gyfle i ryngweithio yn ystod rhai o'r arddangosiadau. Roedd y Pum Ffactor Angheuol, alcohol, cyflymder, gwregysau diogelwch, ffonau symudol a gyrru diofal i gyd wedi eu hamlygu fel prif achosion damweiniau a marwolaethau ymysg gyrwyr ifanc ac fe’u hysbyswyd hefyd am yr Ymgyrch yn Erbyn Gyrru ac Yfed a gynhelir dros y Nadolig. Yn y ffotograff mae Ian Wilkie yn cael ei rwymo ar fwrdd asgwrn cefn yn ystod arddangosiad o sut y mae'r gwasanaethau argyfwng yn tynnu dioddefwr o gerbyd sydd wedi ei ddifrodi mewn damwain.

Gwersi diogelwch ffyrdd i ddisgyblion Ysgol Groeslon.

11-11-2014
Yn ddiweddar oedd disgyblion Blwyddyn 1 Ysgol Groeslon wedi bod yn dysgu am ddiogelwch ffyrdd fel rhan o gynllun Kerbcraft sydd yn cael i weinyddu gan Gyngor Gwynedd. Mae Kerbcraft yn hybu diogelwch plant ac yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. O dan arweiniad Shirley Wyn Williams o Gyngor Gwynedd mae disgyblion Blwyddyn 1 Ysgol Groeslon wedi bod yn gwneud y fwyaf o’r cynllun Kerbcraft. Mae'r cynllun wedi dysgu’r plant 5 - 7 oed sut i fod yn gerddwyr diogel wrth fynd allan i ochor y ffordd a dysgu hwy i wneud penderfyniadau cywir a sut i ymdopi â thraffig i’w cadw yn ddiogel. Mae'r plant yn cael eu cymryd allan o’r ysgol mewn grwpiau gan wirfoddolwyr sydd wedi derbyn hyfforddiant i ddysgu’r cerddwyr ifanc tri sgil: 1. Adnabod safleoedd croesi diogel a llwybrau i groesi ffordd. 2. Dysgu sut i groesi yn ddiogel mewn ardaloedd lle mae ceir wedi parcio. Mae'r plant yn cael eu dysgu dull sut i groesi ger ceir wedi parcio - os ydi’r sefyllfa yn anochel. 3. Dysgu sut i groesi yn ddiogel ger cyffyrdd. Wedi iddynt gwblhau’r cynllun derbyniodd pob plentyn tystysgrif a bag fflwroleuol gan Carys Ofalus, cymeriad diogelwch ffyrdd Cyngor Gwynedd.

COFIWCH!

24-10-2014
Mae Dydd Sul 26ed o Hydref yn ddyddiad arwyddocaol yn fywyd pawb elenni . Pam ? . Hwn yw’r diwrnod mae’r clociau yn mynd yn ôl un awr . Mae hyn yn berthnasol i yrwyr achos mwy na thebyg hyn fydd y tro cyntaf iddynt yrru yn y tywyllwch i’w gwaith ers amser maith . Fydd y goleuadau ar eich car , beic modur neu feic yn gweithio yn iawn? . Mae Rheolau'r Ffordd Fawr yn dweud bod RHAID : Sicrhau bod oll oleuadau sydd ar ochor, tu cefn wrth y rhif plât cofrestri ymlaen rhwng machlud haul a chodiad haul Defnyddio’r goleuadau llawn yn ystod y nos, heblaw ar ffyrdd sydd gyda golau stryd. Fel rheol mae’r strydoedd yma yn gyfyngedig i ffin o 30 m.y.a. Defnyddiwch oleuadau llawn pan fydd gwelededd yn gostwng yn ddifrifol Mae nos ( oriau o dywyllwch ) yw’r cyfnod hanner awr ar ôl machlud haul a hanner awr cyn codiad haul Beth am roi tasg i chi eich hun penwythnos yma a gwirio goleuadau eich cerbyd , be bynnag yw e, a sicrhau bod cewch i ddim eich dal allan pan fydd y clociau yn mynd yn ôl?

