Tywydd Garw

landcruiser-snow.jpg

 

Os oes rhaid i chi deithio mewn tywydd gaeafol, cofiwch:

• Gyrrwch yn arafach gan adael digon o amser a lle i stopio. Fe ddylech adael o leiaf tair gwaith gymaint o le ag arfer rhyngoch chi a’r car o’ch blaen. • Breciwch yn araf rhag i chi sgidio. Os bydd eich olwynion yn cloi, tynnwch eich troed oddi ar y brêc. • Trowch eich goleuadau ymlaen er mwyn i fodurwyr eraill allu eich gweld a chliriwch unrhyw rew neu eira oddi ar y car cyn i chi gychwyn ar eich taith • Gyrrwch yn araf ar eira, yn y gêr uchaf posibl. • Peidiwch â chymryd yn ganiataol y gall eich cerbyd ymdopi ym mhob tywydd. Gall hyd yn oed cerbydau gyriant pedwar olwyn gael problemau ar ffyrdd y gaeaf. • Cariwch esgidiau cerdded a dillad pob tywydd yn y car rhag ofn y bydd yn rhaid i chi fynd allan i wthio’r car neu y bydd yn rhaid i chi gerdded i rywle.   Os byddwch yn sownd yn yr eira:

• Peidiwch â rhoi eich troed ar y sbardun ac achosi’r olwynion i droi’n gyflym. Trowch eich olwynion o ochr i ochr ychydig o weithiau er mwyn gwthio’r eira o’r ffordd. • Pwyswch y sbardun yn ysgafn er mwyn cael eich car allan yn araf. • Defnyddiwch raw i glirio’r eira i ffwrdd o’r olwynion a’r car. • Gallwch dywallt tywod, cerrig mân neu halen ar lwybr yr olwynion – neu hyd yn oed defnyddio matiau’r car – er mwyn helpu eich teiars i afael. • Os oes rhaid i chi adael eich car, trefnwch i rywun ei nôl cyn gynted â phosibl. Os ydych yn meddwl ei fod yn rhywle a allai achosi perygl i ddefnyddwyr eraill y ffordd, ffoniwch yr heddlu er mwyn gadael iddynt wybod.

Gyrru mewn tywydd eithafol

Os yw’n niwlog, yn bwrw glaw, yn bwrw eira neu’n rhewi, gwnewch yn si?r eich bod yn arafu ac yn cadw’n ddigon pell yn ôl o’r cerbyd o’ch blaen. Mae nifer o wrthdrawiadau yn digwydd o ganlyniad i beidio â brecio mewn pryd pan fydd ffyrdd yn wlyb neu’n llithrig; dylech adael digon o bellter rhyngoch chi a’r cerbyd o’ch blaen. Gwyliwch allan am leoliadau lle bydd angen i chi yrru yn fwy gofalus un ai oherwydd gwyntoedd ochr neu berygl o rew. Gwyliwch allan am:

• Newidiadau yn y ffordd neu ba mor agored yw’r ffordd. • Pan fydd y ffordd yn mynd o dan bont neu lle bydd llai o draffig (e.e. ffyrdd ymadael). • Troadau yn y ffordd lle bydd mwy o risg o golli rheolaeth. • Ffyrdd sydd heb eu trin. Gyrru mewn glaw a llifogydd • Pan fydd y ffordd yn wlyb gall gymryd ddwywaith yr amser i stopio. Arafwch a chadwch ddigon pell yn ôl o’r cerbyd o’ch blaen. • Os bydd eich cerbyd yn sglefrio ar dd?r arwynebol, tynnwch eich troed oddi ar y sbardun ac arafwch. Peidiwch â brecio neu droi’r llyw yn gyflym gan y bydd gennych lai o reolaeth o’r breciau a’r llyw. • Ceisiwch osgoi gyrru trwy dd?r gan y gallech amharu ar eich injan. • Os oes rhaid i chi yrru drwy dd?r llifogydd, gyrrwch yn araf gan ddefnyddio gêr isel a cheisiwch gadw’r injan yn troi ar raddfa uchel. Symudwch ymlaen yn barhaus rhag i’r injan stopio. Wrth yrru cerbyd awtomatig, cadwch y car mewn gêr isel. • Profwch eich breciau ar ôl gyrru trwy dd?r, efallai na fyddant mor effeithiol.  Gyrru mewn niwl • Defnyddiwch oleuadau arferol er mwyn i yrwyr arall allu eich gweld. • Os yw’n niwlog (gallu gweld llai na 100m o’ch blaen), trowch eich goleuadau niwl ymlaen. Peidiwch ag anghofio eu troi i ffwrdd ar ôl iddi wella. • Yn aml iawn bydd niwl yn rhywbeth sy’n mynd a dod felly ceisiwch beidio â chyflymu os byddwch yn dechrau gweld mwy. Gallech gael eich hun mewn niwl tew ychydig yn bellach i fyny’r ffordd.

Gyrru mewn gwynt Er bod cerbydau ochrau uchel yn cael eu heffeithio arnynt yn sylweddol gan dywydd gwyntog, gall y gwynt amharu ar gerbydau eraill hefyd. Gall hyn ddigwydd ar ffyrdd agored i wyntoedd neu wrth basio pontydd, cerbydau ochrau uchel neu fylchau mewn coed. Yn bwysicaf oll, mewn unrhyw dywydd garw, arafwch a chynyddwch y pellter rhyngoch chi a’r cerbyd o’ch blaen. Ceisiwch osgoi rhoi eich troed ar y brêc a’r sbardun yn rhy galed a pheidiwch â throi’r llyw yn rhy gyflym rhag i chi golli rheolaeth. Mewn tywydd garw iawn, teithiwch ond os oes wir angen i chi wneud hynny. Os oes rhaid i chi deithio, caniatewch fwy o amser ar gyfer eich siwrnai a gwëwch yn si?r eich bod yn gwybod y ffordd. Gwnewch yn siwr bod gennych ffôn symudol â digon o fatri a chariwch digon o ddillad cynnes a dillad glaw gyda chi.