motobeic.png

Ymgyrch Darwen

 

Bydd ymgyrch sydd wedi’i hanelu at leihau’r risg o farwolaethau ac anafiadau difrifol yn ymwneud â beicwyr modur ar ffyrdd Gogledd Cymru yn cychwyn y penwythnos hwn (Dydd Gwener, Mawrth 25ain).

Mae Ymgyrch Darwen yn ymgyrch sy’n cael ei chynnal drwy Gymru sy’n cychwyn dros gyfnod y Pasg hyd at ddechrau’r hydref ac mae wedi’i hanelu at wella diogelwch beicwyr modur a lleihau anafiadau ar ein ffyrdd.

Bydd swyddogion o Uned Plismona’r Ffyrdd yn targedu ardaloedd sy’n boblogaidd gyda beicwyr modur ac mi fyddant hefyd yn patrolio ffyrdd penodedig fel rhan o Ymgyrch Darwen.

Mae beicwyr modur yn fwy tebygol o gael eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol ar y ffyrdd nag unrhyw ddefnyddwyr ffyrdd eraill. Maent yn cyfri am 1% o holl draffig y ffordd ond 18% o’r holl farwolaethau.

Cafodd 84 o feicwyr modur/teithwyr eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol ar ffyrdd Gogledd Cymru yn ystod 2015 gan gynrychioli 25% o ffigyrau KSI ar draws y rhanbarth.

Yn 2015 fe ddigwyddodd rhan fwyaf o’r gwrthdrawiadau ym mis Awst ar benwythnosau rhwng hanner dydd a 5pm. Roedd rhan fwyaf ohonynt yn ddynion gyda 77% ohonynt dros 26 oed. Roedd y rhan fwyaf ‘ar fai’ mewn achosion o wrthdrawiadau.

Yn 2014 cafodd 108 o feicwyr modur/teithwyr eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol yn yr ardal o gymharu â 71 yn 2013. 

Roedd reidio o amgylch corneli, ger cyffyrdd, pasio cerbydau eraill a cholli rheolaeth yn nifer fawr o’r ffactorau achosion. Hefyd mewn dau wrthdrawiad roedd alcohol yn ffactor.

Meddai’r Uwcharolygydd Rob Kirman, sy’n gyfrifol am Wasanaethau Cefnogi Gweithredol sy’n cynnwys Uned Plismona’r Ffyrdd: “Does neb yn hoffi i rywun gwestiynu eu sgiliau, ond mae gan rhai beicwyr modur y meddylfryd ‘neith dim byd ddigwydd i mi’. Rydym wedi gweld hyn sawl gwaith, yn enwedig ar gorneli a phan maent yn pasio cerbydau eraill.

“Yn hanesyddol mae nifer fawr o feicwyr modur yn ymweld â Gogledd Cymru o ganlyniad i natur heriol y ffyrdd. Mae’n ardal wych ar eu cyfer, ac fel beiciwr modur brwdfrydig fy hun dwi eisiau iddynt fwynhau ein rhanbarth mewn modd diogel.

“Mae lleihau anafiadau ar y ffyrdd yn un o brif amcanion Ymgyrch Darwen ac mae’n un o nifer o ymgyrchoedd a mentrau yr ydym yn eu cynnal yn ystod y flwyddyn er mwyn ceisio targedu defnyddwyr y ffyrdd risg uchel.  Nid mater o dargedu’r gymuned beicio modur yw hyn ond mater o addysgu a gorfodi’r gyfraith.”

Mae’r  ystadegau yn dangos fod y rhai hynny sy’n cael gwrthdrawiadau yn ddynion sydd yn eu 40au a 50au - weithiau ychydig yn hŷn, sydd wedi dod oddi ar eu beic ar naill ai penwythnos neu ar ddydd Mercher rhwng hanner dydd a 5pm. Mae blinder yn achosi hyn wrth iddynt fynd rownd cornel.

