gosafeLogo.png

Rheol 20mya y Tu Allan i Ysgolion

Parthau a Therfynau 20mya

"Mae ymchwil yn dangos bod lleihau cyflymder ar yr heolydd yn lleihau difrifoldeb gwrthdrawiadau'n sylweddol ac yn annog mwy o bobl i gerdded. Mae oddeutu 560 o derfynau a pharthau 20mya yng Nghymru, y mae llawer ohonynt wedi'u hariannu gan Lywodraeth Cymru.”

Mae dau fath penodol o ardal 20mya yn bosibl:

Mae parthau 20mya wedi'u cynllunio i fod yn 'hunanorfodol' trwy osod mesurau tawelu traffig a gyflwynir yn ogystal â'r newid yn y terfyn cyflymder. Mae twmpathau arafu, rhwystrau gosod, culhau heolydd, plannu a mesurau eraill yn cael eu defnyddio'n nodweddiadol i atgyfnerthu natur a rennir yr heol yn ffisegol ac yn weledol.

Terfynau 20mya

Terfynau 20mya, sy'n cynnwys newid terfyn cyflymder, ond dim mesurau ffisegol i leihau cyflymder cerbyd yn yr ardaloedd. Rhoddir gwybod i yrwyr am y newid terfyn cyflymder gyda sawl arwydd terfyn cyflymder 20mya.

 

Heolydd lle mae'r cyflymder cyfartalog eisoes yn isel yw'r rhai mwyaf priodol ar gyfer terfynau 20mya ac mae'r arweiniad yn awgrymu dan 24mya. Hefyd, mae'n rhaid i gynllun a defnydd yr heol roi'r argraff glir mai cyflymder 20mya neu'n is yw'r mwyaf priodol.

Yn ogystal â manteision diogelwch ffyrdd, mae'n bwysig tynnu sylw at y cyfraniad y gall parthau 20mya ei gael wrth annog mwy o weithgarwch corfforol, megis cerdded a beicio, trwy gyfrannu tuag at amgylchedd diogelach. Hefyd, gall yr arian sy'n cael ei wario ar y cynlluniau wella natur ardal breswyl ac ansawdd bywyd y preswylwyr yn sylweddol.

GanBwyll ac ardaloedd 20mya

Mae GanBwyll wedi hen gefnogi cydymffurfio â therfynau cyflymder er mwyn cyfrannu i heolydd diogelach: mae cyflymder yn ffactor gwaethygol ym mynychder a/neu ddifrifoldeb gwrthdrawiadau. Rydym yn cefnogi ein cymunedau trwy orfodi mewn safleoedd o bryder sy'n dangos tystiolaeth o ddiffyg cydymffurfio â'r terfyn cyflymder. Mae GanBwyll yn croesawu datblygu cwrs ymwybyddiaeth cyflymder cenedlaethol a fydd yn cyfrannu i ymwybyddiaeth gyrwyr sy'n mynd dros y terfyn cyflymder trwy ardaloedd 20mya.

Am rhagor o wybodaeth am ardaloedd 20mya ewch i GanBwyll