Eifion_Wyn.jpg

Cynllun parcio unigryw yn Ysgol Eifion Wyn

Mae disgyblion Ysgol Eifion Wyn ym Mhorthmadog wedi bod yn greiddiol i lansio cynllun newydd fydd yn gwella diogelwch ffyrdd y tu allan i’w hysgol.

Diolch i’r cynllun newydd sydd wedi ei ddatblygu rhwng y Cyngor a’r ysgol, bydd modd i rieni barcio am ddim am gyfnodau penodol wrth iddynt ollwng a phigo eu plant i fyny o’r ysgol. Mae’r cynllun newydd yn annog rhieni i adael eu ceir yn y maes parcio cyhoeddus gerllaw yn hytrach na maes parcio staff yr ysgol neu’r ganolfan hamdden, ac yn cerdded eu plant i’r ysgol.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Roberts, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd:

"Mae sicrhau diogelwch ein plant a phobl ifanc ar ein ffyrdd wrth iddynt deithio i’r ysgol ac adref yn allweddol bwysig i ni. Dyna pam fod swyddogion diogelwch ffyrdd y Cyngor yn cydweithio yn agos gydag ysgolion ar draws y sir i godi ymwybyddiaeth ymhlith disgyblion am faterion diogelwch ffyrdd.

"Mae’r prosiect yn Ysgol Eifion Wyn yn enghraifft wych o’r ysgol, disgyblion, rhieni a’r Cyngor yn gweithio gyda’i gilydd i ddod o hyd i ateb ymarferol i’r broblem o dagfeydd sy’n cael ei achosi gan yrwyr yn parcio mor agos i giât yr ysgol ac yn gwrthod defnyddio’r man gollwng pwrpasol. Hoffwn hefyd ddiolch i’r Cynghorydd fel aelod lleol am ei gyfraniad positif i’r prosiect pwysig yma, ynghyd a staff yr ysgol.”

Y Cynghorydd Selwyn Griffith, sy’n cynrychioli Porthmadog – Gorllewin ar Gyngor Gwynedd: “Mae hwn yn gynllun cadarnhaol iawn – gyda phawb wedi cydweithio yn bositif ar gynllun gwerth chweil i ddiogelu plant Ysgol Eifion Wyn a’u hannog i gerdded i’r ysgol mewn amgylchedd diogel o’r maes parcio.

“Rydym yn mawr obeithio y bydd rhieni yn gwneud y mwyaf o’r cynllun parcio ac yn osgoi parcio ger mynedfa’r ysgol ac ar dir y Ganolfan Hamdden gerllaw o hyn allan gan fod hyn yn beryglus iawn i’r plant a phobl sydd yn ymgynnull ar y safle.

“Diolch i bawb sydd wedi gweithio mor galed i ddatblygu’r cynllun, ac wrth gwrs y plant fydd yn plismona’r cynllun a’i ddatblygu ymhellach gydag athrawon Ysgol Eifion Wyn ar y cyd â swyddogion Diogelwch Ffyrdd y Cyngor.”

Fel rhan o’r cynllun newydd, mae tocynnau pwrpasol wedi eu dylunio gan y disgyblion yn dangos fod modd i rieni - barcio yn y maes parcio cyhoeddus ger yr ysgol rhwng 8am a 9:30am, 11am a 11:30am, ac yna rhwng 2:45pm a 3:45pm heb gosb yn ystod tymor ysgol.

Dywedodd Carys Jones, Pennaeth Ysgol Eifion Wyn: “Mae’r ysgol yn falch iawn fod y drefn newydd wedi ei chyflwyno ac yn gobeithio y bydd yn arwain at wella diogelwch ym Maes Parcio’r Ysgol a’r ffyrdd ger yr ysgol.  Mae’r plant yn gweithio’n agos gyda swyddogion diogelwch y ffyrdd Cyngor Gwynedd i hyrwyddo’r cynllun a gwneud yn si?r fod y rhieni yn cadw at y trefniadau newydd. 

“Fel rhan o’r cynllun, mae’r plant, sef y Tîm Traffig, wedi derbyn capiau llachar er mwyn iddynt fod yn fwy amlwg i yrwyr wrth blismona’r cynllun.  Rydym yn mawr obeithio y bydd y rhieni yn gwneud y mwyaf o’r cynllun parcio newydd gan ei fod yn fwy diogel i’r plant wrth iddynt gerdded i’r ysgol.”