COFIWCH TROWCH i FFWRDD CYN GYRRU i FFWRDD

07-10-2014
Mae Partneriaeth Diogelwch Ffyrdd Gwynedd-Môn yn cefnogi Heddlu Gogledd Cymru gyda'u hymgyrch bythefnos a fydd yn rhedeg yn mis Hydref ac sy'n anelu at leihau nifer y gyrwyr sy’n mentro defnyddio ffôn symudol wrth yrru. Bydd yr Heddlu’n llawdrwm ar y rhai sy’n dal i anwybyddu’r gyfraith ac yn peryglu holl ddefnyddwyr eraill y ffordd. Ni fydd maddeuant. Er gwaetha’r newid yn y gyfraith ym mis Chwefror 2007 sy’n golygu bod unrhyw un sy’n cael ei ddal yn defnyddio ffôn symudol wrth yrru yn cael tri phwynt, a newid cosb i ddirwy o £100 yn 2013, mae gyrwyr yng Nghymru yn dal i ddilyn yr arfer peryglus hwn gan dorri’r gyfraith. Yn ystod ymgyrch 2012, cafodd bron i 1,000 o yrwyr eu dal yn defnyddio eu ffonau symudol wrth yrru gyda 148 yn derbyn tocyn cosb benodol yng Ngogledd Cymru.

Disgyblion ysgolion cynradd Gwynedd yn galw ar fodurwyr i arafu

02-10-2014
Gyda dyfodiad y flwyddyn ysgol, mae plant o dair ysgol gynradd yng Ngwynedd am atgoffa modurwyr i yrru’n ofalus heibio eu hysgolion. Mae disgyblion o Ysgol Bethel ger Caernarfon, Ysgol Dyffryn Ardudwy ym Meirionnydd ac Ysgol Pentreuchaf ger Pwllheli - tair ysgol mewn ardaloedd gyda llif traffig gwahanol - wedi chwarae rhan flaenllaw mewn cynllun i annog modurwyr i gadw o fewn cyfyngiad cyflymder o 20 milltir yr awr tu allan i’w hysgolion. Yn rhan o’r cynllun, cafodd disgyblion y tair ysgol gyfle i gymryd rhan mewn cystadleuaeth i ddylunio arwyddion i’w gosod tu allan i’r ysgolion. Dyma’r tro cyntaf i gynllun o’i fath rhwng Uned Drafnidiaeth y Cyngor gyda chyfranogiad gan yr ysgolion gael ei dreialu yng Ngwynedd. Dywedodd y Cynghorydd Gareth Roberts, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd:

Cystadleuaeth

26-09-2014

Ffair y Glas yn y Colegau lleol

12-09-2014
Ar ddechrau’r tymor addysgol newydd ym Mis Medi, cafodd Unedau diogelwch y ffyrdd Cynghorau Gwynedd ag Ynys Môn eu gwahodd i gymryd rhan yng ngweithgareddau diwrnodau Ffair y Glas yng Ngholeg Menai Bangor, Coleg Menai Llangefni, Coleg Meirion Dwyfor Dolgellau a Choleg Glynllifon. Drwy weithio mewn partneriaeth bu i’r ddwy uned fedru gweithio’n agos a gwneud cyswllt gyda dros 2000 o fyfyrwyr ifanc, rhai yn yrwyr newydd ac eraill yn gyn-yrwyr. Themâu'r diwrnodau oedd “Deadly Mates” a Pass Plus Cymru. Bu i’r diwrnodau fod yn llwyddiannus iawn gyda’r ddwy uned diogelwch y ffyrdd yn cael eu gwahodd yn ôl flwyddyn nesaf.

