Bikesafe.jpg


Ffigyrau diweddaraf

Dengys ffigyrau damweiniau ffyrdd diweddaraf yr heddlu yng Nghymru am 2014 bod 103 o bobl wedi’u lladd ar ffyrdd Cymru'r llynedd, sef gostyngiad o 7% o gymharu â 2013.  Fodd bynnag, mae Partneriaid Diogelwch Ffyrdd Cymru’n dal yn bryderus fod y gwelliant bychan yn y ffigyrau damweiniau yn cael eu cuddio gan y cynnydd yn y nifer o feicwyr modur a laddwyd neu eu hanafu’n ddifrifol ar ffyrdd Cymru. (10% yn uwch na’r cyfartaledd am 2004 – 2008)*
 
Meddai Susan Storch, Cadeirydd Diogelwch y Ffyrdd Cymru, “Mae Cymru’n croesawu beicwyr modur sy’n cael eu denu’n naturiol gan y golygfeydd ysblennydd, y ffyrdd troellog a’r busnesau beiciau modur cyfeillgar.  Fodd bynnag, mae’r Partneriaid yn bryderus nad yw cymaint yn cyrraedd adref yn ddiogel, ar ddiwrnod allan neu’n beicio yn ôl ac ymlaen i’r gwaith.”

Mae Fframwaith Diogelwch y Ffyrdd Cymru a gyhoeddwyd yn 2013, yn ystyried beicwyr modur fel gr?p risg uchel ac mae pobl broffesiynol diogelwch y ffyrdd yn dal i ganolbwyntio ar gyrraedd y targed heriol o ostwng, erbyn 2020, 25% yn nifer y beicwyr modur sy'n cael eu lladd neu'u hanafu'n ddifrifol.**  Yn amlwg, mae yna’n dal lawer ar ôl i’w wneud. 

 Yn ogystal ag ariannu gwelliannau ffyrdd, addysgu a hyfforddi i’w gwneud yn fwy diogel i feicwyr modur; mae ymrwymiad Llywodraeth Cymru i leihau damweiniau beic modur wedi arwain at ariannu cystadleuaeth agored i ddatblygu ymyrraeth effeithiol neu nodwedd dechnolegol sy’n gallu ei gwneud yn fwy diogel i feicwyr modur, naill ai trwy leihau’r tebygolrwydd o wrthdaro neu drwy leihau effeithiau gwrthdaro.  Gobeithir y bydd arloesi fel hyn yn arwain at lai o feicwyr modur yn cael eu lladd neu’u hanafu’n ddifrifol.  http://gov.wales/newsroom/businessandeconomy/2015/150714-road-safety-innovation-challenge/?lang=en

 Wrth gwrs, mae pawb yn gyfrifol am ddiogelwch y ffyrdd ac mae rhannu’r ffordd yn gyfrifol a chwrtais o fudd i bawb sy’n teithio ar ein ffyrdd.  Nid beicwyr modur sydd, o angenrheidrwydd, ar fai am eu damweiniau ond, pan maen nhw’n cael damwain, does dim llawer  i’w hamddiffyn ac maen nhw’n llawer mwy tebygol o gael hanafu’n difrifol.  Felly, gofynnir i feicwyr modur ystyried pob amser a ydyn nhw’n gyrru’n briodol, o fewn y gyfraith ac yn ôl yr amodau tywydd ar eu taith.

Mae colli beiciwr modur yn gallu effeithio’n ddifrfilol ar deulu, ffrindiau a chydweithwyr ac aeth Susan Storch ymlaen i annog pobl i gymryd mantais o’r gwahanol gyfleoedd sydd ar gael i'w helpu i wella'u gwybodaeth a'u sgiliau. “Mae hyd yn oed y mwyaf profiadol yn gallu magu arferion drwg.  Dyna pam mae Partneriaid ledled Cymru’n cynnal gwahanol fentrau mewn blwyddyn, i asesu, hyfforddi ac i addysgu beicwyr modur.  O gyrsiau cymorth cyntaf am ddim i gyfrannu am leoedd ar gynlluniau cenedlaethol, mae llawer o'r gweithgaredd yma yn bosibl oherwydd yr arian a ddaw oddi wrth Llywodraeth Cymru ac mae ar gael i bob math o wahanol feicwyr modur, o yrwyr sgwteri i gymudwyr a gyrwyr hamdden.  Gall teuluoedd chwarae eu rhan drwy dynnu sylw eu hanwyliaid atyn nhw.”

I gael manylion cyfleoedd yn eich ardal chi, cysylltwch â thîm diogelwch y ffyrdd eich awdurdod lleol neu cysylltwch â Diogelwch y Ffyrdd Cymru am fanylion pellach.  communication@roadsafetywales.org.uk
 
* http://gov.wales/statistics-and-research/police-recorded-road-casualties/?lang=en

** http://gov.wales/docs/det/publications/130719delplanen.pdf