027.jpg

Gweithio gyda'n gilydd i wella diogelwch ar y ffyrdd.

Gydag ystadegau yn dangos bod gyrwyr ifanc yn parhau i fod yn fwyaf tebygol o fod mewn gwrthdrawiadau traffig ar y ffyrdd, mae Partneriaeth Diogelwch Ffyrdd Gwynedd-Môn ar hyn o bryd yn ymweld ag ysgolion uwchradd yng Ngwynedd i godi ymwybyddiaeth am y peryglon a achosir i bobl ifanc ar y ffyrdd.

Roedd swyddogion diogelwch ffyrdd Cyngor Gwynedd wrth law ynghyd a chynrychiolwyr o'r gwasanaethau brys mewn digwyddiad diweddar yn Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog. Cafodd y disgyblion y cyfle i gael cynnig ar fideo gyrru car a cherbyd diogelwch rhyngweithiol sy'n tynnu sylw at y peryglon a wynebir gan bobl ifanc ar y ffordd. Roedd cyflwyniadau hefyd gan weithwyr proffesiynol diogelwch ffyrdd.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Roberts, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros yr Amgylchedd:

"Gyda chymaint o wrthdrawiadau ar y ffordd sy'n effeithio ar ein pobl ifanc, roeddwn yn falch iawn i gymryd rhan yn y digwyddiad diweddar yn Ysgol y Moelwyn ac i weld bod pobl ifanc Gwynedd yn derbyn y cyngor gorau posibl am ddiogelwch ar y ffyrdd.

"Drwy weithio gyda'n partneriaid, rydym yn gobeithio lleihau nifer y bobl ifanc sy'n rhan o wrthdrawiadau traffig ar y ffyrdd a sicrhau eu diogelwch ar y ffyrdd.

"Y ffaith ydi mai dim ond ryw flwyddyn neu ddwy i ffwrdd o fod yn ddeiliaid trwydded gyrru dros dro mae’r bobl ifanc yma, ac rydym yn gobeithio y bydd y fenter hon yn eu hannog i fod yn gyfrifol wrth yrru - nid yn unig ar gyfer eu lles eu hunain, ond ar gyfer y teithwyr y byddant yn eu hebrwng a defnyddwyr eraill y ffordd."

Yng Nghymru, mae gyrwyr ifanc (17-26 mlwydd oed) a'u teithwyr mewn risg  anghymesur o gael eu hanafu'n ddifrifol ar ein ffyrdd ac maent yn cael eu hystyried i fod y grwp oedran o’r risg uchaf - gan gyfrif am 11% o drwyddedau gyrru ond 23 % o anafiadau yn 2011.

Mae gyrwyr ifanc yn fwy tebygol o fod mewn gwrthdrawiad yn ystod y chwe mis cyntaf o basio eu prawf ac maent yn tueddu i yrru yn amhriodol oherwydd diffyg profiad. Mae tystiolaeth i awgrymu y gall targedu pobl ifanc cyn dechrau gyrru drwy addysg a hyfforddiant helpu pobl i ddatblygu sgiliau gyrru gwell.

Mae'r sioe deithiol diogelwch ffyrdd – sy’n cael ei gefnogi gan Bartneriaeth Diogelwch Ffyrdd Gwynedd-Môn - yn ymweld ag ysgolion uwchradd ar draws ardal Meirionnydd. Mae'r bartneriaeth yn cynnwys Cyngor Gwynedd, Cyngor Sir Ynys Môn, Heddlu Gogledd Cymru, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Gwasanaeth Ambiwlans Cymru.