Annog modurwyr i barcio’n gyfrifol

04-07-2014
Mae modurwyr sydd yn parcio eu ceir ar draws lwybrau troed a phalmentydd gan achosi problemau sylweddol i gerddwyr a defnyddwyr eraill y ffordd yn ardal Bangor Uchaf yn cael eu hannog i feddwl yn ofalus cyn parcio. Mewn ymgyrch ar y cyd rhwng Cyngor Gwynedd a Heddlu Gogledd Cymru, bydd rhybudd yn cael ei osod ar unrhyw gerbyd sydd wedi ei barcio ar lwybr troed neu balmant yn ardal Bangor Uchaf. Dywedodd y Cynghorydd Gareth Roberts, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd:

Taith y Baton Gemau’r Gymanwlad

18-06-2014

Gweithdy ar gyfer unigolion sy’n defnyddio Beic Modur i deithio nôl a 'mlaen i’r gwaith

18-06-2014
Mae gweithdy sydd wedi ‘i anelu at hybu gyrru diogel ymysg rhai sy’n defnyddio beiciau modur llai ar gyfer teithio nôl a ‘mlaen o’u gwaith yn cael ei gynnal gan Beicio Diogel Gogledd Cymru. Mae ymchwil yn dangos fod cynnydd mawr wedi bod yn y nifer o wrthdrawiadau yn ymwneud â beiciau modur llai pwerus drwy ogledd Cymru. Mae gwrthdrawiadau sy’n ymwneud â beiciau modur wedi gweld cynnydd rhwng mis Ionawr a Mehefin eleni o gymharu â’r un cyfnod llynedd. Hyd yma, mae 39 o wrthdrawiadau wedi bod o gymharu â 24 yn 2013 gyda’r beicwyr ar fai yn dros 70% o achosion hynny. Un o’r rhesymau posibl am hyn yw bod pobl yn defnyddio beiciau llai pwerus gan ei bod hi’n rhatach i wneud hynny a gall modurwyr arbed ar gostau tanwydd. Mae’r gweithdy arbennig, sy’n cael ei gynnal ar ddydd Sul Gorffennaf 13 ym Mharc Busnes Llanelwy yn cael ei redeg gan Beicio Diogel – sef prosiect sy’n cael ei arwain gan yr heddlu ar draws y Deyrnas Unedig sydd â’r prif nod o leihau nifer y beicwyr sy’n cael eu hanafu ar y ffyrdd. Meddai Paul Cheshire MBE, Cydlynydd Beicio Diogel Heddlu Gogledd Cymru

Carys Ofalus yn annog plant Gwynedd i gadw’n ddiogel ar y ffyrdd

12-06-2014
Cafodd llyfr diogelwch y ffyrdd Carys Ofalus ei ail-lansio yn Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd 2014. Cymeriad hoffus diogelwch y ffyrdd Cyngor Gwynedd ydi Carys Ofalus ac mae ei llyfr yn adnodd hollbwysig yn yr ymgyrch i annog plant Gwynedd i gadw’n ddiogel ar y ffyrdd. Mae Uned Diogelwch y Ffyrdd Cyngor Gwynedd wedi diweddaru a moderneiddio’r llyfr hynod boblogaidd sy’n greiddiol i ymgyrch Carys Ofalus. Lansiwyd y llyfr ar ei newydd wedd ar stondin Cyngor Gwynedd yn ystod Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd gyda llond lle o blant yn dod i wrando ar ddarlleniad o stori Carys. Dywedodd y Cynghorydd Gareth Roberts, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sydd yn gyfrifol am ddiogelwch ffordd: “Mae ymgyrch Carys Ofalus wedi profi’n hynod lwyddiannus gyda phlant Gwynedd dros y blynyddoedd diwethaf. Yn wir, mae’r llyfrau, gweithgareddau a’r caneuon bachog wedi llwyddo i sefydlu Carys yn un o hoff gymeriadau disgyblion ysgolion cynradd y sir yn ogystal â’u dysgu am bwysigrwydd cadw’n ddiogel ar y ffyrdd mewn ffordd hwylus. “Rwy’n sicr bydd ail-lansio’r llyfr hwn yn sicrhau bod Carys Ofalus yn parhau yn rhan bwysig o addysg plant Gwynedd am flynyddoedd i ddod.”

Cerdded i'r Ysgol 23/05/2014

09-06-2014
Mae plant Ysgol Coedmawr Bangor wedi mentro allan yn gynnar yn y bore yn y glaw yn i gerdded i'r ysgol gyda'r bws cerdded.

