poster 2.jpg

Caiff modurwyr sy’n dewis gyrru tra eu bod o dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau eu targedu gan ymgyrch Nadolig mis o hyd ledled Cymru.

Bydd y pedwar heddlu yng Nghymru, wedi’u harwain gan Heddlu De Cymru, yn dod at eu gilydd i addysgu, canfod ac erlyn y modurwyr hynny sy’n rhoi eu hunain ac eraill mewn perygl.

Y llynedd, cafodd bron i 600 o bobl eu harestio ledled Cymru am yrru o dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau.

Dywedodd Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu De Cymru, Jeremy Vaughan:

“Bob blwyddyn mae heddluoedd Cymru yn dod at eu gilydd i godi ymwybyddiaeth, atal ac erlyn y rheini sy’n torri’r gyfraith drwy yrru o dan ddylanwad alcohol a chyffuriau.

“Gan fod y Nadolig yn gyfle i dreulio amser gyda ffrindiau a theulu, mae ein hymgyrch yn canolbwyntio ar ddangos y gwir effaith y gall cyflawni’r drosedd hon neu ei dioddef ei chael ar gymunedau Cymru.

“Ers i ni weld gwelliannau i brofion ymyl ffordd ar gyfer alcohol a chyffuriau, nid oes unrhyw le i’r rheini sy’n torri’r gyfraith guddio. Mae heddluoedd ledled Cymru yn gweithredu polisi dim goddefgarwch o ran gyrru o dan ddylanwad alcohol / cyffuriau 365 diwrnod y flwyddyn.

Dywedodd Susan Storch, Cadeirydd Diogelwch Ffyrdd Cymru:

“Yn dilyn blynyddoedd o addysg, gorfodaeth a chyhoeddusrwydd, mae’r mwyafrif helaeth o yrwyr wedi gwrando ar y neges ‘Peidiwch ag Yfed a Gyrru’ ac rydym yn diolch i bawb sy’n parhau i wrando.

“Gan weithio gyda’n partneriaid yn yr Heddlu, mae Diogelwch Ffyrdd Cymru yn atgoffa pob gyrrwr am ei gyfrifoldeb i yrru yn sobr a heb fod o dan ddylanwad cyffuriau anghyfreithlon bob amser ac i beidio byth â derbyn lifft oddi wrth rywun y mae’n amau sydd wedi bod yn yfed neu’n cymryd cyffuriau. Anogir y rheini sy’n cymryd meddyginiaeth dros y cownter neu feddyginiaeth ragnodedig i siarad â’u Meddyg Teulu neu Fferyllydd am unrhyw effaith y gallai hyn ei chael pan fyddant yn gyrru. Mwynhewch y Nadolig ac ewch adref yn ddiogel.”