Peryglon tacsis twyllodrus   

 Cowbois.jpg

 Mae Cyngor Gwynedd yn rhybuddio’r cyhoedd i beidio defnyddio   ‘ tacsis’ didrwydded a heb yswiriant sydd yn cymryd mantais o       gwsmeriaid. Bydd nifer o bobl allan yn mwynhau eu hunain dros y cyfnod Nadolig, ac y mae’n bwysig eu bod efo mynediad i wasanaeth tacsi i’w cludo adref yn ddiogel. Fel mae’r galwad am dacsis yn cynyddu, felly hefyd mae’r perygl o aelodau o’r cyhoedd didrwydded a heb yswiriant yn manteisio ar y cyfle i elwa drwy gynnig gyrru pobl adref. Mae aelodau o’r cyhoedd sydd yn cynnig cludo rhywun drwy hysbysebu ar Cyfryngau Cymdeithasol neu yn y fan heb y drwydded angenrheidiol yn gweithredu yn erbyn y gyfraith, ac fe allent gael eu herlyn. Mae hyn yn peryglu bywydau cwsmeriaid a phobl eraill ar y ffyrdd. Mae hefyd yn tanseilio ymdrechion y gyrwyr tacsis hynny sydd gweithredu o fewn y gyfraith ac sydd yn darparu gwasanaeth o’r safon uchaf. Meddai Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros yr Amgylchedd: “Mae diogelu’r cyhoedd yn hollol bwysig, yn enwedig i bobl sydd yn cael tacsi ar ben eu hunain.” “Mae yna wasanaeth tacsis dibynadwy ac effeithlon yng Ngwynedd, ac mae’r gyrwyr trwyddedig hyn yn ymrwymedig i sicrhau bod pawb yn y sir yn mwynhau nosweithiau diogel.” “Maent wedi derbyn y drwydded a’r yswiriant angenrheidiol er mwyn gweithredu a gweithio’n agos efo’r cyngor er mwyn sicrhau gwasanaeth y gallwn ymddiried ynddo.”

Ychydig o Gyngor i gwsmeriaid tacsis: • Dim ond tacsis ‘hackney’ sydd efo’r drwydded i gasglu cwsmeriaid oddi ochr y ffordd. • Rhaid llogi cerbyd llog preifat o flaen llaw - Tydi nhw ddim efo’r awdurdod i gasglu rhywun sydd wedi’i chwifio i lawr. • Mae pob cerbyd trwyddedig efo rhif trwydded unigryw ar blaen, i’r cefn ac o fewn y cerbyd ac mae pob gyrrwr trwyddedig efo bathodyn adnabod unigryw. • Mae pob tacsis ‘hackney’ efo medr sydd yn cyfrifo cost y daith drwy cyfuno amser a phellter. • Does yna ddim sicrwydd bod y gyrrwyr na’r cerbydau hyn yn ddiogel. • Gwnewch yn siŵr eich bod efo digon o arian i ddychwelyd adref yn ddiogel. Mae gyrrwyr tacsis yn gweithio’n galed i ennill bywoliaeth ac i gynnal gwasanaeth diogel i bawb.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Tîm Trwyddedu Cyngor Gwynedd: Ffôn: 01766 771 000 Ebost: trwyddedu@gwynedd.llyw.cymru