Wythnos Cerdded i'r Ysgol

22-05-2014
Er gwaethaf y tywydd bu bws gerdded Ysgol y Garnedd Bangor yn brysur iawn yn ystod yr wythnos Cerdded i’r ysgol 19eg i’r 23ain o Fai. Cafodd y bws gerdded oedd yn cychwyn ei daith ger Ysgol Uwchradd Tryfan ei drefnu gan y Cynghorydd Elin Walker Jones a bu Paula Owen Swyddog diogelwch ffyrdd, disgyblion Ysgol Tryfan Bangor a llawer o rieni’r plant yn helpu ac yn cerdded gyda’r disgyblion.

A494 - Ymgyrch Diogelwch y Ffyrdd

28-04-2014
Mae Penwythnos y Pasg yn draddodiadol yn adeg o’r flwyddyn sy’n denu heidiau o feicwyr modur i Ogledd Cymru. Am y rheswm hwn felly, ar ddydd Llun G?yl y Banc, 21ain Ebrill 2014, cafwyd digwyddiad i godi ymwybyddiaeth o ‘Ymgyrch Diogelwch yr A494’ yng nghaffi’r Ponderosa yng Nghanolfan Bwlch yr Oernant , Llangollen, sydd yn fan cyfarfod poblogaidd ar gyfer beicwyr modur. Roedd y digwyddiad yn ffordd unigryw a llwyddiannus o ledaenu negeseuon diogelwch pwysig i feicwyr modur a chodi eu hymwybyddiaeth o beryglon reidio ar yr A494. Daeth tasglu o sefydliadau o bob rhan o Ogledd Cymru (y Gwasanaeth Tân ac Achub, y Gwasanaeth Ambiwlans, yr Asiantaeth Cefnffyrdd, Cyngor Gwynedd, Parc Cenedlaethol Eryri, Go Safe a Heddlu Gogledd Cymru) at ei gilydd i fynd i’r afael â’r problemau diogelwch sy’n effeithio’n benodol ar y darn o’r A494 rhwng Corwen (Cyffordd yr A5) a’r Bala. Prif nod y bartneriaeth yw codi ymwybyddiaeth gyrwyr, yn benodol beicwyr modur, o’r peryglon y gallant eu hwynebu wrth yrru ar hyd y ffordd hardd ond heriol hon ac bu cynrychiolwyr o’r sefydliadau partner, siaradwyr gwadd a gwirfoddolwyr yn cymryd rhan yn y diwrnod gan wneud yr achlysur yn un rhyngweithiol a difyr i bawb. Ar y diwrnod tynnwyd sylw at wybodaeth allweddol gan gynnwys arwyddion ffordd newydd yn ogystal â thaflen a gyhoeddwyd yn arbennig i amlygu’r hyn y gall beicwyr modur ei wneud i gadw’u hunain yn ddiogel ar ffyrdd yr ardal. Meddai Colin Jones, Rheolwr Diogelwch Ffyrdd Cyngor Gwynedd:

Codi ymwybyddiaeth yn Ysgol Santes Helen, Caernarfon

09-04-2014
Mae disgyblion Ysgol Santes Helen, Caernarfon wedi bod yn cyd-weithio gyda Phartneriaeth Diogelwch Ffordd Gwynedd Môn i godi ymwybyddiaeth am barcio diystyriol tu allan i’w hysgol. Mae gyrwyr wedi bod yn parcio ar linellau igam-ogam melyn tu allan i’r ysgol gan achosi problemau i’r disgyblion wrth iddynt geisio croesi’r ffordd tua’r ysgol yn ddiogel. Cynhaliwyd cystadleuaeth creu poster ‘cadwch y llinellau igam-ogam yn glir’ yn yr ysgol gyda’r dyluniadau buddugol yn cael eu defnyddio ar faner ac arwyddion sydd bellach wedi eu gosod tu allan i’r ysgol. Dywedodd y Cynghorydd Gareth Roberts, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd:

Gyrwyr: Gofal plant yn chwarae achos bod y clociau yn mynd ymlaen

27-03-2014
Fydd yr haf Prydeinig yn cychwyn yn swyddogol penwythnos yma gyda’r clociau mynd ymlaen awr am 1.00yb Dydd Sul 30ain o Fawrth. Fel bydd y wlad yn paratoi am y gwanwyn a gwyliau Pasg Ysgol yn dod fyny, rydym yn atgoffa gyrwyr i gymryd mwy o bwyll nac arfer ar y ffyrdd fel bydd plant yn cychwyn bod allan yn chwarae gyda’r nos.

