Erlyn gyrwyr drwy ddefnyddio tystiolaeth ffilm

SNAP1.jpg

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi lansio ymgyrch newydd sy’n golygu y bydd yn bosib erlyn gyrwyr diofal  gyda thystiolaeth sy’n cael ei dal ar ffilm gan aelodau o’r cyhoedd.

Mae Ymgyrch SNAP neu #OpSnap wedi cael ei lansio mewn ymateb i’r cynnydd mewn tystiolaeth ffilm a lluniau mae’r heddlu’n eu derbyn gan bobl sydd wedi gweld troseddau gyrru yn digwydd

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn annog y cyhoedd i anfon eu lluniau neu ddarnau ffilm o droseddau gyrru atynt drwy lenwi ffurflen arbennig ar-lein.

Meddai’r Prif Arolygydd Darren Wareing o Uned Plismona’r Ffyrdd, Heddlu Gogledd Cymru: “Os oes gennych chi dystiolaeth ar gamera yn eich cerbyd, ar eich beic neu o unrhyw ffynhonnell arall yr ydych yn teimlo y gallai eich cefnogi chi fel tyst i drosedd gyrru honedig, rydym eisiau clywed oddi wrthych.

“Mae Heddlu Gogledd Cymru yn cydnabod fod y rhan fwyaf o’r cyhoedd eisiau defnyddio’r ffyrdd er mwyn mynd o A i B yn ddiogel ac nad ydynt yn barod i oddef y posibilrwydd o fod mewn perygl o ganlyniad i ymddygiad pobl eraill.

“Dros y misoedd diwethaf rydym wedi bod yn derbyn clipiau ffilm gan y cyhoedd sy’n dangos pobl yn cyflawni troseddau gyrru o bob math, gan gynnwys gyrru diofal a pheryglus, pobl ar eu ffôn symudol y tu ôl i’r llyw neu ddim yn canolbwyntio wrth yrru oherwydd eu bod yn defnyddio dyfais ‘clyfar’ ar yr un pryd.

“Rydym hefyd yn sylweddoli bod yr unigolion sydd fwyaf diamddiffyn ar ein ffyrdd - gan gynnwys beicwyr, beicwyr modur a pobl ar geffylau - wedi dechrau defnyddio camerâu.  Rydym wedi gweld tystiolaeth a gafwyd oddi ar y camerâu hyn o bobl yn gyrru’n ofnadwy o agos at feicwyr wrth eu pasio ac yn tynnu allan o gyffyrdd heb edrych.  Gwyddom mai’r sawl sydd ar gefn y beic neu ar geffyl fydd yn dioddef fwyaf os bydd gwrthdrawiad. Yn aml bydd gyrrwr y cerbyd a achosodd gwrthdrawiad wedi cymryd risg ddiangen - neu fydd o ddim wedi gweld y beiciwr/reidiwr yn y lle cyntaf.  Ni fyddwn yn goddef hyn ac rydym am sicrhau bod holl ddefnyddwyr y ffyrdd, yn enwedig y rhai mwyaf diamddiffyn - yn cael siwrne ddiogel.

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi datblygu system swyddfa gefn effeithiol er mwyn awtomeiddio’r broses o dderbyn lluniau neu ffotograffau.

Mae Ymgyrch SNAP yn cael ei gefnogi’n llawn gan Heddlu Gogledd Cymru a Gwasanaeth Erlyn y Goron sy’n anelu at yr un nod, sef gwneud teithio ar ffyrdd Gogledd Cymru yn fwy diogel.

Meddai Justin Espie o wasanaeth Erlyn y Goron Cymru: “Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron wedi ymrwymo i weithio gyda Heddlu Gogledd Cymru er mwyn gwella’r broses cyfiawnder troseddol.  Mae Ymgyrch SNAP yn adeiladu ar y berthynas waith dda sydd eisoes yn bodoli rhwng yr heddlu ac erlynyddion yng Ngogledd Cymru.

‘Mae plismona da wedi dibynnu erioed ar gefnogaeth y cyhoedd felly bydd unrhyw gynllun sy’n caniatáu i’r cyhoedd gyflwyno tystiolaeth o safon dda yn gyflym ac yn rhwydd yn un gwerth ei gefnogi.

“Mae’r cynllun yn manteisio ar y defnydd cynyddol o gamerâu dashfwrdd a’r dystiolaeth sy’n cael ei ffilmio arnynt gan ganiatáu i’r cyhoedd gymryd rhan  uniongyrchol yn y gwaith o wella diogelwch y ffyrdd.  Bydd mân droseddau yn  arwain yn y rhan fwyaf o achosion at  ymwybyddiaeth gyrru  a fydd yn diweddaru a gwella sgiliau gyrwyr. Mewn achosion mwy difrifol, tystiolaeth fideo yw’r dystiolaeth orau bosibl o ran sicrhau euogfarn.”

Unwaith mae cyswllt wedi ei wneud gyda’r heddlu, bydd yr heddlu’n anfon e-bost yn ôl gyda manylion llawn am sut i anfon unrhyw luniau neu glipiau ffilm atom. Bydd ffurflen ar gyfer gwneud datganiad hefyd yn cael ei chynnwys. Bydd Swyddog yr Heddlu wedyn yn edrych ar y dystiolaeth ac yn gwneud penderfyniad a ddylid erlyn y gyrrwr ai peidio.

Ychwanegodd Prif Arolygydd Wareing: “Rydym yn mawr obeithio y bydd Ymgyrch SNAP yn gwneud gwahaniaeth ar y ffyrdd ac y bydd pobl yn teimlo’n fwy diogel o ganlyniad i’n hymdrechion i daclo gyrru diofal ac esgeulus ar draws y rhanbarth. Bydd yr ymgyrch hefyd yn gweld swyddogion yn patrolio ar draws y rhanbarth ar feiciau mewn lifrai ac wrth wisgo dillad eu hunain, a bydd unrhyw dystiolaeth yn cael ei brosesu.

“Mae hyn i gyd yn ymwneud â gwneud y ffyrdd yn ddiogel i bawb. Dim byd mwy, dim byd llai. Nid oes lle mewn cymdeithas i bobl sy’n benderfynol o beryglu bywyd.  Os bydd y bobl yma yn gwybod fod posibilrwydd cryf  y byddant yn cael eu herlyn neu’n colli eu trwydded yna efallai y byddan nhw’n meddwl ddwywaith cyn gwneud yr alwad  ffôn ‘na, ateb neges testun, diweddaru  eu statws neu ‘hoffi’ cath fach yn dawnsio.

“Yn ddelfrydol, y peth gorau gennym ni fyddai peidio gorfod erlyn unrhyw un -  rydym eisiau i bobl allu mynd ymlaen â’u bywydau yn ddiogel. Rydym yn gobeithio y bydd Ymgyrch SNAP yn helpu efo hyn.

Fe ychwanegodd: “Rydym yn ddiolchgar iawn am y gefnogaeth yr ydym wedi’i derbyn hyd yn hyn gan y cyhoedd sydd eisoes wedi danfon lluniau neu glipiau ffilm atom – rydym wedi gweld pobl yn cael eu herlyn yn barod ac mae nifer o achosion eraill yn cael eu hymchwilio ar hyn o bryd.