DAL ATI I YRRU

SAM_1254.JPG

Wrth i ni heneiddio, mae’n fwy tebygol y cawn ni ein niweidio ar y ffordd, ac mae o fantais deall mwy am y peryglon a sut i'w hosgoi.  Mae’r ffyrdd, cynnydd yn y traffig a’r mathau o geir rydym yn eu gyrru i gyd wedi newid cymaint dros y blynyddoedd felly, gallai hyn fod yn adeg dda i yrwyr dros 60 oed fanteisio ar asesiad gyrru am ddim sy’n cael ei ariannu gan Gyngor Gwynedd.

Mae’r asesiad gyrru am ddim ar gael i bob gyrrwr sy’n 60 oed a throsodd ac mae’n gyfle i unigolion fynd allan gyda hyfforddwr gyrru cymwys yn eu car eu hunain am daith fer, ar ffyrdd cyfarwydd, er mwyn cael awgrymiadau a chyngor ar sut i aros yn ddiogel wrth y llyw.  Bydd cyfle hefyd i holi am newidiadau yn y gyfraith a beth sydd raid ei wneud i fod yn yrrwr diogel.

Yn ddiweddar, aeth Dick White, 79 oed o Gricieth ar asesiad gyrru dwy awr yn ei gar ei hun gyda Mr Wyn Peate, asesydd Gwynedd. Fel yr eglura Mr White, “Roeddwn i wedi pasio fy mhrawf gyrru uwch fwy na thri deg o flynyddoedd yn ôl ac yn ymwybodol iawn fy mod wedi magu arferion gyrru drwg dros y blynyddoedd.  Pan glywais i am y cynllun i gadw gyrwyr aeddfed i yrru’n hirach, roeddwn i’n awyddus i gymryd rhan. Ychydig ar ôl i mi lenwi’r ffurflen gais, cysylltodd yr Hyfforddwr â mi i drefnu dyddiad yn cyfleus i’r ddau ohonom. Gwnaeth y cynllun gryn argraff arnaf i, dangosodd fy nghryfderau a'm gwendidau sydd wedi golygu fod fy sgiliau gyrru wedi gwella.  Rwyf wedi argymell y cynllun i nifer o’m ffrindiau ac mae’r rhan fwyaf wedi manteisio arno.  Maen nhw’n canmol gwybodaeth arbenigol Mr Peate yn arw, cyn athro ysgol, a’i allu o wneud i bobl teimlo’n gyfforddus.”

Yn aml mae gyrwyr aeddfed wedi cael eu trwydded flynyddoedd lawer yn ôl ac ni fydd y rhan fwyaf o ddigon wedi cael unrhyw hyfforddiant pellach ers pasio eu prawf, er bod cymaint o newid mewn amodau gyrru ac o bosibl, yn eu gallu nhw hefyd i yrru. Mae’r rhan fwyaf o yrwyr aeddfed yn gallu rheoli’u gyrru’n effeithiol eu hunain wrth iddyn nhw heneiddio, gan osgoi rhai ffyrdd a pheidio â gyrru ar rai adegau o’r dydd sy’n gallu cyfyngu ar rai. Ond, wrth fachu ar eu cyfle a chymryd yr asesiad gyrru, bydd gyrwyr aeddfed yn gallu cadw’r annibyniaeth y maen nhw’n ei gael gyda’u ceir a gwneud yn siwr, hefyd, eu bod yn gallu eu gyrru’n ddiogel. Yng Nghymru y mae, ac a fydd yn dal yn ôl y sôn, y gyfran fwyaf o bobl hy^n yng ngwledydd Prydain; mae'r gyfran o yrwyr aeddfed yn cynyddu ond nid oes leihad cymharol mewn damweiniau.

Meddai Colin Jones, Cadeirydd Partneriaeth Diogelwch y Ffordd Gwynedd Môn, “Yn ffodus nid yw gyrwyr hy^n yn cael cymaint o ddamweiniau ffordd â grwpiau eraill – ond pan maen nhw yn cael damwain, maen nhw’n gallu dioddef anafiadau mwy difrifol. Mae’n cyrff yn newid wrth heneiddio, esgyrn yn mynd yn fwy brau, golwg yn llai clir a'r gallu i ymateb yn arafu”.

Ychwanegodd, “Mae ymchwil wedi dangos fod gyrwyr hy^n yn debycach o gael damwain pan fydd yn rhaid iddyn nhw gymryd penderfyniad yn sydyn. Er enghraifft, efallai y bydd angen ymateb yn gyflym oherwydd pwysau amser neu i ymateb i argyfwng wrth yrru"

Os ydych â diddordeb mewn cymryd rhan yn y cynllun hwn ffoniwch 01286 679 901 neu e-bostiwch - partneriaethgm@gwynedd.gov.uk