Cynllun parcio unigryw yn Ysgol Eifion Wyn

20-03-2014
Mae disgyblion Ysgol Eifion Wyn ym Mhorthmadog wedi bod yn greiddiol i lansio cynllun newydd fydd yn gwella diogelwch ffyrdd y tu allan i’w hysgol. Diolch i’r cynllun newydd sydd wedi ei ddatblygu rhwng y Cyngor a’r ysgol, bydd modd i rieni barcio am ddim am gyfnodau penodol wrth iddynt ollwng a phigo eu plant i fyny o’r ysgol. Mae’r cynllun newydd yn annog rhieni i adael eu ceir yn y maes parcio cyhoeddus gerllaw yn hytrach na maes parcio staff yr ysgol neu’r ganolfan hamdden, ac yn cerdded eu plant i’r ysgol. Dywedodd y Cynghorydd Gareth Roberts, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd:

Pass Plus Cymru

13-03-2014
Mae ystadegau yn dangos fod pobl ifanc rhwng 16 a 25 mlwydd oed yn fwy tebygol o gael

Gwersi diogelwch ffyrdd i ddisgyblion Ysgol Cymerau, Pwllheli

04-03-2014
Yn ddiweddar oedd disgyblion Blwyddyn 1 Ysgol Cymerau, Pwllheli wedi bod yn dysgu am ddiogelwch ffyrdd fel rhan o gynllun Kerbcraft sydd yn cael i weinyddu gen Cyngor Gwynedd. Mae Kerbcraft yn hybu diogelwch plant ac yn cael i ariannu gan Lywodraeth Cymru. O dan arweiniad Angharad Mair Davies, Cydlynydd Kerbcraft Cyngor Gwynedd mae disgyblion Blwyddyn 1Ysgol Cymerau wedi bod yn gwneud y fwyaf o’r cynllun Kerbcraft. Mae'r cynllun wedi dysgu’r plant 5 - 7 oed sut i fod yn gerddwyr diogel wrth fynd allan i ochor y ffordd a dysgu hwy i wneud penderfyniadau cywir a sut i ymdopi a thraffig i’w cadw yn ddiogel. Mae'r plant yn cael eu cymryd allan o’r ysgol mewn grwpiau gan wirfoddolwyr sydd wedi derbyn hyfforddiant i ddysgu’r cerddwyr ifanc tri sgil:

Rheoli Car

17-02-2014
Ydych chi erioed wedi meddwl beth sy’n digwydd pan mae eich car yn sgidio? Mae gyrwyr ifanc a dibrofiad o ardal Meirionnydd wedi bod yn mynychu cwrs a gynigir yn rhad ac am ddim gan Partneriaeth Diogelwch ffyrdd Gwynedd Môn mewn ymgynghoriad gyda hyfforddwr rheoli ceir a pherchennog Malcolm Hamilton yn maes awyr Llanbedr.

Gyrwyr Ifanc.

03-02-2014
I gyd fynd ar ymgyrch gorfodaeth Gymru gyfan fydd yn rhedeg am wythnos yn cychwyn 3ydd o Chwefror fydd Heddlu Gogledd Cymru yn targedu gyrwyr ifanc cynhaliwyd digwyddiadau diogelwch ffyrdd yng Ngholegau lleol. Mae Partneriaeth Diogelwch Ffyrdd Gwynedd Môn wedi llogi gwasanaeth Andy Grove a Kenny McDonald o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru gyda’i adnodd arloesol diogelwch ffyrdd sef fan rhyngweithiol.

Menter Beicio Diogel

21-01-2014
Kevin Williams o Lanberis sy’n cefnogi’r ymgyrch 1.5 metr. Mae beicwyr yng Ngwynedd wedi croesawu ymgyrch diweddara Partneriaeth Diogelwch Ffyrdd Gwynedd Môn i godi ymwybyddiaeth ymhlith holl ddefnyddwyr y ffordd i fod yn fwy ymwybodol ac yn ystyriol o'i gilydd.

