seat_belt_close_up.jpg

                                             

Stopio dros 1,400 o bobl ar draws Cymru am beidio â gwisgo gwregys diogelwch

Cafodd dros 1,400 o bobl eu stopio ar draws Cymru am beidio â gwisgo eu gwregys diogelwch mewn ymgyrch pythefnos o hyd.

Rhwng y 7fed a 21ain o Fawrth mi wnaeth pedwar heddlu Cymru, dan arweinyddiaeth Heddlu Gogledd Cymru, gymryd rhan mewn Ymgyrch Gwregysau Diogelwch er mwyn hybu ymwybyddiaeth gyrwyr a theithwyr o’r peryglon y mae pobl yn eu hwynebu wrth beidio â gwisgo gwregysau diogelwch.

Dyma’r canlyniadau:

Heddlu Gogledd Cymru – 146 Heddlu Dyfed Powys – 958 Heddlu De Cymru – 347 Heddlu Gwent – 46

Meddai’r Rhingyll Alun Davies o Uned Plismona’r Ffyrdd, Heddlu Gogledd Cymru: “Gall gwisgo gwregys diogelwch arbed eich bywyd, ac mae’n siomedig fod 1,497 o bobl yn parhau i anwybyddu hyn a dewis peryglu bywydau nhw eu hunain a bywydau eraill.

“Mae peidio â gwisgo gwregys diogelwch yn un o’r  5 Trosedd Angheuol ac mae gennym strategaeth lem i ran gorfodi’r gyfraith mewn perthynas â’r troseddau hyn sy’n cynnwys peidio â gwisgo gwregys diogelwch, yfed a chymryd cyffuriau a gyrru, gyrru’n beryglus ac yn ddiofal gan gynnwys cymryd risgiau diangen, goryrru a defnyddio ffôn symudol wrth yrru.  

“Mae’r risg y byddwch yn cael eich anafu’n ddifrifol neu’ch lladd yn cynyddu os byddwch yn penderfynu cyflawni un o’r 5 Angheuol ac rwyf eisiau i bobl fod yn ymwybodol o effeithiau trychinebus hyn a gwneud y penderfyniad  i beidio â chymryd unrhyw risg.” 

Yn ystod ymgyrch 2015 cafodd 1,257 o bobl ar draws Cymru eu stopio gan yr heddlu am beidio â gwisgo gwregys. Roedd 140 yng Ngogledd Cymru, 360 yn ardal Heddlu De Cymru, 41 yng Ngwent a 724 yn ardal Heddlu Dyfed Powys.

Ychwanegodd Rhingyll Davies: “Cyfrifoldeb y gyrrwr yw sicrhau fod pawb sy’n cael eu cario yn y cerbyd yn gwisgo gwregys felly plîs sicrhewch fod pawb yn ddiogel.

“Ein nod yw arbed bywydau ac atal teuluoedd rhag gorfod delio â chanlyniad gwrthdrawiad lle nad oedd rhywun yn gwisgo gwregys diogelwch.”

“Mae gwregysau diogelwch yn eich diogelu chi a’ch teithwyr a byddwn yn parhau i gymryd camau rhagweithiol drwy gydol y flwyddyn i addysgu modurwyr a gorfodi cyfreithiau gwregysau diogelwch.

“Plîs gwisgwch eich gwregys diogelwch bob tro - nid yw werth y risg.”

Meddai Susan Storch, Cadeirydd Diogelwch Ffyrdd Cymru: “Mae gwisgo eich gwregys diogelwch yn rhywbeth syml i’w wneud, yn enwedig gan eich bod ddwywaith mor debygol o farw mewn gwrthdrawiad os na fyddwch yn ei wisgo. Bydd Diogelwch Ffyrdd Cymru yn parhau i weithio gyda phartneriaid er mwyn addysgu’r cyhoedd y gallai methu â gwisgo gwregys diogelwch fod yn benderfyniad angheuol, hyd yn oed os nad ydych yn teithio’n bell neu eich bod yn teithio ar gyflymderau isel.” 

Am fwy o wybodaeth am sut i gadw chi’ch hun a’ch teulu yn ddiogel, ewch i http://think.direct.gov.uk/seat-belts.html Nodiadau: • Daeth y gyfraith sy’n nodi y dylai pob gyrrwr wisgo gwregys diogelwch i rym dros 30 mlynedd yn ôl ar 31 January 1983 • Mae tystiolaeth i brofi bod pobl yn llai tebygol o wisgo gwregys diogelwch ar deithiau byr neu deithiau adnabyddus – mae hyn yn eu rhoi mewn perygl o gael niwed mewn gwrthdrawiad • Yn ystod yr ymgyrch yn 2014, cafodd 1,524 o fodurwyr eu dal ddim yn gwisgo gwregys diogelwch.  Roedd 141 o’r rhai hynny yn ardal Gogledd Cymru. Mae’r 5 Angheuol yn derm a ddefnyddir i ddisgrifio’r pum prif ffactor sy’n cyfrannu tuag at farwolaethau ac anafiadau difrifol mewn gwrthdrawiadau sef yfed a gyrru, goryrru, peidio â gwisgo gwregys diogelwch, defnyddio ffôn symudol wrth yrru a gyrru’n beryglus.