main_motorbikes.jpg

 Archebwch le ar weithdy Beicio Diogel am ddim!

Mae gennym ni’r ffyrdd, mae gennych chi’r beic - ond oes gennych chi’r sgiliau reidio angenrheidiol?

Mae beiciau modur yn gynt, yn gafael yn well ac yn edrych yn grêt, ond mae beic modur dosbarth cyntaf yn haeddu beiciwr dosbarth cyntaf.

Mae Beicio Diogel - prosiect sy’n cael ei arwain gan yr heddlu, yn cynnig gweithdai *am ddim ar draws yr ardal er mwyn eich helpu chi i ddod yn feiciwr gwell. 

Mae’r gweithdai, sy’n cael eu cefnogi gan y chwe awdurdod lleol ac sy’n cael eu cynnal mewn gwahanol leoliadau gan gynnwys Porthmadog, Y Rhyl, Brychdyn, Bae Colwyn, Llanrwst, Wrecsam a Llanelwy,  yn cynnig cyngor ymarferol am ddiogelwch ar y ffyrdd ac addysg drwy roi gwybodaeth a sgiliau i feicwyr i’w helpu i fod yn feicwyr diogelach.  Mae hyn yn cynnwys taith ar feic sy’n cael ei hasesu lle byddwch yn cael adborth gwerthfawr. Mae’n bosib y cewch hefyd ddisgownt ar eich yswiriant.

Er bod Gogledd Cymru wedi bod yn cynnal gweithdai tebyg ers 1987, mae Beicio Diogel wedi’i reoleiddio ers 2002, ac mae’n cael ei gydlynu gan y rhan fwyaf o heddluoedd ar draws y DU a’i brif nod ydi lleihau’r nifer o feicwyr sy’n cael eu hanafu ar y ffyrdd.

Bydd rhan o’r bore yn cael ei dreulio yn yr ystafell ddosbarth ac ar ôl hynny cewch daith ymarferol bleserus o tua 60 milltir ar hyd ffyrdd Gogledd Cymru a Pharc Cenedlaethol Eryri.

Mae’r gweithdy’n rhoi sylw i’r prif beryglon y mae beicwyr yn eu hwynebu. Drwy gynnig cyflwyniadau a theithiau sy’n cael eu goruchwylio, bydd gweithdy Beicio Diogel yn eich helpu chi i ddarganfod eich cryfderau a’ch gwendidau. Bydd hefyd yn eich cynorthwyo i wybod beth ddylech wneud nesaf er mwyn cael mwy allan o’ch beic modur.

Meddai Paul Cheshire MBE, Cydlynydd Beicio Diogel Heddlu Gogledd Cymru: “Mae Beicio Diogel wedi’i anelu at feicwyr modur, waeth faint o brofiad sydd ganddynt, sy’n mwynhau beicio ar ein ffyrdd. Gyda’r haf ar y gorwel nid oes yna amser gwell i chi ddechrau gwella eich sgiliau.

“Yn ystod y gweithdy byddwch yng nghwmni beicwyr brwdfrydig eraill sydd ag amrediad eang o brofiad, sgiliau a pheiriannau. Boed eich beic yn un cymudo, yn sgwter neu’n feic pwerus, mae croeso mawr i chi ymuno â’r gweithdy a byddwch i gyd yn elwa ohono.

“Yn ystod 2015 mi wnaeth dros 200 o feicwyr gwblhau gweithdy Beicio Diogel, gan ei gwneud yn un o’r blynyddoedd mwyaf llwyddiannus ers i’r cynllun gychwyn yma yng Ngogledd Cymru. Rydym yn cael adborth ardderchog gan y beicwyr. Maent yn hoffi’r elfen anffurfiol o’r gweithdy a gynhelir yn yr ystafell ddosbarth ac yn mwynhau cyfarfod beicwyr eraill. Mae rhai o’n myfyrwyr hyd yn oed wedi dychwelyd er mwyn gwirfoddoli gyda’r cynllun.

Fe ychwanegodd: “Os oes chwe mis, chwe blynedd neu hyd yn oed chwe blynedd ar hugain ers i chi basio eich prawf beic, gallwch wastad wella eich sgiliau er mwyn i chi nid yn unig fod yn feiciwr diogelach ond hefyd er mwyn i chi ei fwynhau mwy.”

Cafodd 84 o feicwyr modur/teithwyr eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol ar ffyrdd Gogledd Cymru yn ystod 2015 gan gynrychioli 25% o ffigyrau KSI ar draws y rhanbarth.

Yn 2015 fe ddigwyddodd rhan fwyaf o’r gwrthdrawiadau ym mis Awst ar benwythnosau rhwng hanner dydd a 5pm. Roedd rhan fwyaf ohonynt yn ddynion gyda 77% ohonynt dros 26 oed. Roedd y rhan fwyaf ‘ar fai’ mewn achosion o wrthdrawiadau.

Yn 2014 cafodd 108 o feicwyr modur/teithwyr eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol yn yr ardal o gymharu â 71 yn 2013. 

Mae’r rhai hynny sy’n cwblhau gweithdy Beicio Diogel wedyn yn cael eu hannog i fynychu rhagor o hyfforddiant unai drwy’r IAM (Institute of Advanced Motorists), RoSPA (Royal Society for Prevention of Accidents) neu ERS (The Enhanced Rider Scheme). Rydym hefyd yn annog beicwyr i fynd ar ddyddiau trac California a dyddiau gyrru oddi ar y ffordd ar Kawasaki.

Mae Beicio Diogel hefyd yn cynnal cwrs dau ddiwrnod ‘Bridging the Gap’.  Mae’r diwrnod cyntaf yn edrych ar yr un egwyddorion â gweithdy Beicio Diogel ac ar yr ail ddiwrnod cewch fynd allan ar y ffordd gyda beicwyr sydd â sgiliau gyrru uwch.  Cost y cwrs dau ddiwrnod ydi £49 sy’n cynnwys ffi archebu.

Yn ychwanegol at hyn mae Beicio Diogel Gogledd Cymru a’i bartneriaid yn cynnal cwrs cymorth cyntaf ‘ymateb cyntaf’ i feicwyr ac yn gweithio’n agos â Medic Skills sydd â thrwydded i gyflwyno hyfforddiant FBoS (beic cyntaf i gyrraedd lleoliad damwain) a gymeradwyir yn genedlaethol . Ar y cwrs FBoS fe gewch hyfforddiant am ddim am adnabod anafiadau, rheoli lleoliadau, sut i gael unigolion sydd wedi’u hanafu o leoliad y ddamwain, triniaeth cynnal bywyd sylfaenol, rowlio drosodd a thynnu helmed i ffwrdd yn ddiogel.   Ar ddiwedd y cwrs byddwch yn cael tystysgrif i ddweud eich bod wedi cwblhau’r cwrs a’ch bod yn ymatebwr cyntaf cymeradwy.  Mae hwn wedi cael ei ardystio gan Goleg Brenhinol Llawfeddygon Caeredin.

Os hoffech archebu lle ar weithdy Beicio Diogel *am ddim yna ewch i wefan Beicio Diogel (www.bikesafe.co.uk), ffoniwch y llinell archebu ar 08444 151206 neu e-bostiwch info@bikesafeadmin.co.uk

Os hoffech archebu lle ar gwrs FBoS yna e-bostiwch ossbikesafe@nthwales.pnn.police.uk neu ffoniwch 01492 804135.