Gweithio gyda'n gilydd i wella diogelwch ar y ffyrdd.

10-12-2013
Gydag ystadegau yn dangos bod gyrwyr ifanc yn parhau i fod yn fwyaf tebygol o fod mewn gwrthdrawiadau traffig ar y ffyrdd, mae Partneriaeth Diogelwch Ffyrdd Gwynedd-Môn ar hyn o bryd yn ymweld ag ysgolion uwchradd i godi ymwybyddiaeth am y peryglon a achosir i bobl ifanc ar y ffyrdd. Roedd swyddogion diogelwch ffyrdd Cyngor Gwynedd wrth law ynghyd a chynrychiolwyr o'r gwasanaethau brys mewn digwyddiad diweddar yn Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog. Cafodd y disgyblion y cyfle i gael cynnig ar fideo gyrru car a cherbyd diogelwch rhyngweithiol sy'n tynnu sylw at y peryglon a wynebir gan bobl ifanc ar y ffordd. Roedd cyflwyniadau hefyd gan weithwyr proffesiynol diogelwch ffyrdd.

Bod yn amlwg bod yn ddiogel.

10-12-2013
Byddwch yn weladwy ac yn ddiogel wrth gerdded a beicio i’r ysgol oedd prif neges tîm Diogelwch ysgol Talwrn. Yn dilyn pwyllgor gyda Ceri (Diogelwch y Ffyrdd) a Beca ( Swyddog Bike It) penderfynodd y Swyddogion Diogelwch y Ffyrdd a’r Swyddogion Bike It baratoi cyflwyniad a fyddai’n annog eu ffrindiau i wisgo rhywbeth llachar neu olau wrth deithio i’r ysgol. Roedd yn bryder mawr ganddynt ddarganfod bod nifer o ddamweiniau ffyrdd di angen yn digwydd pan bod gyrrwr yn cael anhawster i weld beicwyr a cherddwyr sydd yn gwisgo dillad tywyll.

Tedi

05-12-2013
Lansiwyd y chweched Cystadleuaeth Amlgyfrwng Gymru gydol yn fis Medi 2013 gyda sialens i oll ysgolion Cymru, colegau a chlybiau ieuenctid i ddyfeisio, perfformio a recordio cyflwyniad amlgyfrwng gyda neges wrth yfed a gyrru mewn pryd i’r Nadolig. Roedd cyfranogwr yn cael eu hannog i ddefnyddio amrywiaeth o enre: ffilm, cerddoriaeth, barddoniaeth, animeiddiad neu Pwer Point . Am eu cryn ymdrechion dewiswyd pedwar enillwyr rhanbarthol gan feirniaid i dderbyn gwobr o £500.

Ymgyrch Gwrth Yfed a Gyrru Nadolig 2013

02-12-2013
Fydd yr Ymgyrch Gwrth Yfed a Gyrru Nadolig sydd yn rhedeg am fis yn cael eu lansio ar y 3ydd o Ragfyr yn Cyffordd Llandudno gan Heddlu Gogledd Cymru. Fel gweithiwr proffesiynol diogelwch ffyrdd ein neges i yrwyr yw bod y cyfanswm lleiaf o alcohol yn effeithio eich gallu i yrru yn ddiogel, felly yr unig opsiwn diogel yw peidio yfed o gwbwl . Fydd yr Ymgyrch yn gweld Swyddogion ar draws Gymru yn arwain gwiriadau o broffil uchel ac yn defnyddio deallusrwydd i adnabod troseddwyr 24 awr y dydd. Mae'r Ymgyrch Nadolig a Flwyddyn Newydd yn rhan o ymrwymiad yr Heddlu drwy Gymru i newid agweddau am yfed a gyrru, cynyddu diogelwch ffyrdd ac atal troseddwyr drwy gydol y flwyddyn.

Ffrind neu gelyn ? .

