Byddwch yn weladwy yr Hydref hwn

be-seen-to-be-safe.jpg 

Gyda’r clociau yn cael eu troi awr yn ôl yn hwyrach y mis hwn a’r dyddiau’n byrhau, hoffai Partneriaeth Diogelwch ffyrdd Gwynedd Môn a Heddlu Gogledd Cymru atgoffa defnyddwyr y ffyrdd i gymryd gofal pan fyddant allan gyda’r nos.

Yn aml iawn yn yr hydref rydym yn cael tywydd niwlog, gwyntoedd cryf ac amodau stormus. Mae’r rhain, ynghyd â’r boreau a’r nosweithiau tywyll yn cynyddu’r risg o gael gwrthdrawiad. Mae plant, cerddwyr a beicwyr yn dod yn fwy diamddiffyn gan ei bod yn anoddach i fodurwyr eu gweld.

Meddai Arolygydd Martin Best o Uned Plismona’r Ffyrdd Heddlu Gogledd Cymru: “Gyda’r clociau yn cael eu troi awr yn ôl ar ddiwedd y mis a gan ei bod hi bellach yn tywyllu’n gynharach, mae’n eithriadol o bwysig bod pobl yn gallu eich gweld pan fyddwch allan. Hefyd fe ddylai gyrwyr yrru’n ystyriol ac arafu er mwyn ymateb i’r traffig ac amodau’r tywydd. Dylai goleuadau cerbydau fod yn gweithio a dylent gael eu defnyddio pan fydd yn dywyll yn ystod y dydd. Fodd bynnag, gwnewch yn siwr nad yw eich goleuadau yn dallu modurwyr eraill.

“Drwy sicrhau bod cerbydau mewn cyflwr da, arafu pan fydd hi’n wlyb neu’n niwlog ac ystyried gyrwyr eraill, cerddwyr a beicwyr gall gyrwyr wneud gwir wahaniaeth o ran helpu i leihau’r nifer sy’n cael eu hanafu a’u lladd ar ein ffyrdd. Hefyd mae angen i feicwyr gymryd cyfrifoldeb a sicrhau eu bod yn weladwy drwy wisgo dillad llachar ac adlewyrchol. Fe ddylai rhieni wneud yn siwr bod modd i bobl weld eu plant, ac eto dylent wisgo dillad llachar ac adlewyrchol pan fyddant yn cerdded i ac adref o’r ysgol.

“Gall diffyg canolbwyntio am eiliad yn unig arwain at wrthdrawiad, felly gall gymryd pwyll wneud llawer iawn o wahaniaeth.”

Dyma ychydig o gyngor i ddefnyddwyr y ffyrdd:

Gyrwyr

Gwnewch yn siwr bod eich goleuadau’n lân ac yn gweithio’n iawn.  Gwnewch yn siwr bod y sgrin wynt yn lân tu mewn a thu allan.  Defnyddiwch eich goleuadau pan fydd hi’n anodd gweld – er enghraifft yn gynnar yn y bore neu pan fydd yn nosi, pan fydd hi’n bwrw glaw neu’n dywyll. Bydd hyn yn helpu i bobl eraill allu eich gweld.  Peidiwch â dallu pobl eraill gyda’ch prif oleuadau.  Arafwch. Dylech allu stopio o fewn y pellter yr ydych yn ei weld.  Gwiriwch gyflwr eich sychwyr ffenestri a’ch golchwyr.  Gofynnwch i rywun wirio cyflwr eich brecs a’ch teiars - ar ffyrdd gwlyb mae hyd yn oed yn fwy hanfodol bod y brecs yn gweithio’n iawn a bod y teiars yn gyfreithlon.  Os bydd eich cerbyd yn torri i lawr, dewch oddi ar y ffordd cyn gynted â phosibl a rhowch eich goleuadau rhybudd ymlaen  Ystyriwch osod teiars gaeaf ar eich cerbyd yn ystod y tywydd oer  Edrychwch allan am feicwyr wrth iddynt droi ger cyffordd.

Beicwyr

Fe ddylech sicrhau bod goleuadau da ar eich beic. Mae’n drosedd i reidio eich beic yn y nos heb olau gwyn ar y tu blaen, golau coch ar gefn y beic ac adlewyrchydd coch ar gefn y beic.  Fe ddylech roi’r goleuadau mewn mannau amlwg, ni ddylai’r sêt neu’r ffrâm eu cuddio.  Mae’n syniad da cario batris a bylbiau sbâr gyda chi rhag ofn y byddwch angen eu newid yn ystod eich taith.  Os ydych chi’n gweld cerbydau eraill yn defnyddio eu goleuadau, yna defnyddiwch eich rhai chi.  Gwnewch ymdrech i gael eich gweld – dillad llachar sydd orau yn ystod y dydd a dillad adlewyrchol sydd orau yn y nos.  Gwyliwch allan am yrwyr ceir. Cofiwch fod llai o feicwyr ar y ffyrdd yn y gaeaf felly efallai y bydd gyrwyr yn meddwl llai amdanynt.  Nid traffig ydi’r unig berygl gyda’r nos. Gwyliwch allan am dyllau yn y ffyrdd, anifeiliaid, cerddwyr mewn dillad tywyll a beicwyr eraill heb oleuadau. Edrychwch allan amdanynt a rhowch ddigon o le iddynt pan fyddwch yn eu gweld.  Gwnewch yn siwr bod eich adlewyrchyddion yn lân bob amser.  Gallwch wneud eich beic yn fwy gweladwy drwy roi adlewyrchyddion ar y sbôcs.

Cerddwyr

Gwnewch yn siwr eich bod yn hawdd i’ch gweld bob amser, yn enwedig gyda’r nos, ar ddyddiau tywyll ac mewn tywydd garw.  Dillad llachar sydd i’w gweld orau yn ystod y dydd, yn enwedig pan fydd hi’n ddwl neu’n niwlog.  Gyda’r nos, dillad adlewyrchol sydd orau ac maent yn dangos i fyny yng ngoleuadau ceir – nid oes mantais gwisgo dillad llachar ar ôl iddi dywyllu.  Gallwch roi tâp adlewyrchol ar ddillad, bagiau ysgol ac offer  Croeswch y ffordd yn y man mwyaf diogel posibl er enghraifft wrth groesfan sebra, pelican, pâl a chroesfannau sy’n cael eu patrolio.  Dilynwch Reolau’r Ffordd Fawr: Stopiwch, Edrychwch, Gwrandewch, Byddwch Ddiogel  Os ydych allan gyda’r nos, dewiswch ffyrdd sydd wedi’u goleuo’n dda gan oleuadau stryd a chroeswch mewn mannau lle mae digon o olau.

Mae cyngor defnyddiol i rieni ar gael ar wefan Tales of the Road