Lansio partneriaeth newydd diogelwch ffyrdd Gwynedd- Môn :

Mae partneriaeth arloesol diogelwch y ffyrdd rhwng Gwynedd, Môn a’r tri gwasanaeth brys wedi cael ei lansio yn swyddogol mewn digwyddiad diogelwch y ffyrdd yng Ngholeg Meirion- Dwyfor, Glynllifon.

300group_reps.jpg

 Cynrychiolwyr o aelodau Partneriaeth Diogelwch Ffyrdd Gwynedd-Môn: Dafydd Williams (Cyngor Gwynedd), Meurig Jones (Heddlu Gogledd Cymru), Y Cynghorydd Stephen Churchman (Cyngor Gwynedd), Dermot O'Leary, ( Gwasanaeth Ambiwlans Cymru), Celfyn Evans (Gwasanaeth Tan ac Achub Gogledd Cymru), Huw Percy (Cyngor Sir Ynys Môn).

 

CYNTAF O’I FATH YNG NGHYMRU

 Mae’r cytundeb cyntaf o’i fath yng Nghymru yn golygu y bydd Partneriaeth Diogelwch Ffyrdd Gwynedd- Môn yn gweld timau o Gyngor Gwynedd, Cyngor Sir Ynys Môn, Heddlu Gogledd Cymru, Gwasanaethau Ambiwlans Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn gweithio gyda'i gilydd i sicrhau diogelwch ar y ffyrdd yn y ddwy sir.
Dywedodd Dermot O’Leary o Wasanaeth Ambiwlans Cymru a Chadeirydd y Bartneriaeth:
“Mae partneriaeth diogelwch ffyrdd ar gyfer Ynys Môn a Gwynedd yn dod a sgiliau a phrofiad y gwasanaethau brys a’r awdurdodau lleol ynghyd gydag un uchelgais sef, lleihau’r nifer o bobl sy’n cael eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol ar y ffyrdd.
“Yn rhy aml rydym yn gweld canlyniadau trasig damweiniau ffyrdd a’u heffeithiau parhaus ar gymunedau lleol. Trwy gydweithio mewn ffordd ddeallusol a chanolbwyntio, gallwn dargedu grwpiau risg uchel a’r grwpiau sy’n agored i niwed gan bwysleisio’r neges nad yw diogelwch ar y ffyrdd yn ddamwain.”

Bwriad y bartneriaeth newydd yw sicrhau bod holl asiantau’r bartneriaeth yn gweithio gyda'i gilydd i sicrhau cydlynu negeseuon diogelwch ar y ffyrdd ar draws Gwynedd a Môn.

 

 

GWEFAN NEWYDD

 Hefyd fel rhan o’r digwyddiad, lansiwyd gwefan newydd Partneriaeth Diogelwch Gwynedd- Môn - www.dffgwyneddmon.net - bydd y wefan yn darparu amrywiaeth o gyngor, gwybodaeth ac awgrymiadau yngl?n â chadw yn ddiogelwch ar ffyrdd yn y ddwy sir.
Dywedodd y Cynghorydd Stephen Churchman, sy’n arwain ar faterion diogelwch y ffyrdd ar Gyngor Gwynedd:
“Mae materion diogelwch ar y ffyrdd yn effeithio arnom i gyd ac mae ystadegau damweiniau ffyrdd yng Nghymru yn ddifrifol, yn enwedig damweiniau sy’n ymwneud â gyrwyr neu deithwyr rhwng 17 a 26 oed.“Mae taclo’r mater yn flaenoriaeth i bob un o aelodau’r bartneriaeth ac mae’n braf iawn gweld asiantaethau yn dod at ei gilydd i rannu un neges gyffredin.
“Mae gwaith y bartneriaeth yn barod i’w weld ar y wefan. Mae’r adnodd hwn yn allweddol i lwyddiant y gwaith ac yn darparu cyfleusterau a gwybodaeth wych ar gyfer pobl o bob oedran.”
Nododd Huw Percy, Prif Beiriannydd o Gyngor Sir Ynys Môn:
"Roedd yn addas i’r lansiad gael ei chynnal yng Ngholeg Meirion-Dwyfor gan ei fod yn cyd-fynd gyda gweithgareddau ar hyn o bryd i hyfforddi gyrwyr ifanc ac i annog pobl ifanc i adael car os ydynt yn poeni am yrrwr yn mynd yn rhy gyflym, yn defnyddio ffon neu’n defnyddio cyffuriau neu alcohol.”

 


car_wreck_students_demo.jpg

Dermot O'Leary a Paul Higgins yn trafod peryglon y
ffordd i fyfyrwyr o Goleg Meirion-Dwyfor, Glynllifon

 

AMRYWIAETH O DDIGWYDDIADAU

 Yn ystod y dydd, cafodd myfyrwyr Coleg Meirion- Dwyfor gyfle i siarad a holi swyddogion diogelwch ar y ffyrdd o wahanol asiantaethau’r bartneriaeth, gydag amrywiaeth o ddigwyddiadau a chyflwyniadau hefyd yn cael eu cynnal gyda’r bwriad o bwysleisio neges diogelwch ar y ffyrdd ymysg gyrwyr ifanc.
Dywedodd Megan Jones o Ddeiniolen sy’n fyfyriwr yng Ngholeg Meirion-Dwyfor:
“Roedd bod  yn rhan o’r lansiad yn brofiad da iawn. Nid ydwyf yn gyrru car hyd yn hyn, ond rwyf wedi dysgu llawer iawn yngl?n â beth y dylwn i feddwl amdano, a bod yn ymwybodol ohono, pan rwyf wrth lyw'r car. Rwyf hefyd yn meddwl fy mod wedi dysgu sut i fod yn deithiwr mwy cyfrifol, ac i ddweud wrth yrrwr car os rwyf yn meddwl eu bod yn gyrru’r car yn beryglus. Mae’r wefan newydd yn syniad da, fe wnaiff roi llawer iawn o wybodaeth helpu gyrwyr ifanc ddysgu am ddiogelwch ffordd.”Ychwanegodd Ben Hughes o Bwllheli sydd hefyd yn fyfyriwr yn y coleg:
“Nid ydwyf a thrwydded yrru ar hyn o bryd, ond rwyf yn bwriadu defnyddio’r wefan i ddysgu mwy ac i baratoi  fy hun at pan fyddai’n dysgu gyrru. Fel rhan o’r lansiad roeddem yn cael cyfle i glywed am brofiadau’r swyddogion gwasanaethau brys, ac i’w holi hefyd. Credaf ei bod yn bwysig iawn i ddyddiau fel hyn gael eu cynnal, er mwyn i bobl ifanc ddod yn ymwybodol o bwysigrwydd diogelwch ffyrdd. Mae cael gwefan newydd gyda’r holl wybodaeth arno yn mynd i fod yn ddefnyddiol iawn. Rwy’n falch fy mod wedi cael cyfle i fod yn rhan o’r lansiad.”

 

...