Fe ychwanegodd Uwcharolygydd Kirman: “Tra bod y rhan fwyaf o feicwyr modur yn reidio mewn modd priodol, mae rhai yn defnyddio’r ffyrdd fel rhywle i rasio ac yn torri deddfwriaethau diogelwch y ffyrdd mewn modd difrifol. Mae rhai yn goryrru ac yn gyrru’n beryglus gan achosi perygl o farwolaeth neu anafiadau difrifol iddyn nhw eu hunain neu ddefnyddwyr eraill y ffyrdd. Mae’r cyflymder weithiau yn ffigyrau triphlyg.

“Rydym wedi ymrwymo i sicrhau fod pobl yn ddiogel ar ffyrdd Gogledd Cymru - rydym am iddynt fwynhau’r ffyrdd ond mewn modd diogel a chyfrifol.”

“Hoffwn hefyd annog y beicwyr modur i sicrhau fod eu beiciau modur yn barod ar gyfer y tymor nesaf. I rai mae beicio yn rhywbeth hamddenol ac mae eu beics dan glo dros gyfnod y gaeaf cyn iddynt gael eu tynnu allan i fynd syth nôl ar y ffordd. Fel rhan o’r ymgyrch byddwn hefyd yn gwirio teiars beiciau modur gan fod teiars diffygiol neu heb digon o wynt yn ffactor mewn gwrthdrawiadau.”

Bydd faniau GanBwyll, Partneriaeth Lleihau Anafiadau Cymru Gyfan hefyd yn cael eu gosod mewn lleoliadau penodol yn ystod yr ymgyrch er mwyn gwirio cyflymder pob modurwr.

Meddai Uwcharolygydd Kirman: “Byddwn yn parhau i dargedu beicwyr modur sy’n torri’r gyfraith ac yn eu herlyn – bydd hynny’n cynnwys pawb sy’n reidio neu’n gyrru’n beryglus, yn rhy gyflym, yn pasio cerbydau eraill ar linellau gwyn di-dor neu sy’n cyflawni unrhyw drosedd traffig y ffordd. Dylai pawb ystyried hyn fel rhybudd.”

Ymysg rhai o’r ffyrdd fydd yn cael eu patrolio’n rheolaidd fydd yr A494 rhwng Dolgellau a’r Bala, yr A525 o Ruthun tuag at Fwlchgwyn, yr A525/A539 Rhiwabon, Owrtyn a Redbrook, yr A5 rhwng Betws-y-Coed a Chorwen, yr A543 rhwng Dinbych a Phentrefoelas a’r A5104/A494 Bryneglwys i Gorwen. Hefyd bydd y ffordd sy’n cael ei hadnabod fel yr ‘EVO Triangle’ yn cael ei phatrolio sef yr A483, A5 a’r B4501.

Drwy gydol yr ymgyrch bydd cynrychiolwyr o Gynllun Beicio Diogel yn mynd allan i siarad â beicwyr modur ac yn hybu’r cyn6llun Beicio Diogel sy’n cynnig gweithdai yn *rhad ac am ddim yng Ngogledd Cymru. Mae nifer o weithdai wedi cael eu trefnu dros yr haf mewn ardaloedd megis y Ponderosa, Betws-y-Coed, Corwen a Llangollen.

Gall pobl ddilyn yr ymgyrch drwy rwydweithiau cyfryngau cymdeithasol drwy ddilyn yr hashnod #YmgyrchDarwen a #ReidioDiogel

Er mwyn archebu lle ar weithdy Beicio Diogel ewch i’w gwefan (linc i wefan Bikesafe)

*yn amodol ar ffi archebu

Nodiadau:

Gwrthdrawiadau yn ymwneud â beiciau modur:

• 2015: 5 angheuol a 79 difrifol

• 2014: 7 angheuol a 101 difrifol

• 2013: 5 angheuol a 66 difrifol