29-11-2013
Dyma disgyblion Blwyddyn 12 Ysgol David Hughes, Porthaethwy yn samplo MOCTELS Bethan Parry, Ymgynghorydd Diogelwch Ffyrdd Cyngor Ynys Môn. Fydd Bethan yn y lolfa 6ed dosbarth drwy bnawn yn hybu Ymgyrch Nadolig Gwrth Yfed a Gyrru Heddlu Gogledd Cymru sydd yn cychwyn Dydd Mawrth 3ydd o Ragfyr. Fydd Bethan yn trafod y peryglon o dderbyn lifft gan ffrindiau sydd yn gyrru o dan effaith alcohol.

Cefnogi BRAKE

25-11-2013
Cefnogi BRAKE

Gweithio gydag ein gilydd

19-11-2013
Gweithio gydag ein gilydd

Lansio ymgyrch Cardiau CRASH Beiciau Modur yng Ngwynedd

04-11-2013
Lansio ymgyrch Cardiau CRASH Beiciau Modur yng Ngwynedd

COFIWCH !

25-10-2013
COFIWCH ! Mae Dydd Sul 27ain o Hydref yn ddyddiad arwyddocaol yn fywyd pawb elenni . Pam ? . Hwn yw’r diwrnod mae’r clociau yn mynd yn ôl un awr .

COFIWCH TROWCH I FFWRDD CYN GYRRU I FFWRDD

25-10-2013

Cystadleuaeth Seiclo

14-10-2013
Yn ddiweddar pan oedd y ‘ Tour of Britain ‘ yn cynnal diwedd rhan 4 y ras yn Llanberis, oedd disgyblion Bl.6 ysgolion dalgylch Brynrefail yn cymryd rhan mewn pob math o weithgareddau seiclo drwy gydol y dydd

menter seiclo ddiogel

23-07-2013
Yn ddiweddar mae Partneriaeth Diogelwch Ffyrdd Gwynedd-Môn wedi lansio menter seiclo ddiogel sydd wedi ei anelu tuag at seiclwyr a gyrwyr . Neges allweddol yr ymgyrch yw annog seiclwyr i fod yn llawer mwy gweledol ar y ffyrdd ac i godi ymwybyddiaeth gyrwyr o’r pwysigrwydd o adael i seiclwyr cael gofod o beth bynnag 1.5 metr pan maent yn eu pasio .

Diogelwch Seiclwyr

10-06-2013
Bydd ymgyrch diogelwch ffyrdd newydd yn cael ei lansio yn y digwyddiad Etap Eryri Dydd Sul 16eg o Fehefin yn anelu at amddiffyn rhai o ddefnyddwyr ffyrdd mwyaf bregus seiclwyr - .

Sul y Tadau, Dydd Sul 16eg o Fehefin.

06-06-2013
Oes gen eich Tad feic modur? Ydi o yn mwynhau ei ddefnyddio? Ydych yn meddwl gall ei sgiliau cael eu gwella ? . Beth am felly archebu lle iddo ar weithdy Beicio Diogel * am ddim sy’n cael eu cynnal yn Orsaf Dân Porthmadog Sul y Tadau .

Ymgyrch Atal Yfed /Cymryd Cyffuriau a Gyrru Cymru Gyfan

06-06-2013
Mi fydd Ymgyrch Atal Yfed /Cymryd Cyffuriau a Gyrru Cymru Gyfan sy’n cael cefnogaeth y pedwar heddlu yng Nghymru yn cychwyn ddydd Sadwrn y 1af o Fehefin. Yn ystod yr ymgyrch fydd yn para mis, sy’n cael ei lansio gan Heddlu Gwent, bydd yr heddluoedd yn cynyddu’r pwysau ac yn canolbwyntio ar y gyrwyr hynny sy’n yfed a gyrru neu sy’n gyrru dan ddylanwad cyffuriau. Mae Partneriaeth Diogelwch Ffyrdd, Gwynedd - Môn yn ymrwymo i wneud ein ffyrdd yn fwy diogel i bawb.

Penblwydd Hapus Croeswyr Plant Ysgol

01-05-2013
Dathlwyd pen blwydd y gwasanaeth Croeswyr Plant Ysgol yn 60 oed fis Ebrill eleni. I goffau’r achlysur ac i amlygu'r pwysigrwydd o groesi gyda Chroeswr/wraig Plant Ysgol bu i Ddiogelwch Ffyrdd Cymru wahodd disgyblion ysgolion cynradd Cymru i gymryd rhan mewn cystadleuaeth dylunio poster.

