Picture_1187.jpg

Menter Beicio Diogel

Kevin Williams o Lanberis sy’n cefnogi’r ymgyrch 1.5 metr.
Mae beicwyr yng Ngwynedd wedi croesawu ymgyrch diweddara Partneriaeth Diogelwch Ffyrdd Gwynedd Môn i godi ymwybyddiaeth ymhlith holl ddefnyddwyr y ffordd i fod yn fwy ymwybodol ac yn ystyriol o'i gilydd.
Neges allweddol yr ymgyrch yw annog beicwyr i fod yn fwy gweledol ar y ffyrdd ac i godi ymwybyddiaeth gyrwyr o’r pwysigrwydd o adael o leiaf 1.5 metr o le wrth basio beicwyr.
Mae beicwyr brwd o Wynedd a Môn yn hybu’r ymgyrch hwn drwy wisgo gwasgodau llachar sydd yn dangos y neges diogelwch ffyrdd hanfodol 1.5 metr pan maent yn beicio o gwmpas ffyrdd Gogledd Cymru a thu hwnt.
Mae'r gwasgodau yn dangos y neges 1.5 metr yn glir, lliwgar ac adlewyrchol i sicrhau fod y beiciwr yn weledol i holl ddefnyddwyr eraill y ffyrdd yn ystod y dydd ac mewn tywyllwch.
Dywedodd y Cynghorydd Gareth Roberts, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sydd yn gyfrifol am ddiogelwch y ffordd:
“Fel Cyngor, rydym yn awyddus i annog mwy o bobl i feicio, nid yn unig yn eu hamser hamdden ond hefyd i fynd o A i B. Mae’n bwysig ein bod yn gwneud bob dim posibl i sicrhau diogelwch beicwyr ar ffyrdd Gwynedd, gan fod ganddynt gymaint o hawl i ffordd ag unrhyw un arall.
“Gobeithiaf bydd yr ymgyrch diogelwch newydd hwn yn codi ymwybyddiaeth ymhlith gyrwyr ei bod yn bwysig i adael pellter diogel wrth basio beicwyr ar y ffordd, yn ogystal â thawelu meddyliau beicwyr eu bod yn saff ar ffyrdd Gwynedd.
“Yn hynny o beth, mae’n hefyd angen annog beicwyr i gymryd camau i sicrhau eu diogelwch personol eu hunain, megis drwy wisgo helmed a lliwiau llachar i gynyddu eu hamlygrwydd ar y ffyrdd sy’n bwysig iawn, yn enwedig yn ystod misoedd y gaeaf pan fydd hi’n tywyllu’n gynt.”
Esboniodd Kevin Williams, sydd yn beicio’n rheoliadd yng Ngwynedd, bod amryw o gerbydau wedi ei basio heb adael gofod diogel:
“Rwy’n cefnogi’r ymgyrch 1.5 metr ac yn fawr obeithio bydd y neges hon yn ffiltro i lawr i yrwyr ac yn eu hannog i roi mwy o ofod i feicwyr wrth eu pasio ar ffyrdd Gwynedd.”
Am fwy o wybodaeth am yr ymgyrch 1.5 metr, e-bostiwch partneriaethgm@gwynedd.gov.uk neu gallwch ffonio’r tîm diogelwch.