Arestio am yrru o dan ddylanwad

Dim yfed a gyrru.jpg

Cafodd dros 140 eu harestio am yrru o dan ddylanwad alcohol a cyffuriau drwy Ogledd Cymru yn ystod mis Rhagfyr wrth i swyddogion dargedu’r rhai a oedd yn torri’r gyfraith.

Yn ystod yr ymgyrch Atal Gyrru o Dan Ddylanwad Cymru Gyfan dros gyfnod y Nadolig, a gynhaliwyd rhwng 1 Rhagfyr 2017 a 1 Ionawr 2018, cafodd 56 eu harestio am yrru o dan ddylanwad cyffuriau. Yn ystod yr un cyfnod cynhaliodd Heddlu Gogledd Cymru 2,546 o brofion anadl gyda 87 yn bositif, wedi methu neu wedi gwrthod.

Defnyddiodd swyddogion Heddlu Gogledd Cymru dactegau cudd-wybodaeth a gwybodaeth leol er mwyn dal y rhai hynny o oedd yn gyrru o dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau dros gyfnod y Nadolig.

Fel rhan o’r ymgyrch, roedd Heddlu Gogledd Cymru wedi prynu offer profi anadl tafladwy a oedd ar gael o orsafoedd yr heddlu. Roedd y cyhoedd yn gallu eu casglu o’r cownteri blaen i’w ddefnyddio adref cyn gyrru y bore wedyn.

Roedd yr offer yn ffordd ddefnyddiol ar gyfer unrhyw un a oedd am wirio’i lefelau alcohol y bore ar ôl noson o yfed. Roeddynt yn dangos lefelau uchel o alcohol ond nid oedd o reidrwydd y buasai’n golygu ei bod yn iawn i yrru os oedd y lefel o alcohol yn ymddangos yn isel. Roedd unrhyw newid lliw ar y prawf yn dangos presenoldeb alcohol, a oedd yn golygu y gall y gyrrwr fod â digon o alcohol yn ei gorff o hyd iddo gael ei arestio.

Dywedodd Arolygydd David Cust o’r Uned Plismona Ffyrdd: “Rydym wedi derbyn adborth hynod o bositif i’r profion anadl tafladwy. Mae nifer wedi dweud wrthym eu bod wedi eu rhwystro rhag gyrru y bore wedyn gan eu bod wedi dangos bod alcohol yn parhau i fod yn eu system.

“O’n safbwynt ni, os ydynt wedi atal un unigolyn rhag cymryd risg y bore wedyn maent wedi gweithio. Drwy gydol yr ymgyrch mae ein neges wedi parhau’r un fath – os ydych yn yfed, peidiwch a gyrru.

“Er bod y dathliadau bellach wedi dod i ben rydym yn parhau i atgoffa modurwyr o’r neges nad yw gyrru o dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau yn dderbyniol, boed pa adeg o’r flwyddyn ydyw.

“Er gwaetha’r rhybudd ein bod ni o gwmpas, mae 143 o yrwyr wedi cael eu harestio yn ystod yr ymgyrch. Os cânt eu dedfrydu bydd pob un yn cael eu gwahardd rhag gyrru am o leiaf 12 mis, byddant hefyd yn gorfod talu dirwy fawr a gallent golli eu swyddi.

Os credwch fod rhywun yn gyrru a ddim yn gymwys i wneud rhowch wybod amdanynt ar unwaith i’r heddlu ar 101 (neu 999 os oes rhywbeth peryglus ar fin digwydd) neu ffoniwch Taclo’r Tacla yn ddienw ar 0800 555 111.