img_0656.jpg

Disgyblion Gwynedd yn annog modurwyr i gymryd pwyll

Yn dilyn pryderon gan gymunedau ynglŷn â materion diogelwch ffyrdd o amgylch Ysgol Cae Top, Bangor, Ysgol Bodfeurig, Tregarth ac Ysgol Gynradd Llanbedrog, penderfynodd Cyngor Gwynedd gyd-weithio gyda disgyblion yr ysgolion i fynd i’r afael â’r broblem.

Penderfynwyd ceisio lleihau'r risg i ddisgyblion sy'n mynychu’r ysgolion drwy ofyn iddynt gymryd rhan mewn cystadleuaeth i greu poster gyda'r nod o annog gyrwyr i beidio â goryrru yng nghyffiniau'r ysgol. Dywedodd Shirley Williams, o Uned Diogelwch y Ffyrdd Cyngor Gwynedd:

“Cawsom lu o bosteri o safon uchel iawn gan y disgyblion, ac roedd tipyn o waith beirniadu. Fodd bynnag rhaid oedd dewis enillydd ar gyfer pob ysgol. Hoffai Uned Diogelwch y Ffyrdd, Cyngor Gwynedd gynnig llongyfarchion mawr i’r holl ddisgyblion am eu hymgeision. Bydd posteri enillwyr pob ysgol yn cael eu gosod o amgylch eu hysgolion.”

Ychwanegodd Y Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd ar gyfer Diogelwch y Ffordd:

“Mae’r cydweithrediad yma rhwng Gwasanaeth Trafnidiaeth a Gofal Stryd Cyngor Gwynedd a’r ysgolion penodol yn ffordd wych o godi ymwybyddiaeth o’r peryglon y gall goryrru greu. Gyda chystadleuaeth fel hyn mae’n gyfle i dynnu sylw at y peryglon a chyfleu pryderon y plant. Hoffwn longyfarch y plant am eu hymdrechion.”