Still_4_Park_up.jpg

A494 - Ymgyrch Diogelwch y Ffyrdd

Mae Penwythnos y Pasg yn draddodiadol yn adeg o’r flwyddyn sy’n denu heidiau o feicwyr modur i Ogledd Cymru. Am y rheswm hwn felly, ar ddydd Llun G?yl y Banc, 21ain Ebrill 2014, cafwyd digwyddiad i godi ymwybyddiaeth o ‘Ymgyrch Diogelwch yr A494’ yng nghaffi’r Ponderosa yng Nghanolfan Bwlch yr Oernant , Llangollen, sydd yn fan cyfarfod poblogaidd ar gyfer beicwyr modur. Roedd y digwyddiad yn ffordd unigryw a llwyddiannus o ledaenu negeseuon diogelwch pwysig i feicwyr modur a chodi eu hymwybyddiaeth o beryglon reidio ar yr A494.


Daeth tasglu o sefydliadau o bob rhan o Ogledd Cymru (y Gwasanaeth Tân ac Achub, y Gwasanaeth Ambiwlans, yr Asiantaeth Cefnffyrdd, Cyngor Gwynedd, Parc Cenedlaethol Eryri,  Go Safe a Heddlu Gogledd Cymru)  at ei gilydd i fynd i’r afael â’r problemau diogelwch sy’n effeithio’n benodol ar y darn o’r A494 rhwng Corwen (Cyffordd yr A5) a’r Bala.
 
 Prif  nod y bartneriaeth  yw codi ymwybyddiaeth gyrwyr, yn benodol beicwyr modur, o’r peryglon y gallant eu hwynebu wrth yrru ar hyd y ffordd hardd ond heriol hon ac bu cynrychiolwyr o’r sefydliadau partner, siaradwyr gwadd a gwirfoddolwyr yn cymryd rhan yn y diwrnod gan wneud yr achlysur yn un rhyngweithiol a difyr i bawb.
 
 Ar y diwrnod tynnwyd sylw at  wybodaeth allweddol gan gynnwys arwyddion ffordd newydd yn ogystal â thaflen a gyhoeddwyd yn arbennig i amlygu’r hyn y gall beicwyr modur ei wneud i gadw’u hunain yn ddiogel ar ffyrdd yr ardal.
 
 Meddai Colin Jones, Rheolwr Diogelwch Ffyrdd Cyngor Gwynedd:

“Fel cadeirydd y Bartneriaeth a’r Gr?p Ffocws, hoffwn ddiolch i’r holl bartneriaid am eu cyfraniad a’u hymrwymiad yn ystod y 12 mis diwethaf  i leihau  nifer y beicwyr modur sy’n cael eu lladd neu eu hanafu ar yr A494.  Rydym yn sylweddoli bod canlyniadau gwrthdrawiadau traffig sy’n cynnwys beiciau modur yn aml yn drasig, ond credwn fod modd osgoi gwrthdrawiadau o’r fath i raddau helaeth.
 
“Credaf fod y Bartneriaeth wedi cymryd camau arwyddocaol ymlaen ym maes addysg a gorfodaeth ac o ran peirianneg y ffordd er mwyn ceisio lleihau marwolaethau ac anafiadau diangen ar hyd y ffordd hon.
 
“Fel gweithiwr diogelwch y ffyrdd proffesiynol ac fel beiciwr modur, credaf mai gwaith partneriaeth yw’r ffordd ymlaen os yw’r prosiect hwn i leihau ystadegau gwrthdrawiadau ar yr A49A am lwyddo a pharhau.”

Gan ategu’r sylwadau hyn, meddai Uwcharolygydd Rob Kirman, pennaeth Uned Diogelwch y Ffyrdd Gogledd Cymru:

“Flynyddoedd yn ôl daeth yn amlwg i ni fod angen codi ymwybyddiaeth beicwyr modur o ddiogelwch ar y ffyrdd er mwyn lleihau anafiadau a marwolaethau.  Dydy hyn ddim yn golygu ein bod eisiau gwneud i feicwyr modur deimlo ein bod yn eu gelyniaethu ond yn hytrach ein bod eisiau sicrhau eu diogelwch, ond byddwn hefyd yn gorfodi’r gyfraith os gwelwn unrhyw un yn cyflawni troseddau ar y ffyrdd.
 
“Rydym wedi ymrwymo i gadw pobl yn ddiogel ar ffyrdd Gogledd Cymru ac am iddynt fwynhau eu hunain, ond yn anad dim arall rydym am iddynt reidio’n ddiogel ac yn gyfrifol.
 
“Rydym yn croesawu beicwyr modur cyfrifol i’r ardal i fwynhau’r golygfeydd trawiadol, ond dylent gofio bob amser y gall y blinder sy’n cael ei achosi gan gyfuniad o yrru pellteroedd maith a chanolbwyntio ar yrru ar hyd ffyrdd heriol ac anghyfarwydd fod yn hynod o beryglus.”

Mae beicwyr modur yn fwy tebygol o gael eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol mewn gwrthdrawiad traffig nag unrhyw un arall sy’n defnyddio’r ffyrdd – maent  yn cynrychioli 1% o holl ddefnyddwyr y ffyrdd ond 18% o’r holl farwolaethau.
 
 Ychwanegodd Uwcharolygydd Kirman:

“Mae Heddlu Gogledd Cymru yn falch o fod wedi gweithio mewn partneriaeth â’r amrywiol sefydliadau sydd wedi cefnogi’r fenter ddiweddaraf hon i wneud Gogledd Cymru yn lle diogel i ymweld ag o ac i’w fwynhau.
 
“Hoffwn hefyd annog beicwyr modur i fanteisio ar y cyfle i wella eu sgiliau drwy fynychu’r gweithdai Beicio Diogel rhad ac am ddim a gynigir yng ngogledd Cymru.  Mae Bikesafe yn gynllun achrededig sy’n cael ei redeg gan heddluoedd yn genedlaethol gyda’r nod o leihau anafiadau a marwolaethau ymysg beicwyr modur.”

Am fwy o wybodaeth ac am fanylion am weithdai rhad ac am ddim Bikesafe, ewch i www.bikesafe.co.uk