imagesCAV46FP6.jpg

 

Cadw’r ffyrdd yn ddiogel y Nadolig hwn

Y Nadolig yma bydd yr heddlu’n targedu gyrwyr sy’n peryglu eu bywydau a bywydau pobl eraill drwy yrru o dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau.

Wedi ei arwain gan Heddlu Gwent ar ran y pedwar llu Gymraeg, bydd yr ymgyrch mis o hyd yn cychwyn ar y 1af o Ragfyr 2015 ac yn para tan at y 1af o Ionawr 2016.

Y llynedd yng Ngwynedd roedd 15,627 o fodurwyr yn rhan o’r ymgyrch gydag 76 ohonynt yn rhoi profion positif neu’n gwrthod cymryd prawf.

Meddai’r Prif Arolygydd Darren Wareing o Uned Plismona Ffyrdd Heddlu Gogledd Cymru: “Rydym wedi ymrwymo i gadw ffyrdd Cymru yn ddiogelach a pob blwyddyn rydym yn codi ymwybyddiaeth o beryglon gyrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau drwy ymgyrchoedd fel yr un yma.

“Mae’r Nadolig a’r Flwyddyn Newydd yn amser i fwynhau a chymdeithasu, a thra buaswn yn annog pobl i fwynhau, mae’n bwysig ein bod ni’n cyfleu ein neges: os ydych yn yfed peidiwch â gyrru, ac os ydych yn gyrru peidiwch ag yfed - mae mor syml â hynny!

“Ym mis Mawrth eleni cafodd cyfraith newydd ei gyflwyno yn pennu lefelau cyfreithiol o ranr faint o gyffuriau - boed yn anghyfreithlon neu’n feddyginiaeth cyfreithlon - y gall modurwyr eu cael yn eu system wrth yrru. Mae swyddogion nawr yn cario dyfais sy’n cael ei defnyddio ar ochr y ffordd er mwyn profi gyrwyr am gyffuriau drwy gymryd sampl o boer ganddyn nhw. Mae hyn yn golygu bod gennym erbyn hyn declynnau gwell nag erioed i ddal a chosbi’r rhai hynny sy’n cymryd y risg beryglus hon.

“Drwy ddefnyddio gwybodaeth gan y cyhoedd byddwn yn barod i weithredu er mwyn cadw’r rhwydwaith ffyrdd yn ddiogel, boed hynny yn ystod y nos neu’r bore wedyn.”

Yn 2012 fe lansiwyd Ymgyrch Sodium gan Heddlu Gogledd Cymru, sef ymgyrch sy’n targedu gyrru dan ddylanwad alcohol a chyffuriau. Ers cychwyn yr ymgyrch nid oes un farwolaeth wedi digwydd ar y ffordd o achos alcohol neu gyffuriau dros gyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.

Ychwanegodd y Prif Arolygydd: “Mae marwolaeth ar y ffordd yn drychinebus. Gwirioneddol drychinebus. Mae teulu a ffrindiau agos y rhai sy’n cael eu lladd yn cael eu heffeithio’n arw. Mae’n brofiad ofnadwy a trawmatig i bawb. Er bod Ymgyrch Sodium yn cael ei gynnal drwy gydol y flwyddyn, mae’r risg o fod mewn gwrthdrawiad tra dan ddylanwad alcohol a chyffuriau yn cynyddu’n sylweddol yr adeg hon o’r flwyddyn.

“Rydym yn derbyn adborth positif iawn gan y cyhoedd yn ystod ein hymgyrchoedd. Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi eu hymrwymo i gadw’r ffyrdd yn ddiogel a byddwn yn parhau i dargedu’r rhai hynny sy’n cymryd y risg. Plîs gwrandewch.”

Meddai Susan Storch, Cadeirydd Diogelwch Ffyrdd Cymru: “Mae Diogelwch Ffyrdd Cymru wedi ymrwymo i leihau’r nifer o bobl sy’n cael eu hanafu ar y ffyrdd drwy dargedu ymddygiad annerbyniol a chefnogi ein cydweithwyr yn yr heddlu yn ystod yr ymgyrch a drwy gydol y flwyddyn. 

Dywedodd Colin Jones, Cadeirydd Partneriaeth Diogelwch Ffyrdd Gwynedd-Môn “ Maen pwysig i gofio bod yr alcohol fyddwch yn mwynhau yn ystod y nos yn gallu aros yn eich sustem am lawer o oriau wedi i chi stopio yfed”.
“Y cyngor fyddai yn rhoi yw os fyddwch yn yfed alcohol yn ystod y gwyliau Nadolig  gwnewch drefniadau sut i fynd adref heb yrru. Peidiwch a chynnig alcohol i rywun rydych yn gwybod bydd yn gyrru a pheidiwch a derbyn lifft gan rywun sydd wedi bod yn yfed alcohol”.

“Dylai pobol hefyd sylweddoli gallant dal fod dros y ffin bore wedyn.  Efallai eich bod yn teimlo yn iawn , ond allwch dal fod gydag alcohol yn eich sustem sydd yn gallu amharu ar eich gyrru”.
Rydym ni ac ein Partneriaid yn benderfynol o wneud ein ffyrdd yn fwy diogel, fydd Swyddogion Diogelwch  Ffyrdd yn ymweld ag ardaloedd allweddol yn Gwynedd a Môn i ddosbarthu cyngor a negeseuon ir cyhoedd am y peryglon a chanlyniadau o yrru o dan effaith alcohol neu gyffuriau “.

“Rydym yn annog y cyhoedd i ffonio 101 os ydynt yn dal gwybodaeth am rywun sydd y tu ôl ir olwyn ar ôl yfed neu cymryd cyffuriau - efallai eich gweithred chi fydd yn achub bywydau”.


“Mae gyrru dan ddylanwad alcohol a chyffuriau yn gwbl annerbyniol. Dylai gyrwyr sy’n anwybyddu’r gyfraith sylweddoli y bydd siawns gref  y byddant yn cael eu dal a’u herlyn a bydd y cosbau’n ddifrifol.”

Gall unrhyw un sydd â gwybodaeth am unigolion y credir iddynt fod yn gyrru a hwythau dros y terfyn cyfreithiol gysylltu â’r heddlu ar 101 neu Crimestoppers yn ddienw a chyfrinachol ar 0800 555 111.