phone2.JPGMARW I WNEUD GALWAD

 Mae ymgyrch pythefnos, sydd wedi ei hanelu at leihau’r nifer o fodurwyr sy’n defnyddio ffonau symudol wrth yrru, wedi dechrau.
 Mae’r pedwar Heddlu yng Nghymru, wedi eu harwain gan Heddlu Dyfed Powys, mewn partneriaeth â Chyngor Sir Benfro a Diogelwch Ffyrdd Cymru, wedi lansio’r Ymgyrch yn erbyn defnyddio ffôn wrth yrru heddiw (dydd Iau, 22ain o Fedi).
 Er gwaetha’r newid yn y gyfraith yn Chwefror 2007, sy’n golygu mai canlyniad gyrru wrth ddefnyddio ffôn symudol yw tri phwynt ar eich trwydded ynghyd â dirwy o £60, mae modurwyr yng Nghymru yn parhau i dorri’r gyfraith wrth ymddwyn yn beryglus fel hyn.
 Bydd patrolau’r heddlu s’yn targedu gyrwyr sy’n defnyddio ffonau symudol yn cynyddu ar draws Cymru drwy gydol yr ymgyrch, a gynhelir rhwng yr 22ain o Fedi a’r 5ed o Hydref, er mwyn hyrwyddo’r neges diogelwch a chodi ymwybyddiaeth modurwyr o’r peryglon a’r gosb.
 Meddai’r Prif Arolygydd Dave Roome, Heddlu Gogledd Cymru: “Nod yr ymgyrch hon yw codi ymwybyddiaeth modurwyr o’r peryglon sy’n gysylltiedig â gyrru wrth ddefnyddio ffôn symudol.
 “Mae gwneud a derbyn galwadau neu negeseuon testun yn parhau i fod yn amlwg ar ffyrdd Cymru, ac nid yn unig yw’r modurwyr yma’n peryglu eu bywydau eu hunain, maent hefyd yn peryglu bywydau pobl eraill sy’n defnyddio’r ffyrdd." 

“Bydd swyddogion yr heddlu ar draws Cymru’n cosbi’n llym y rhai sy’n parhau i anwybyddu’r gyfraith a pheryglu bywydau pobl eraill sy’n defnyddio’r ffyrdd. Yng Ngogledd Cymru fe fyddwn yn defnyddio ceir sydd wedi eu marcio, rhai sydd heb eu marcio ynghyd â cherbydau Gan Bwyll." 

“Un o’r pum prif ffactor sy’n cyfrannu at yr holl wrthdrawiadau angheuol neu’r gwrthdrawiadau sy’n achosi anafiadau difrifol yn genedlaethol yw’r camddefnydd o ffonau symudol gan yrwyr. Bydd agwedd gwrthod goddef yn cael ei dangos tuag at yrwyr sy’n defnyddio ffonau llaw wrth yrru a bydd yr holl heddluoedd yng Nghymru yn cynyddu’r sylw maent yn ei roi i’r ymddygiad anghyfreithlon ac annerbyniol hwn yn ystod yr ymgyrch.” 

Meddai Cadeirydd Diogelwch Ffyrdd Cymru, Sue Storch: “Mae partneriaid Diogelwch Ffyrdd Cymru wedi bod yn cefnogi ein cydweithwyr yn yr heddlu drwy gydol yr ymgyrch hon drwy dynnu sylw at beryglon defnyddio ffôn symudol wrth yrru. Byddwn yn parhau i dynnu sylw at y mater hwn ac yn parhau i gydweithio â’n cydweithwyr ar ymgyrchoedd yn y dyfodol.”

 Nodyn:

Ffigyrau ar gyfer ardal Heddlu Gogledd Cymru:

 1. Hysbysiadau o Gosb Benodol am droseddau ffôn symudol yn 2010:
  2,184
 2. Hysbysiadau o Gosb Benodol am droseddau ffôn symudol yn 2011
  (Ionawr – Awst):
 3. 1,107

_______________________________________________________________________

Canlyniadau Ymgyrch “Atal defnyddio ffôn
symudol tra’n gyrru”dying_to_take_the_call.JPG

 Cafodd dros 1,000 o yrwyr o bob rhan o Gymru eu dal yn torri’r gyfraith  yn ystod Ymgyrch Atal Defnyddio Ffonau Symudol wrth Yrru Cymru Gyfan 2011.

 Nôd yr ymgyrch, a oedd yn cynnwys holl bartneriaid diogelwch y ffyrdd Cymru, oedd codi ymwybyddiaeth gyrwyr o pa mor wirioneddol beryglus y gall defnyddio ffôn symudol neu anfon negeseuon testun wrth yrru fod.

 Am bythefnos yn ystod mis Medi a mis Hydref bu swyddogion y pedwar Heddlu yng Nghymru yn cynnal patrolau rhagweithiol i dargedu ac addysgu gyrwyr am y risg a’r cosbau y byddant yn eu hwynebu os ydynt yn peryglu pobl eraill drwy anwybyddu'r gyfraith a defnyddio ffôn symudol y tu ôl i’r llyw.

 Yn ystod yr ymgyrch, a oedd yn cael ei harwain gan Heddlu Dyfed-Powys, cafodd dros 1,000 o yrwyr eu dal yn torri'r gyfraith Yng Nhgymru gyfan. Yng Ngogledd Cymru cafodd dros 168 o yrwyr eu dal a’u cosbi.
Meddai Gareth Jones, Rheolwr Diogelwch y Ffyrdd Heddlu Gogledd Cymru: “Mae defnyddio ffôn symudol y tu ôl i’r llyw yn amharu ar eich gallu i yrru ac yn eich peryglu chi a phobl eraill.  Rydym hefyd yn ceisio annog cyfrifoldeb ehangach dros y mater trwy i ofyn i bobl sy'n derbyn galwad gan rywun sy’n gyrru ddweud wrth y galwr am roi'r ffôn i lawr.”

 Dywedodd: “Y negeseuon allweddol yw:

 • Stopiwch y sgwrs os yw’r galwr yn gyrru
 • Rhaid diffodd y ffôn cyn mynd ar y lôn
 • Bydd gwneud rhywbeth arall ar yr un pryd a gyrru yn tynnu eich sylw oddi ar y ffordd a gallai eich lladd
 • Peidiwch â gyrru negeseuon testun wrth yrru

 “Er ei bod yn drist iawn gweld bod cymaint o yrwyr wedi cael eu dal yn defnyddio ffôn symudol yn ystod yr ymgyrch, mae’n dangos penderfyniad yr holl bartneriaid Diogelwch y Ffyrdd yng Nghymru i daclo'r broblem hon a byddwn yn parhau i weithio gyda'n gilydd i drosglwyddo a gwreiddio'r neges bod yn rhaid diffodd y ffôn cyn mynd ar y lôn.”
________________________________________

 Ffigyrau Cymru gyfan

Nifer benywaidd o dan 25ain oed      89

Nifer benywaidd dros 26ain oed       143

Nifer gwrywaidd o dan 25ain oed     181  

Nifer gwrywaidd dros   26ain oed     505

Oed a rhyw yn anhysbys                    82 

 ________________________________________