YsgolPentreuchaf3.jpg

Disgyblion ysgolion cynradd Gwynedd yn galw ar fodurwyr i arafu

Gyda dyfodiad y flwyddyn ysgol, mae plant o dair ysgol gynradd yng Ngwynedd am atgoffa modurwyr i yrru’n ofalus heibio eu hysgolion.

Mae disgyblion o Ysgol Bethel ger Caernarfon, Ysgol Dyffryn Ardudwy ym Meirionnydd ac Ysgol Pentreuchaf ger Pwllheli - tair ysgol mewn ardaloedd gyda llif traffig gwahanol - wedi chwarae rhan flaenllaw mewn cynllun i annog modurwyr i gadw o fewn cyfyngiad cyflymder o 20 milltir yr awr tu allan i’w hysgolion.

Yn rhan o’r cynllun, cafodd disgyblion y tair ysgol gyfle i gymryd rhan mewn cystadleuaeth i ddylunio arwyddion i’w gosod tu allan i’r ysgolion. Dyma’r tro cyntaf i gynllun o’i fath rhwng Uned Drafnidiaeth y Cyngor gyda chyfranogiad gan yr ysgolion gael ei dreialu yng Ngwynedd.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Roberts, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd:

“Mae codi ymwybyddiaeth am ddiogelwch y ffyrdd ymysg trigolion Gwynedd, ac yn enwedig gyda phlant a phobl ifanc y sir o bwysigrwydd mawr i’r Cyngor. Mae llawer o weithgareddau yn cael eu cynnal mewn ysgolion ar draws y sir drwy gydol y flwyddyn i annog disgyblion i fod yn wyliadwrus ac i gymryd gofal ar ffyrdd Gwynedd. Mae’r cynllun hwn wedi mynd y cam ychwanegol hwnnw, lle mae disgyblion yn defnyddio’r hyn maen nhw wedi’u ddysgu i annog modurwyr i gymryd gofal ac i yrru’n ofalus o gwmpas eu hysgolion.”

Meddai Nia Guillemin, Pennaeth Ysgol Bethel ger Caernarfon;

“Mae Ysgol Bethel wedi ei lleoli ar ffordd gyda llif traffig sylweddol drwy gydol y dydd, ac mae gennym berson lolipop i oruchwylio’r plant yn croesi’r ffordd i’r ysgol yn y bore ac adref yn y prynhawn. Ers i’r arwyddion 20 milltir yr awr gael eu gosod, mae gwahaniaeth amlwg wedi bod yng nghyflymder y traffig sy’n mynd drwy ganol y pentref, gan bod modurwyr yn fwy ymwybodol eu bod yn gyrru heibio’r ysgol.”

Dywedodd Gethin Thomas, Pennaeth Ysgol Pentreuchaf ger Pwllheli:

“Mae’r cynllun hwn wedi profi’n hynod lwyddiannus yn arafu llif traffig tu allan i’r ysgol dros y flwyddyn ddiwethaf. Rwy’n tybio mai un o’r rhesymau am hyn ydy oherwydd bod y disgyblion wedi cael mewnbwn yn dylunio’r arwyddion sydd wedi helpu i greu diddordeb ac annog ymrwymiad ymysg rhieni a’r gymuned ehangach i gyfyngu eu cyflymder wrth yrru heibio’r ysgol.”

Ychwanegodd Mrs Ann Jones, Pennaeth Ysgol Dyffryn Ardudwy:

“Gan fod ein hysgol wedi ei lleoli ar ffordd brysur a gaiff ei defnyddio gan bobl leol ac ymwelwyr a gan nad oes gennym ni berson lolipop i gynorthwyo’r plant i groesi’r ffordd yn y bore ac ar ddiwedd y dydd mae’r arwyddion hyn yn fwyfwy pwysig yn hysbysebu modurwyr o’r posibilrwydd o blant yn cerdded ger ochr neu’n croesi’r ffordd.”

Hyd yma mae’r cynllun wedi bod yn llwyddiannus yn arafu llif traffig ger y tair ysgol, ac mae’r Cyngor yn parhau i fonitro’r cynllun er mwyn ystyried os y dylid ei ymestyn i ysgolion eraill.

Am fwy o wybodaeth am ddiogelwch ffyrdd yng Ngwynedd, ewch i www.dffgwyneddmon.net