imagesCAV46FP6.jpg

Targedu gyrwyr sy’n gyrru o dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau

Yr haf hwn, bydd yr heddlu’n targedu gyrwyr sy’n peryglu eu bywydau eu hun a bywydau eraill drwy yrru o dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau. Bydd Heddlu Dyfed-Powys yn arwain yr ymgyrch mis o hyd, a gynhelir o 10 Mehefin tan 10 Gorffennaf, ar ran y pedwar heddlu yng Nghymru. Mae’r ymgyrch yn cyd-fynd â Phencampwriaeth UEFA, a gynhelir yn Ffrainc.

Dros y pedair wythnos nesaf, mae miloedd o fodurwyr yn wynebu cael eu stopio wrth i dimoedd o’r pedwar heddlu – Dyfed-Powys, Gogledd Cymru, De Cymru a Gwent – gynnal gwiriadau ffordd mewn lleoliadau amrywiol ledled y wlad.

Yng Nghymru y llynedd, cynhaliodd swyddogion dros 12,000 o brofion anadl fel rhan o’r ymgyrch. O’r profion ochr ffordd hynny, roedd 300 yn gadarnhaol. Gwnaed 52 arést o dan y drosedd cymryd cyffuriau a gyrru Adran 5a newydd.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Pam Kelly:

“Er bod yfed a gyrru, neu gymryd cyffuriau a gyrru, yn annerbyniol yn gymdeithasol erbyn hyn, mae grwp bach o yrwyr sydd dal yn cyflawni trosedd o’r fath. Byddwn ni’n parhau i dargedu gyrwyr sy’n gyrru o dan ddylanwad alcohol neu sylweddau anghyfreithlon.

“Os ydych chi’n yfed a gyrru, neu’n gyrru dan ddylanwad cyffuriau, mae’n bosibl y byddwch nid yn unig yn dinistrio’ch bywyd eich hun, ond bywydau pobl eraill diniwed. Nid oes unrhyw esgus dros yfed pan fyddwch dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau a gall y canlyniadau fod yn drychinebus. Meddyliwch cyn i chi fynd allan, gwyliwch beth ydych yn yfed a chynlluniwch sut y byddwch yn mynd adref.”

Er mai mis yw hyd yr ymgyrch hon, mae’r heddlu’n ceisio newid agweddau, cynyddu diogelwch ar y ffyrdd a dal troseddwyr drwy gydol y flwyddyn.

Dywedodd Susan Storch, Cadeirydd Diogelwch Ffyrdd Cymru:

“Drwy gynnal ymgyrchoedd addysgu, hyfforddi a chyhoeddusrwydd ar draws Cymru, mae partneriaid Diogelwch Ffyrdd Cymru yn ceisio atgoffa pawb o’r perygl gyda’r ‘5 Angheuol.’ Yn anffodus, er yr holl rybuddion mae gormod o yrwyr yn barod i gymryd y risg a gyrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau.

“Mae Diogelwch Ffyrdd Cymru wedi ymrwymo i leihau nifer y bobl sy’n cael eu hanafu ar y ffyrdd oherwydd ymddygiad anghyfrifol a bydd yn parhau i gefnogi cydweithwyr yn yr heddlu yn ystod yr ymgyrch a thrwy gydol y flwyddyn. Dylai gyrwyr sy’n anwybyddu’r gyfraith sylweddoli y bydd siawns gref y byddant yn cael eu dal a’u herlyn ac mi fydd y cosbau yn ddifrifol.”

Os oes gennych unrhyw wybodaeth mewn perthynas â rhywun rydych chi’n credu sy’n gyrru o dan alcohol neu gyffuriau, galwch yr Heddlu ar 101, neu Taclo’r Tacle’n ddienw ar 0800 555 111. Mewn argyfwng, galwch 999 bob tro.