Diogelwch_Safety-2.jpg

Diogelwch ffyrdd – Cyngor Gwynedd ar y blaen

Mae ymgyrch diogelwch y ffordd sydd wedi ei anelu at gwtogi faint o yrwyr beic modur sy’n cael eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol wedi derbyn clod cenedlaethol i Gyngor Gwynedd a bydd yn cael ei ddefnyddio fel y patrwm ar gyfer ymgyrchoedd eraill yng Ngwynedd a thu hwnt.

Yn ôl ystadegau a gasglwyd o wrthdrawiadau dros y blynyddoedd diweddar, mae gyrwyr beiciau modur ymysg y defnyddwyr ffordd fawr sydd fwyaf tebygol o fod mewn damwain yma yng Ngwynedd yn arbennig ar yr A494 rhwng Y Bala a chyffordd Y Ddwyryd.

Crëwyd partneriaeth rhwng Cyngor Gwynedd, y gwasanaethau brys, yr Asiantaeth Cefnffyrdd, y Parc Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru er mwyn lleihau damweiniau yn effeithio beiciau modur drwy ganolbwyntio ar y lôn benodol hon a defnyddiwyd Fframwaith Diogelwch y Ffordd Llywodraeth Cymru fel canllaw ar gyfer y prosiect.

Dywedodd y Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet y Cyngor sy’n gyfrifol am ddiogelwch ffordd: “Yn ystod 2011, roedd 39% o'r rhai a laddwyd neu a anafwyd yn ddifrifol mewn damweiniau ar ffyrdd Cymru yn yrwyr beiciau modur, er nad oeddynt ond un y cant o’r holl draffig. Rwy'n si?r y byddai’r rhan fwyaf o bobl yn cytuno bod y nifer o bobl sy’n cael eu lladd neu’n cael anafiadau drwg iawn yn peri cryn bryder.

“Mae ystod eang o bobl yn cael damweiniau ar feiciau modur, ond serch hynny dynion sy’n reidio ar ffyrdd cefn gwlad yn ystod misoedd yr haf yw'r rhai sy'n dioddef yr anafadiau mwyaf. Er mwyn cyrraedd ein nod, mae’n bwysig ein bod yn gweithio efo’n partneriaid i dargedu’r gr?p yma.

“Dylem hefyd gadw mewn cof goblygiadau ariannol damweiniau o’r fath – mae’n costio oddeutu £1.7 miliwn i ddelio efo un ddamwain ffordd angheuol, o ystyried costau’r gwasanaethau brys, clirio’r llanast oddi ar y ffordd, ymchwilio i achos y ddamwain a chostau llys a chrwner.  

“Er mwyn cadarnhau enw da Gwynedd fel lle gwych i fyw ac ymweld, mae'n hollbwysig ein bod yn gweithio’n agos efo'n partneriaid allweddol er mwyn lleihau’r nifer o ddamweiniau difrifol ac angheuol.  Mae nifer uchel o yrwyr beic modur o bob rhan o wledydd Prydain ac Ewrop yn ymweld a’n sir i fwynhau’r golygfeydd bendigedig ac maent yn rhoi hwb sylweddol i’r economi leol.”

Bu i’r bartneriaeth greu camau ymarferol er mwyn lleihau’r risg o wrthdrawiadau, gan gynnwys:

• Swyddogion ac arbenigwyr diogelwch y ffordd yn siarad yn uniongyrchol efo beicwyr modur am y risgiau posib;
• Cynhyrchwyd pecyn gwybodaeth ar gyfer beicwyr modur;
• Gorfodaeth briodol;
• Gwelliannau ffordd, gan gynnwys addasu proffil y ffordd ac arwyddion rhybudd, a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru.

Ychwanegodd Colin Jones, Rheolwr Diogelwch y Ffordd i Gyngor Gwynedd: “Roeddem yn hynod falch pan gymeradwywyd ein cais am £350,000 gan Lywodraeth Cymru er mwyn caniatáu i’r Asiantaeth Gefnffyrdd wneud gwelliannau i’r A494.

“Rwyf yn credu ein bod wedi bod yn llwyddiannus gan ein bod yn gallu cefnogi ein hachos gyda tystiolaeth gadarn o’r risgiau posib ar y ffordd yma, y budd o wneud gwaith gwella ac o weithio efo partneriaid allweddol.”

Y gobaith nawr i Gyngor Gwynedd a’i bartneriaid yw y bydd modd defnyddio’r un egwyddorion i fynd i’r afael â damweiniau beicwyr modur mewn rhannau eraill o’r rhanbarth ac mae’r gwaith yn cael ei ddefnyddio fel esiampl o ymarfer gorau gan awdurdodau lleol ledled Cymru.