Still_4_Park_up.jpg

Gweithdy ar gyfer unigolion sy’n defnyddio Beic Modur i deithio nôl a 'mlaen i’r gwaith

Mae gweithdy sydd wedi ‘i anelu at hybu gyrru diogel ymysg rhai sy’n defnyddio beiciau modur llai ar gyfer teithio nôl a ‘mlaen o’u gwaith yn cael ei gynnal gan Beicio Diogel Gogledd Cymru.

Mae ymchwil yn dangos fod cynnydd mawr wedi bod yn y nifer o wrthdrawiadau yn ymwneud â beiciau modur llai pwerus drwy ogledd Cymru.

Mae gwrthdrawiadau sy’n ymwneud â beiciau modur wedi gweld cynnydd rhwng mis Ionawr a Mehefin eleni o gymharu â’r un cyfnod llynedd. Hyd yma, mae 39 o wrthdrawiadau wedi bod o gymharu â 24 yn 2013 gyda’r beicwyr ar fai yn dros 70% o achosion hynny.

Un o’r rhesymau posibl am hyn yw bod pobl yn defnyddio beiciau llai pwerus gan ei bod hi’n rhatach i wneud hynny a gall modurwyr arbed ar gostau tanwydd.

Mae’r gweithdy arbennig, sy’n cael ei gynnal ar ddydd Sul Gorffennaf 13 ym Mharc Busnes Llanelwy yn cael ei redeg gan Beicio Diogel – sef prosiect sy’n cael ei arwain gan yr heddlu ar draws y Deyrnas Unedig sydd â’r prif nod o leihau nifer y beicwyr sy’n cael eu hanafu ar y ffyrdd.

Meddai Paul Cheshire MBE, Cydlynydd Beicio Diogel Heddlu Gogledd Cymru: “Mae Beicio Diogel eisoes yn darparu addysg i feicwyr sy’n defnyddio beiciau modur pwerus a ddefnyddir ar ffyrdd gwledig. R?an, rydym yn ceisio darparu’r un gweithdy ar gyfer y rhai sy’n defnyddio beiciau llai pwerus i deithio i’w gwaith.

“Mae’r prif negeseuon ar gyfer y math yma o yrru yn wahanol i’r rhai ar gyfer pobl sy’n reidio yn eu hamser hamdden. Bydd y gweithdy arbennig hwn yn edrych ar sefyllfaoedd cyffredin a fydd yn darparu beicwyr â’r wybodaeth sydd  ei hangen arnynt i allu cadw’n ddiogel ar eu taith i’r gwaith.”

“Byddwn yn edrych ar gyffyrdd, eu lleoliad ar y ffordd, sut i basio cerbydau, pwysigrwydd cadw pellter diogel a gyrru ar ffyrdd llithrig.”

“Am ragor o wybodaeth yngl?n â’r gweithdy arbennig  cysylltwch â ni drwy ffonio 01492 804135 neu anfonwch neges e-bost at ossbikesafe@nthwales.pnn.police.uk.”

Cynhelir gweithdai llawn Beicio Diogel ym Mhorthmadog, Bae Colwyn, Llanelwy, Y Rhyl a Brychdyn dros y misoedd nesaf

Wedi ei gefnogi gan y chwe awdurdod lleol mae’r gweithdai yn cynnig cyngor ymarferol am ddiogelwch ar y ffyrdd drwy roi gwybodaeth a sgiliau i feicwyr i’w helpu i gadw’n ddiogel.

Nodyn:

*yn amodol ar dalu £10 ffi archebu

Am ragor o gyngor ar sut i gadw’n ddiogel ar y ffyrdd ewch i wefan Pwyll! (Think!) http://think.direct.gov.uk/motorcycles.html

Mae rhagor o wybodaeth am Beicio Diogel ar gael ar eu gwefan (www.bikesafe.co.uk)