Disgyblion Ysgol Gwaun Gynfi yn dysgu am bwysigrwydd diogelwch y ffyrdd

22-04-2013
Disgyblion Ysgol Gwaun Gynfi yn dysgu am bwysigrwydd diogelwch y ffyrdd

Lansiad Beic Modur

18-02-2013
Mae’r ymgyrch i wneud ffyrdd rhanbarth Partneriaeth Diogelwch ffyrdd Gwynedd Môn wedi derbyn hwb yn ddiweddar

Beicwyr a modurwyr

09-11-2012
Ar ddechrau mis Tachwedd cynhaliwyd lansiad ymgyrch diogelwch ffyrdd oedd yn cael ei anelu tuag at amddiffyn rhai o ddefnyddwyr ffyrdd bregus .

Lansio partneriaeth newydd diogelwch ffyrdd Gwynedd- Môn

10-12-2011
Mae partneriaeth arloesol diogelwch y ffyrdd rhwng Gwynedd, Môn a’r tri gwasanaeth brys wedi cael ei lansio yn swyddogol mewn digwyddiad diogelwch y ffyrdd yng Ngholeg Meirion- Dwyfor, Glynllifon.

Gweithio gyda’n gilydd i leihau anafiadau

08-12-2011
Mae Partneriaeth Diogelwch Ffyrdd Gwynedd a Môn yn anelu i leihau gwrthdrawiadau ac anafiadau ar lonydd lleol, creu cymunedau mwy diogel, a gwella safon byw preswylwyr ac ymwelwyr i Wynedd a Môn.

Ymgyrch Yfed a Gyrru

02-12-2011
Lawnsiad gan Heddlu Gwent

Troediwch yn Ofalus!

25-11-2011
Ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o fod yn ofalus wrth groesi'r ffordd ger bysiau a thacsis.

Cystadleuaeth Criw Craff

24-11-2011
Cyfle i ennil gwobr arbennig

Sgiliau Seiclo

23-11-2011
Cwrs all achub bywyd.

Pwy ydy dy fêts?

21-11-2011
Taith gan gwmni drama "Walking Forward" wedi ei anelu at bobl ifanc sy'n debygol o deithio mewn car gyda gyrrwr sydd dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau.

C.D. Newydd Meinir Gwilym a Carys Ofalus

18-11-2011
Lawnsiad C.D. newydd Meinir Gwilym a Carys Ofalus

Cyllun Teithio Ysgol Rhosgadfan - Galw am help Adran Diogelwch y Ffyrdd

18-10-2011
Arolwg Traffig mewn partneriaeth a chyngor Gwynedd a Món

Croeswyr plant ysgol

30-09-2011
Cyfle i rannu syniadau

Ffair y Glas

30-09-2011
Gweithio mewn partneriaeth i annog myfyrwyr newydd i yrru'r ddiogel

GWEITHIO MEWN PARTNERIAETH I SIARAD A GYRRWYR IFANC

06-07-2011
GWEITHIO MEWN PARTNERIAETH I SIARAD A GYRRWYR IFANC

Arlunydd yn ennill gwobr

20-06-2011
Sarah Marie Sivyer o Ysgol Talysarn

Bws Gerdded Ysgol Penybryn Tywyn

09-06-2011
Plant ysgol Penybryn Tywyn yn helpu lleihau ól troed carbon.

Meddyliwch cyn yfed – Ymgyrch Yfed a Gyrru Haf 2011

01-06-2011
Meddyliwch cyn i chi yfed – dyma neges y pedwar heddlu yng Nghymru wrth iddynt gychwyn ar Ymgyrch Atal Yfed/Cymryd Cyffuriau a Gyrru Haf 2011.

Kerbcraft - Ysgol Waunfawr

09-05-2011
Delyth,rhiant yn Ysgol Waunfawr yn siarad am ei phrofiad yn helpu gyda'r cynllun Kerbcraft.Gwrandewch ar beth sydd ganddi i ddweud.