DSC_0990.JPG

Arolygon Cyflymder

Cynhaliwyd arolygon cyflymder yn Ysgol y Faenol yn ddiweddar wedi i bryderon am faterion diogelwch tu allan i’r Ysgol gael eu codi.

Aeth aelodau o Uned Diogelwch y Ffyrdd Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn, oddi tan Partneriaeth Môn a Gwynedd ati i gynnal arolygon cyflymder gydag aelodau o’r Cyngor Ysgol. 

Roedd y disgyblion o’r ysgol ym Mhenrhosgarnedd a gymerodd rhan yn cael y cyfle i ddefnyddio offer arbenigol sy'n monitro cyflymder ceir o bellter. Gofynnwyd hefyd iddynt gwblhau arolwg er mwyn iddynt fonitro nifer o’r cerbydau sy’n parcio yn yr ardal yn ogystal ag arferion teithio disgyblion sy’n mynychu'r ysgol ac yn y blaen. 

Dywedodd Y Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd ar gyfer Diogelwch y Ffordd:

“Mae gweld y plant sydd ar Gyngor yr Ysgol yn dod at ei gilydd er mwyn ceisio taclo’r rhai mewn ceir sydd yn gwibio heibio’r ysgol yn galonogol. Mae’n gosod esiampl wych iddynt ar gyfer y dyfodol pan fyddant yn mynd ati i ddysgu gyrru eu hunain. Gobeithiwn y bydd yr arolwg yma yn rhoi stop ar y rhai sy’n gyrru’n gyflym.”

Bydd canlyniad yr arolwg yn cael ei lunio efo’r canlyniadau terfynol yn cael ei gyflwyno i Gyngor Gwynedd.