image11.jpeg

Moctels

Er mwyn cefnogi ymgyrch Atal Yfed a Gyrru Nadolig 2014 a lansiwyd ar 1af o Rhagfyr ac a fydd yn parhau drwy fis Rhagfyr, mynychodd Ymgynghorydd Diogelwch y Ffordd Ynys Môn, Bethan Parry a Swyddog Ymwybyddiaeth Alcohol, Cara Williams ystafelloedd cyffredin chweched dosbarth ysgolion uwchradd Môn i gynnig coctels di-alcohol i fyfyrwyr.
Buont yn codi ymwybyddiaeth myfyrwyr o gael eu diodydd wedi eu sbeicio a sut i rwystro hynny a hefyd y peryglon o fod dros y cyfyngiad alcohol a ganiateir pe baent yn gyrru cerbyd y bore canlynol, yn arbennig yn dilyn partïon wrth i ni nesáu at y Nadolig.
Gyda diolch i bob un o'r pum ysgol uwchradd ar yr ynys, cymerodd 400 o fyfyrwyr ran a derbyn y cyngor.
Yn ystod yr ymgyrch  flwyddyn ddiwethaf bu Heddlu Gogledd Cymru yn gyfrifol am gynnal 18,159 o brofion anadlu gyda 107 ohonynt yn gadarnhaol.  Roedd rhai o’r darlleniadau uchaf a gofnodwyd yn ystod yr ymgyrch yng Ngogledd Cymru yn 133, 129 a 124 - y cyfyngiad cyfreithiol yw 35 micro gram o alcohol mewn 100 mililitr o anadl.  Mae’r tri unigolyn wedi eu cyhuddo ac maent wedi ymddangos,  o flaen y llysoedd.
Bydd y flwyddyn hon yn dathlu 50fed pen-blwydd yr ymgyrch hysbysebu yfed a gyrru gyntaf sydd, ynghyd â gwell gorfodaeth, wedi arwain at i nifer y marwolaethau ar y ffyrdd ostwng o 1,640 yn 1967 i 230 yn 2012.