Gwrthdrawiadau ffordd yng Nghymru a achosodd anafiadau i lawr 11%

seriousheadonsmallbrooklane_014.jpg

Mae ffigyrau newydd yn dangos bod nifer y gwrthdrawiadau ffordd a achosodd anafiadau personol wedi disgyn 11% y llynedd.

Yn ôl ffigyrau Llywodraeth Cymru, roedd 4,921 gwrthdrawiad o'r fath yn 2016 - 622 yn llai na 2015.

Ond doedd fawr o ostyngiad yn nifer y gwrthdrawiadau beic modur difrifol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targedau ar gyfer gostwng damweiniau difrifol neu angheuol ar gyfer 2020, i gymharu â’r cyfartaledd yn 2004-2008- oddeutu 1,180

Am y tro cyntaf bu i'r targed ar gyfer gwrthdrawiadau angheuol neu ddifrifol ymhlith pobl ifanc gael ei gyrraedd yn 2016  - gostyngiad o 40%.

Roedd nifer y gwrthdrawiadau a achosodd farwolaeth neu anaf difrifol yng Nghymru yn 2016 yn 975, sydd 21% yn is na'r cyfartaledd rhwng 2004-08; gyda’r awdurdodau yn anelu am ostyngiad ychwanegol o 19% erbyn 2020.

Fodd bynnag , dim ond gostyngiad  o 1% sydd wedi bod yn nifer y bobl sydd wedi eu hanafu neu eu lladd mewn gwrthdrawiadau beic modur yng Nghymru - y nod yw gostyngiad o 25% erbyn 2020; Mae hyn er i'r ffigyrau diweddaraf ddangos fod y nifer o anafedig  yn 2016 yn llai na'r 4 blynedd diwethaf - 662 - ar ôl anterth yn 2014; Bu i 103 gael eu lladd ar ffyrdd Cymru - 2 yn llai nay n 2015

Dywedodd yr elusen diogelwch ffyrdd, Brake, fod hyn yn newyddion da bod llai o bobl yn cael eu lladd neu eu hanafu'n ddifrifol ar ffyrdd Cymru; Ond dywedodd llefarydd bod "angen gwneud mwy yn y dyfodol er mwyn gostwng y nifer ymhellach; “Beicwyr modur, seiclwyr a cherddwyr  sydd ymhlith y defnyddwyr ffordd  fwyaf bregus, a dyna pam y dylai gyrwyr fod ar eu gwyliadwriaeth gydol yr amser, a gwneud pob dim y gallant i'w diogelu. Galwodd Brake am “ffigyrau gostwng y nifer o anafedig uchelgeisiol”  a “mwy o gyfyngiadau cyflymder 20mya”