ParcioBangorParking.gif

Annog modurwyr i barcio’n gyfrifol

Mae modurwyr sydd yn parcio eu ceir ar draws lwybrau troed a phalmentydd gan achosi problemau sylweddol i gerddwyr a defnyddwyr eraill y ffordd yn ardal Bangor Uchaf yn cael eu hannog i feddwl yn ofalus cyn parcio.

Mewn ymgyrch ar y cyd rhwng Cyngor Gwynedd a Heddlu Gogledd Cymru, bydd rhybudd yn cael ei osod ar unrhyw gerbyd sydd wedi ei barcio ar lwybr troed neu balmant yn ardal Bangor Uchaf.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Roberts, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd:

“Rwy’n hynod falch ein bod yn gweithio’n agos gyda’r heddlu i wella diogelwch cerddwyr yn ardal Bangor. Daw’r fenter ar y cyd newydd yma yn dilyn nifer o gwynion a chyd-weithio agos rhwng cynghorwyr lleol a chynghorwyr dinas sy’n pryderu bod rhai modurwyr yn parhau i rwystro pafinau a llwybrau ffordd a all fod yn beryglus i gerddwyr, defnyddwyr cadair olwyn, pobl â phroblemau golwg, rhieni neu neiniau a theidiau sy’n gwthio pramiau ac, yn wir i fodurwyr eraill.

“Rydym yn gofyn i fodurwyr barcio’n gyfrifol ac i gymryd eiliad i feddwl cyn parcio. Yn syml, mae llwybrau cerdded a phafinau ar gyfer cerddwyr i’w defnyddio a dim fel mannau parcio ychwanegol.”

Bydd Swyddogion Gorfodaeth Parcio Sifil y Cyngor a swyddogion o Heddlu Gogledd Cymru yn monitro’r ardal. Gosodir rhybuddion ar gerbydau fydd wedi eu parcio ar lwybrau cerdded neu balmentydd a rhoddir tocynnau parcio i’r rhai sydd yn parhau i anwybyddu’r rhybuddion hyn.

Meddai’r Rhingyll Ardal Gethin Jones o Heddlu Gogledd Cymru:

“Ein blaenoriaeth o hyd yw sicrhau diogelwch y cyhoedd sy’n defnyddio ein strydoedd yn enwedig yr henoed a’r ifanc a all gael eu gorfodi i gerdded ar ffyrdd prysur os ydi palmentydd yn cael eu rhwystro yn anghyfreithlon gan fodurwyr anystyriol. Rydym felly yn cefnogi’r camau a gymerir gan ein partneriaid yn yr awdurdod lleol.”

Roedd cynghorwyr lleol Gwynedd sydd yn cynrychioli ward Menai ym Mangor, June Marshall a Mair Rowlands yn ogystal â chynghorwyr dinas yn awyddus fod camau yn cael eu gweithredu yn dilyn nifer o gwynion gan drigolion am y niwsans achoswyd gan geir wedi’u parcio ar balmentydd a llwybrau cerdded ym Mangor Uchaf.

Dywedodd y Cynghorydd Mair Rowlands:

“Mae problemau parcio wedi eu gweld ym Mangor Uchaf ers blynyddoedd gyda pharcio rhwystrol ac anghyfreithlon wrth i bobl barcio ar balmentydd, mae’n fater o bryder i nifer o drigolion lleol a gall achosi problemau ar adegau. Mae hefyd yn rhwystredig i weld yr un ceir yn parcio ar y stryd am oriau ac weithiau dyddiau ar y tro gan wadu mynediad rhwydd i gwsmeriaid i fusnesau lleol.

“Mae’r fenter yma’n enghraifft wych o gydweithrediad rhwng y Cyngor a’r Heddlu i atal parcio anystyriol a pheryglus gan ymateb i bryderon a godwyd gan drigolion lleol. Rwy’n edrych ymlaen at weld pa effaith bydd y fenter hon yn ei gael ar broblemau parcio ym Mangor Uchaf.”

Nododd y Cynghorydd June Marshall:

“Rwy’n croesawu’r cynllun hwn. Mae gyrwyr difeddwl sydd yn parcio ar lwybrau troed yn achosi nifer o broblemau. Gall lwybr cerddwyr gael ei atal gan gerbydau wedi’u parcio gan eu gorfodi i gerdded ar y ffordd, mae hyn yn hynod beryglus i rieni gyda phramiau a defnyddwyr cadair olwyn.

“Gall gerbydau sydd wedi cael eu parcio yn rhannol ar y palmant a rhannol ar y ffordd un ai achosi problemau traffig neu fod yn beryglus pan mae gyrwyr eraill yn cael eu gorfodi i dynnu allan i ganol y ffordd i basio’r cerbyd sydd wedi’i barcio. Yn olaf, gall parcio ar lwybr troed - yn enwedig yn achos loriau mawr - falu cerrig palmentydd, gan arwain at berygl i faglu a chostau ychwanegol i Adran Priffyrdd y Cyngor.”

LLUN: Lansio’r ymgyrch ym Mangor Uchaf - Colin Jones, Rheolwr Parcio a Diogelwch Ffyrdd Cyngor Gwynedd; Cynghorydd Dinas Bangor John Martin; y Cynghorydd Gareth Roberts, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd; y Cynghorydd June Marshall sydd yn cynrychioli ward Menai ar Gyngor Gwynedd; y Cynghorydd Mair Rowlands sy’n cynrychioli ward Menai.