the_bag.jpg

Ymgyrch Atal Yfed /Cymryd Cyffuriau a Gyrru 2013

Mi fydd Ymgyrch Atal Yfed /Cymryd Cyffuriau a Gyrru Cymru Gyfan sy’n cael cefnogaeth y pedwar heddlu yng Nghymru yn cychwyn ddydd Sadwrn y 1af o Fehefin. 
Yn ystod yr ymgyrch fydd yn para mis, sy’n cael ei lansio gan Heddlu Gwent, bydd yr heddluoedd yn cynyddu’r pwysau ac yn canolbwyntio ar y gyrwyr hynny sy’n yfed a gyrru neu sy’n gyrru dan ddylanwad cyffuriau.
Mae Partneriaeth Diogelwch Ffyrdd, Gwynedd - Môn yn ymrwymo i wneud ein ffyrdd yn fwy diogel i bawb. 

Yn ystod yr ymgyrch fydd Swyddogion o Bartneriaeth Diogelwch Ffyrdd Gwynedd - Môn yn ymweld â Cholegau'r ddwy Sir i godi ymwybyddiaeth y myfyrwyr o’r peryglon o yfed / cymryd cyffuriau .  Fydd myfyrwyr yn cael cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau  yn cynnwys ‘ gyrru ‘ efelychydd mini cooper sydd yn  amlygu'r peryglon o yrru o dan ddylanwad alcohol / cyffuriau .   Fydd Swyddogion wrth law i gynnig cyngor a chefnogaeth i fyfyrwyr am bob agwedd o ddiogelwch ffyrdd .

Mi fydd yr heddlu yn stopio mwy o yrwyr er mwyn dal y rhai hynny sy’n torri’r gyfraith ac mi fydd swyddogion yn defnyddio’r ymgyrch i ledaenu’r neges ac addysgu gyrwyr.
Os ydych chi’n yfed a gyrru, mae’n bosibl y byddwch nid yn unig yn dinistrio’ch bywyd eich hun, ond bywydau pobl eraill diniwed sy’n gysylltiedig â chi a’ch gweithredoedd. Nid oes unrhyw esgus dros yfed a gyrru a gall y canlyniadau fod yn drychinebus.
Nid yn unig y mae perygl y gallech ladd neu achosi niwed difrifol i chi’ch hun neu rywun arall, ond bydd rhaid i chi fynd i’r llys a gallech wynebu dirwy, colli’ch trwydded neu dderbyn dedfryd o garchar. Bydd gennych record droseddol ac fe allech golli’ch swydd.
Fel mae’r haf yn agosáu bydd mwy o bobl yn cael eu temtio i yfed ychydig o alcohol, boed hynny mewn barbiciw neu wrth yfed alcohol yn ystod y prynhawn, ac wedyn efallai yn gyrru heb feddwl am y canlyniadau.
Gall unrhyw un sydd â gwybodaeth am unigolion y credir iddynt fod yn gyrru a hwythau dros y terfyn cyfreithiol gysylltu â’r Heddlu ar 101 neu Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.
 Yn ystod ymgyrch 2012 mi wnaeth heddluoedd Cymru stopio 19,277 o bobl a gofyn iddynt gymryd prawf anadl. Mi wnaeth 360 o’r bobl hynny neu 1.9% roi prawf positif neu wrthod cymryd y prawf.
• Yng Ngogledd Cymru profwyd 10,517 o yrwyr ac roedd 101 o’r profion yn bositif
• Ym Mehefin 2012 cafodd dros 83,000 o bobl eu stopio a’u profi yn ystod yr ymgyrch yng Nghymru a Lloegr ac roedd bron i 5,000 o’r profion yn bositif.
• Yn gynharach eleni mi wnaeth y Sefydliad Gyrwyr Safon Uwch gyfrifo bod cost personol yfed a gyrru unrhyw beth rhwng £20,000 a £50,000. Mae’r cyfrifiad yn adlewyrchu’r dirwyon, y costau cyfreithiol, y cynnydd mewn costau yswiriant a’r posibilrwydd y byddwch yn colli eich swydd os cewch eich cyhuddo o yrru dan ddylanwad alcohol.

• Ydych chi'n gwybod beth ydy'r terfyn cyfreithiol ar gyfer alcohol pan fyddwch yn gyrru?
 
Y terfyn alcohol cyfreithiol ar gyfer gyrru yn y DU yw 80 miligram o alcohol mewn 100 mililitr o waed. Fodd bynnag, mae unrhyw faint o alcohol yn effeithio ar eich gallu i yrru’n ddiogel. yr effeithiau gynnwys adweithiau arafach, barnu cyflymder a phellter yn arafach a chwmpas gweld llai. ae alcohol hefyd yn dueddol o wneud i chi deimlo’n or hyderus ac yn fwy tebygol o gymryd risgiau wrth yrru gan roi pawb sy'n defnyddio'r ffordd, yn cynnwys chi eich hun, mewn perygl.
 
Y Gyfraith
 
Os cewch eich euogfarnu o drosedd yfed a gyrru:
 
Bydd gennych gofnod troseddol
Byddwch yn colli eich trwydded am o leiaf blwyddyn
Fe allech fynd i’r carchar am hyd at chwe mis
Fe allech gael dirwy o hyd at £5,000
Cewch drafferth llogi car am ddeng mlynedd ar ôl i chi gael eich euogfarnu
 
Os cewch eich euogfarnu o achosi marwolaeth drwy yrru’n ddiofal dan ddylanwad alcohol, rydych yn wynebu:
 
Hyd at 14 mlynedd o garchar
Cael eich gwahardd rhag gyrru am o leiaf dwy flynedd
 
Canlyniadau eraill
Costau yswiriant eithriadol o uchel unwaith y cewch eich trwydded yn ôl
Fe allech golli eich swydd