speedwatch.jpg

Angen gwirfoddolwyr ar gyfer Cynllun Gwylio Cyflymder

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn chwilio am wirfoddolwyr er mwyn helpu i atal modurwyr rhag goryrru ar draws y rhanbarth.
 
Wedi ei lansio cyn Wythnos Genedlaethol Diogelwch y Ffyrdd, mae’r Cynllun Gwylio Cyflymder yn ceisio addysgu gyrwyr am beryglon goryrru ar yr un pryd â delio â phryderon trigolion lleol am oryrru drwy eu cymunedau.
 
Mae hwn yn gynllun ar y cyd rhwng y gymuned, yr heddlu a’r awdurdodau lleol sydd wedi bod yn llwyddiant mewn ardaloedd eraill.
 
“Mae’r Cynllun Gwylio Cyflymder yn galluogi pobl leol i fod yn rhan o ddiogelwch y ffyrdd. Gellir sefydlu cynllun yn unrhyw bentref neu dref sydd â chyfyngiadau cyflymder o 20, 30 neu 40 milltir yr awr,” meddai’r Rhingyll John Roberts, o GanBwyll, Partneriaeth Lleihau Anafiadau Ffyrdd Cymru.
 
“Mae modurwyr sy’n goryrru drwy gymunedau fel arfer yn anymwybodol o’r effaith mae eu goryrru yn ei gael ar y gymuned, na’r peryg mae’n nhw’n ei achosi i ddefnyddwyr ffyrdd eraill gan gynnwys cerddwyr, ac mae hyn yn rhywbeth yr ydym yn ceisio ei daclo efo’r gymuned.”
 
Bydd hyfforddiant llawn yn cael ei ddarparu a bydd gwirfoddolwyr y cynllun yn mynd i lefydd lle mae goryrru yn broblem oddi fewn eu cymunedau ac yn defnyddio gynau cyflymder er mwyn ceisio dal cerbydau. Bydd manylion y gyrwyr wedyn yn cael eu pasio ‘mlaen at Heddlu Gogledd Cymru, a fydd  yn anfon llythyr at y y gyrwyr yn eu rhybuddio eu bod wedi cael eu dal yn goryrru.
 
Bydd y rhai sy’n cael eu dal yn rheolaidd yn  derbyn hyd at ddau lythyr, ac ar y trydydd achlysur bydd disgwyl i’r heddlu gymryd camau pellach.
 
Ychwanegodd Rhingyll Roberts: “Rydym yn chwilio am drigolion lleol sy’n fodlon gwirfoddoli ychydig o’u hamser sbâr i fonitro cyflymder yn eu cymunedau.
 
“Os oes gennych sgiliau cyfathrebu a personol da byddem yn falch o glywed oddi wrthych. Byddwch hefyd yn cael profiad o gydweithio â nifer o wahanol unigolion ac yn cael mewnwelediad i waith yr heddlu.
 
“Ein hamcan yw lledaenu’r neges na fydd ein cymunedau yn goddef goryrru, a gobeithio, gyda’n gilydd, y gallwn helpu i leihau cyflymder ceir ar ein ffyrdd.”
 
Cymerwch ran
 
Os ydych yn teimlo y gall y Cynllun Gwylio Cyflymder wella eich ansawdd bywyd, plîs cysylltwch ag Adran Recriwtio Heddlu Gogledd Cymru ar 01492 804699 neu gyrrwch e-bost at CSW@nthwales.pnn.police.uk <mailto:CSW@nthwales.pnn.police.uk>
 
Am fwy o wybodaeth
Mae rhagor o wybodaeth, gan gynnwys ffurflen gais a phroffil swydd ar gael ar ein gwefan www.heddlu-gogledd-cymru.co.uk <http://www.heddlu-gogledd-cymru.co.uk>