Meddyliwch cyn yfed – Ymgyrch Yfed a Gyrru Haf 2011

Meddyliwch cyn i chi yfed – dyma  neges y pedwar heddlu yng Nghymru wrth iddynt gychwyn ar  Ymgyrch Atal Yfed/Cymryd Cyffuriau a Gyrru Haf 2011. 

Nod yr ymgyrch, a lansiwyd heddiw (Mercher 1 Mehefin)  gan Heddlu Gogledd Cymru ar y Maes yng Nghaernarfon, yw targedu gyrwyr sy’n rhoi bywydau yn y fantol trwy yfed a gyrru neu yrru dan ddylanwad cyffuriau.

Drwy gydol yr ymgyrch a fydd yn para am fis, bydd swyddogion ar draws Cymru yn canolbwyntio’u hymdrechion ar yrwyr sy’n yfed ac yn cymryd cyffuriau cyn mynd y tu ôl i’r llyw a byddant yn stopio mwy o yrwyr ar ochr y ffordd er mwyn taclo’r rhai hynny sy’n anwybyddu’r gyfraith.

Meddai Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu Gogledd Cymru,  Gareth Pritchard:

‘Yr adeg yma o’r flwyddyn mae mwy o demtasiwn byth i yfed a gyrru gan fod pobl yn dueddol o gael eu temtio i gymryd diod neu ddau wrth gymdeithasu efo’u ffrindiau heb feddwl am beryglon mynd y tu ôl i’r llyw wedyn.

“Rydym eisiau i bobl fwynhau eu hunain dros fisoedd yr haf, ond os ydych yn mynd allan i ardd gwrw ar ôl y gwaith neu i farbiciw ffrind dros y penwythnos, meddyliwch am sut y byddwch yn mynd adref. Bwciwch dacsi, trefnwch bod rhywun penodol yn peidio yfed er mwyn gyrru neu, yn syml, peidiwch ag yfed eich hun.

 “Bydd Swyddogion o bob rhan o Gymru allan ac yn benderfynol o arestio pobl sy’n dewis yfed neu gymryd cyffuriau a gyrru. Mae’r mwyafrif helaeth o’r cyhoedd yn gefnogol o’r angen i wneud ein ffyrdd yn fwy diogel ac yn rhannu ein penderfyniad i waredu ein ffyrdd o bobl sy’n yfed neu’n cymryd cyffuriau ac yn gyrru.

Ychwanegodd: “Bydd ein hymdrechion ni yn parhau drwy gydol misoedd yr haf wrth i ni geisio gwneud ein ffyrdd yn fwy diogel i bawb”

Bydd Ymgyrch Yfed a Gyrru/Gyrru Dan Ddylanwad Cyffuriau’r Haf Cymru Gyfan yn rhedeg o ddydd Mercher 1af tan ddydd Iau 30ain Mehefin.

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn annog unrhyw un sydd â gwybodaeth am unigolion sy’n yfed neu’n cymryd cyffuriau ac yn gyrru i’w riportio drwy ffonio 101 (o Gymru), 0845 607 1001 (Llinell Cymraeg) neu 0845 607 1002 (Llinell Saesneg) neu Crimestoppers Cymru yn ddienw.

 

Noder:

 

 • Yn ystod yr ymgyrch yn 2010 cafodd 25,714 o bobl eu stopio a chael profion anadl gan yr Heddlu yng Nghymru.   Roedd cyfanswm o 513 yn bositif neu yn gwrthod cymryd y prawf. Yn Heddlu Gogledd Cymru profwyd 6,876 o yrwyr ac roedd 103 yn bositif

 

Ydych chi'n gwybod beth ydy'r terfyn cyfreithiol ar gyfer alcohol pan fyddwch yn gyrru?

Y terfyn alcohol cyfreithiol ar gyfer gyrru yn y DU yw 80 miligram o alcohol mewn 100 mililitr o waed Fodd bynnag, mae unrhyw faint o alcohol yn effeithio ar eich gallu i yrru’n ddiogel. Gall yr effeithiau gynnwys adweithiau arafach, barnu cyflymder a phellter yn arafach a chwmpas gweld llai.  Mae alcohol hefyd yn dueddol o wneud i chi deimlo’n or hyderus ac yn fwy tebygol o gymryd risgiau wrth yrru gan roi pawb sy'n defnyddio'r ffordd, yn cynnwys chi eich hun, mewn perygl.

Y Gyfraith 

Os cewch eich euogfarnu o drosedd yfed a gyrru :

 

 • Bydd gennych gofnod troseddol
 • Byddwch yn colli eich trwydded am o leiaf blwyddyn
 • Fe allech fynd i’r carchar am hyd at chwe mis
 • Fe allech gael dirwy o hyd at £5,000 
 • Cewch drafferth llogi car am ddeng mlynedd ar ôl i chi gael eich euogfarnu

 

Os cewch eich euogfarnu o achosi marwolaeth drwy yrru esgeulus dan ddylanwad alcohol, rydych yn wynebu: 

 

 • Hyd at 14 mlynedd o garchar
 • Dirwy ddigyfyngiad
 • Cael eich gwahardd rhag gyrru am o leiaf dwy flynedd

 

Canlyniadau eraill

 

 • Costau yswiriant eithriadol o uchel unwaith y cewch eich trwydded yn ôl
 • Fe allech golli eich swydd
 • Costau cyfreithiol
 • Colli eich cludiant personol a chostau teithio uwch
 • Gorfod byw gyda'ch cydwybod
 • Yn waeth na dim, gorfod byw gyda’r ffaith bod rhywun diniwed wedi marw, wedi cael ei anafu neu wedi dioddef loes oherwydd eich ymddygiad anghyfrifol chi.

 

Am fwy o wybodaeth am yr ymgyrch yma cliciwch yma.