Meddwl eich bod yn feiciwr da?

main_motorbikes.jpgOes gennych chi feic modur? Ydych yn mwynhau ei ddefnyddio? Ydych yn meddwl y gallech wella eich sgiliau?
 
Os mai’r ateb yw ‘ydw’ archebwch eich lle ar un o’r gweithdai Beicio Diogel *am ddim sy’n cael eu cynnal yn Gogledd Cymru.

Mae Beicio Diogel yn brosiect sy’n cael ei arwain gan yr heddlu ar draws y Deyrnas Unedig, gyda’r brif nod o leihau’r nifer o feicwyr sy’n cael eu hanafu ar y ffyrdd.
 
Wedi eu hariannu gan Bartneriaethau Gogledd Cymru,mae’r gweithdai, sy’n cael eu cynnal mewn gwahanol fannau gan gynnwys Porthmadog a Bae Colwyn, yn cynnig cyngor ymarferol am ddiogelwch ar y ffyrdd drwy roi gwybodaeth a sgiliau i feicwyr i’w helpu i gadw’n ddiogel. 

Bydd rhan o’r bore yn cael ei dreulio yn y dosbarth ac wedi hynny bydd taith ymarferol bleserus o tua 60 milltir ar hyd ffyrdd Gogledd Cymru a Pharc Cenedlaethol Eryri.

Meddai Paul Cheshire, Cydlynydd Beicio Diogel Heddlu Gogledd Cymru: “Mae Beicio Diogel yn ymwneud â cychwyn ar y trywydd iawn i ddatblygu drwy ‘bontio’r bwlch’. Dylai beicwyr barhau i hyfforddi drwy gydol eu hoes a pheidio rhoi’r gorau iddi  unwaith y maent wedi pasio eu prawf.

“Yn ystod y gweithdy byddwch yn eistedd yn ymyl beicwyr brwdfrydig eraill sydd ag amrediad eang o brofiad, sgiliau a pheiriannau. Boed eich beic yn un cymudo, sgwter neu feic pwerus, mae croeso mawr i chi ymuno â’r gweithdy a byddwch i gyd yn elwa ohono.”
Mae gweithdai Beicio Diogel yn edrych ar y prif faterion sy’n wynebu beicwyr y dyddiau hyn. Mae hefyd yn ymchwilio egwyddorion reidio datblygedig drwy fynd allan ar y ffyrdd. Mi fydd Arsyllwr Beicio Diogel yn rhoi asesiad ac adborth a fydd yn amlygu’r hyn mae’r beiciwr angen ei wneud i ddatblygu.

Ychwanegodd Paul Cheshire: “Os pasioch eich prawf chwe mis, chwe blynedd neu hyd yn oed 26 mlynedd yn ôl, gallwch wastad gwella eich sgiliau er mwyn mwynhau beicio’n fwy diogel.

Yn ychwanegol bydd Heddlu Gogledd Cymru yn darparu cwrs cymorth cyntaf undydd ‘ymateb cyntaf’ am ddim i yrwyr beiciau modur ac mae’n gweithio’n agos â Medic Skills sydd â thrwydded i ddarparu hyfforddiant FBoS. Ar ddiwedd y cwrs byddwch yn derbyn Tystysgrif a phecyn diogelwch gan Goleg Brenhinol Llawfeddygon Caeredin.

Os hoffech archebu eich lle mewn un o'r gweithdai  Beicio Diogel isod *am ddim ewch i wefan Beicio Diogel neu cysylltwch â’r llinell archebu drwy ffonio 08444 151206 neu e-bostiwch info@bikesafeadmin.co.uk

26ain o Ebrill 2014

12fed o Orffennaf 2014

23ain o Awst 2014

12fed o Hydref 2014

Nodyn:
 
*yn amodol ar dalu £10 ffi archebu.

 

Partneriaeth Gwynedd-Môn yn creu awyrgylch ble mae’r unigolyn yn gallu defnyddio’r ffyrdd yn hyderus, heb ofn marwolaeth, anaf na niwed.

Dolenni

BeicioDiogel

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.